Saga Bacardí
05239
ESCRITURA DE SEÑORIA POR COMPRA ENTRE MOLIST Y FRANCISCO TUSQUETS Y COMADURAN.


Lo Rnt. D. Jaume Mas Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Miquel Arcangel de aquesta ciutat de Barcelona, en la cualitat de procurador general de herencias que só junt ab altre y a solas del Rnt. Señor Rector y Comunitat de Pbres. de dita Iglesia Parroquial, segons consta de ma procura ab acte rebut en poder de Dr. Salvador Cols y Gualba notari publich de numero y collegi de la present ciutat a dotse Janer del any procsim passat de mil vuitcents trenta cinch, en dit nom de ma libre voluntat y certa ciencia en virtut del interés de mos Rnts. Señors principals, firmo per rahó de Señoria lo establiment perpetuo fet per lo Señor Joseph Molist, hicendat antes vidrier, ciutadá de Barcelona, y D. Francisco Tusquets, Comaduran y Delaforge també hicendat y del comers de la mateixa de una casa u casalot, vuy del tot derruit ab un portal exterior situada en esta dita ciutat en un carreró que no te sarida, nomenat den RIpoll, antes de la Perdiu, en lo cual se entra per una volta inmediata a la Capella de Nostra Señora de la Aguda ecsistent en lo carrer Mes Baix de Sant Pere, ab imposició de tretse lliuras irredimibles de cens, ab domini mitxá y demes drets lo hereu-y ab entrada de cuatre centas cincuenta lliuras, rebut en poder del notari baix firnat en vint y cuatre Abril del corrent any. La cuao Rosa junt ab altras dos allí contiguas. Se tenia per lo Rnt. Rector y Comunitat a semblant cens a dotse lliuras barcelonesas també ab domini mitxá pagadoras tots anys en primer Agost conforme mes llargament se expressa en lo calendat acte de establiment. Los censos lluismes y cualsevols altres drets dominicals no satisfets sempre salvos. Per la cual firma per rahó de Señoria o per lo lluisme degut a mos Rnts. Señors principals per rahó de la entrada del consebut establiment rebo per meitat dels Señors estabilients y adquisidor quinse lliuras barcelonesas, feta gracia de una tercera part que importaba de mes dit lluisme. En testimoni de las cuals cosas aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a sis días del mes de Maix any del Naixament del Señor de mil vuitcents trenta cinch. Essent presents per testimonis D. Mariano Riera y D. Camilo Rancé practicants de notaria en esta ciutat habitants.
Jaume Mas Pbre. En poder de mi Jaume Rigalt y Estada notari, qui dono fe coneixer al Rnt. Señor otorgant.