Saga Bacardí
05266
ESCRITURA DE PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE CASA HACIA RIQUÉ, FERRER Y BLANCH, POR FRANCISCO TUSQUETS, COMEDURAN Y DE LAFROGE.


Anton Blanch mestre de casas, Libori Riqué fuster, y Guillem Ferrer mañá, tots ciutadans de Barcelona. De nostre libre voluntat y certa ciencia, confessam y regoneixem a D. Francisco Tusquets, Comaduran y de Laforge hisendat, y del comers de dita ciutat, encaraque ausent, y per ell present y acceptant lo notari baix firmat. Que en diners comptants realment, y de fet, a voluntats nostras, nos ha donat y pagat mil noucentas cincuanta sis lliuras dotse sous, y vint diners moneda barcelonesa, eo or, y plata, a saer, a mi Anton Blanch mil cent lliuras, a mi Libori Riqué siscentas cuaranta cinch, y a mi Guillem Ferrer las restants doscentas onse lliuras, dotse sous y vuit diners, las cuals son y nos cedeix per los treballs materials, y recaptes de nostres correspectius oficis, practicats en un tros de casa del carrer de las Freixuras, propias de dit Señor Tusquets, lo cual se ha añadit en altre casa que dit Señor te en la Bolta de la Ajuda de la present ciutat, Cuals obras comensaren en primer de Novembre del any mil vuitcents trenta nou, y finiren en ultim de Janer del corrent any, habenti practicat los treballs que e mencionan en los preus fets de mestre de casas, y fuster, y compte del mañá que segeixen.

Peu fet de mi Anton Blanch mestre de casas.
Per derribar la casa, traurer tots los escombros, enfundir lo terreno fins al nivell de la casa noba de la Bolta de la Ajuda, asegurar y arreglar totas las parets mitjeras dels vehins, ferne una porció de noba a la part de ponent, fer tres sostres nous de tota la extenció de la caseta, unintlos ab los de dita casa de la Bolta de la Ajuda, fer la fatchada y casa fins a la altura de la altre, construint lo portal gran de pedra picada, y las llosanas del balcó també de pera picada, unir las dos casas ab una sola per medi de un corredor al primer y segon pis, traurer la paret de la botiga y entrada que dividia las dos casas per tenir mes libre la comunicació deixanto del tot arreglat, junt ab los materials, ajustat tot a mil cent lliuras.................................1100Ll.

Preu fet de mi Libori Riqué fustér.
Per fer los dos embigats del primer y segon pis, enllatat y cuberta del terrat, dos balcons, finestral sola y portas foranas del enfron, finestras del cel obert pintat al oli, junt ab los vidres dels balcons finestras y demes feina del interior, posanti la fusta, ajustat tot a siscents cuaranta cinch lliuras...................................................................................................................645Ll.

Compte de mi Guillem Ferrer mañá.
Primo; Per cent quince gafas de punta, a tres cuartos. Tres lliuras quinse sous............3Ll 15S.
Item: Per tres rexas per finestras, pes sexanta sis lliuras a cuatre sous, dotse lliuras, set sous y sis diners.......................................................................................................................12Ll 7S 6D.
Item: Per una barana per lo terrat ab un pilá al mitg, pes doscentas sis lliuas, a cuatre sous, cuaranta una lliuas cuatre sous....................................................................................41Ll 4S.
Item: Per una planza per lo modelo de cornisa. Quinse sous............................................15S.
Item: Per dos balcons per lo primer y segon pis, pes doscentas noranta dos lliuras cuatre sous, cincuanta vuit lliuras vuit sous.....................................................................................58Ll 8S.
Item: Per dits balcons dotse frontisas de dos botons, a nou sous y cuatre, cinch lliuras, dotse sous................................................................................................................................5Ll 12S.
Item: Per cuatre frontisas de un boto per dits, a cinch sous y vuit diners, una lliura dos sous, y vuit diners......................................................................................................................1Ll 2S 8D.
Item: Per sis llebas de balcó, tir vuitanta palms, a cinch sous, vint lliuras................20Ll.
Iem: Per sis frontisas de dos botons per finestas, dos llebas, y un pany de cop, tres baldelas ab son guarniment, y dotse ganxos, y bagas de vidreras, vuit lliuras cuatre sous y nou diners.............................................................................................................................8Ll 4S 9D.
Item: Per las portas del carrer cuatre golfos grosos per cent catorse lliuras a tres sous, y nou diners, vint y una lliuras, set sous y sis diners............................................................21Ll 7S 6D.
Item: Per cuatre planxas, y dotse perns per rebllarlos, y dotse claus grosos per idem, tres lliuras............................................................................................................................3Ll.
Item: Per cuatre frontisas, y dos panys de cop per los porticons, y catorse ferros per dits, dotse lliuras...........................................................................................................................12Ll.
Item: Per un pany per ditas portas ab sa balda, sostenidó y tornet, una balda per tanca per dins ab sostenido, y clau, y una anella per trucá, sis lliuras.........................................6Ll.
Item: Per trenta frontisas de pam y mitg, dos panys de cambra, cuatre panys ab balda per mitjas portas, y cuatre llebas de peu per idem. Quinse lliuras....................................15Ll.
Item: Per una rexa per lo terrat per lo culadó de la canonada, dos lliuras setse sous, y tres diners.............................................................................................................................2Ll 16S 3D.

211Ll 12S 8D.

RESUMEN.
Importa lo preu fet del mestre de casas ..................................1100Ll.
Idem lo del fuster........................................................................645Ll.
Idem lo compte del mañá...........................................................211Ll 12S 8D.

1956Ll 12S 8D.

Per lo que renunciant a la eccepció de la cosa no esser aixis, al diner no comptat y no rebut, y a cualsevol altre lley o dret de nostre fabor. En testimoni de veritat, firmam al nomenat D. Francisco Tusquets aquesta apoca, volent que en ella vingan compresos cualsevols recibos fets per nosaltres de las sobreditas partidas, a fi que unas mateixas no pugan argurise satisfetas dos vegadas. En la ciutat de Barcelona a sis dias del mes de Febrer, any del Naixament del Señor de mil vuitcents cuaranta. Essent presents per testimonis D. Francisco Suaña y Castellet, y D. Joaquim Riera y Amadeu, practicants de notaria, en esta ciutat habitants. Y coneguts del infrit ntoari, ho firman.
Anton Blanch, Liborio Riqué, Guillem Fems, En opder de mi Jaume Rigalt y Alberch notari.