Saga Bacardí
05277
ESCRITURA DE LUICIÓN DE CENSAL HACIA FARRIOLS, POR FRANCISCO TUSQUETS, COMADURAN Y DELAFORGE.


En nom de Deu, amen. Pere Farriols y Llobet mañá ciutadá de Barcelona. Per lluir o be encarregarse aquell censal de preu trescentas setanta tres lliuras set sous y tres diners, y pensió onse lliuras, quatre sous que tots anys en nou de Agost fas y presto a la Rnt. Comunitat de Pbres. Beneficiats de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de aquesta ciutat, com a sucesor de Pere Llobet mona vi, lo cual lo creá a fabor de Joseph Mateu y Vidal comerciant, ab escriptura rebuda en poder de D. Joseph Ubach notari de Barcelona, als nou de Agost del any mil setcents vuitanta dos, y despues fou permutat per dit Mateu a fabor de la espresada Comunitat en poder del mateix notari, en disset Febrer del any mil vuitcents cuatre. Y altrament per expedició de mos negocis. De ma libre voluntat y certa ciencia, per mi y per mos hereus y succesors cualsevols que soan, vench a D. Francisco Tusquets, Comaduran y Delaforge, del comers de aquesta ciutat, presenty abaix acceptant, als seus y aquí ell voldrá perpetuament, tota aquella casa ab un portal y una escaleta exteriors, que per los titols que se calendaran tinch y posehesch en lo carrer vuy dia anomenat den Burgés, vulgo de Sant Roch, y segons los actes antichs se deya Carrer den Llor, que trau de desde la plaseta dels Argenters, al carrer de la Argenteria. Cual casa se te per la pia almoyna de la Santa Iglesia de Barcelona, y baix son domini y alou, al cens de tres morobatins, a rahó de nou sous cada un, pagadors tots anys en lo dia o festa de Nostra Señora del mes de Febrer. Advertinse que antes se tenia dita casa, per los hereus, y succesors de Francisco Daró argenter de Barcelona, al cens de divuit lliuras, disset sous barcelonesas, en nuda percepció, ab empera per cobrar dit cens, firma, y fadiga, pero est fou venut al precitat Pere Llobet, mona vi, en encant publich, per los marmesors testamentaris de dit Francisco Dadó, per preu de cinch centas vuitanta vuit lliuras, deu sous, ab escriptura rebuda en poder de D. Magí Artigas notari, als dotse Febrer del any mil setcents setanta cuatre. Confronta la propia casa vuy dia, a llebant, ab lo dit carrer den Burges, o de San Roch, antes nomenat den Llor; a mitgdia, ab lo mateix carrer den Burgés, que dirigeix a la plasseta dels Argenters; a ponent ab honors de D. Francisco Tusquets Comaduran y Deladforge, comprador; y a tramontana, ab honors del mateix Señor Tusquets. Y me especta en la cualitat de hereu universal de Maria Farriols y Llobet, ma difunta mare, instituit tal ab son ultim testament que otorgá en poder de D. Anton Ubach y Claris notari publich del número y colegi de aquesta ciutat, als onse de Agost del any mil vuitcents vint y sis. A la cual pertañia no sols com a donataria de la meitat dels bens de Pere Llobet, mañá son pare, en virtut de la donació feta en los capitols matrimonials otorgants en poder de D. Cayetano Olzina y Massana, notari publich de Barcelona als vint y vuit de Maig de mil setcsents setanta cinch, sino també com a hereva de una cuarta part dels bens del predit sn pare y avi meu, instituida tal, ab son ultim testament que otorgá en poder de D. Cayetano Ferran notari de Barcelona, als vint ydis de Setvembre del any mil vuitcents dos. Y despues hereva y posesora de tots los bens del propi son pare, en virtut de la transacció y concordia firmada entre Josepha Grau y Llobet muller de Anton Grau mañá sa germana consanguínea, en poder de D. Joseph Grau Sayrols y Carreras notari publich de número de Barcelona, als cinch de Abril del any mil vuitcents tres. Y al referit Pere Llobet mana avi, espectava per titol de venda perpetua feta a son fabor per D. Felix de Siles y Carreras Pbre. Vicari del Hospitalet, rebut en poder de D. Joseph Llobet y Soldevila notari publich altre dels escrivans de la curia Real ordinaria de aquesta ciutat als vint y sis Febrer del any mil setcents cincuenta tres. La cual venta fas axis com millor en dret puga dirse, y entendrerse, estraent la casa venuda de mon domini y poder, transferintla al del Señor comprador, y dels seus, ab promesa de entregarli posesió de ella, corporal, real, actual seu cuasi, ab facultat de penrersela de sa propia autoritat, faix la ajuda de constitut, y precari, ab cesió de tots mos drets y accions, en virtut dels cuals puga tenir y poercibirla perpetuament y altrament usar de dits drets y accions cedits, judicial y extrajudicialment, conforme millor li convinga, constituintlo al efecte procurador meu com en cosa propia. Salvos sempre sobre la casa venuda lo cens al Señor alodial desobre espresat, y lo lluisme li correspon per rahó de aquest contracte, lo cual vendrá a carrech del Señor comprador. Lo preu de esta venda son tres mil cent setanta tres lliuras, set sous y tres diners, moneda barcelonesa, en efectiu metalich de or, y plata, ab esclusió de tot paper y altre cosa moneda. Del cual preu, en virtut de facultat que ab lo present concedesch al Señor comprador, se retinga en son poder trescents setanta tres lliuras, set sous y tres diners, pera satisferlas al acreedor censalista adalt espresat, recobrant de ell al temps de la paga, lo corresponent apoca y difinicio, ab cesió de drets, a fi de defensar la present venda, contra cualsevols altres acreedors, volent que feta la paga lo competescan las mateixas perrogativas, y preeminencias tinria aquell sino se li satisfes son credit, constituintlo al efecte procurador meu com en cosa propia. Y las restants dos mil vuitcentas lliuras, confeso rebrerlas del mencionat D. Francisco Tusquets, en presencia dels notaris subscrits, y dels testimonis que se espresaran de que li firmo la corresponent apoca ab lo present. per lo que renunciant a la ecepció del preu no esser aixis convingut, a la lley que afaboreix als engañats en mes de la meitat del just valor, y a cualsevol altre lley o dret que puga afaborirme, cedesch al Señor comprador, y als seus tot lo mes que podría valer la casa venuda del preu referit, ab promesa de ferli tenir y poseir perpetuament, y estarli de legal evicció en tot y cualsevol cas, ab restitució y esmena de danys, gastos, y perjudicis. A cual cumpliment obligo tots mos bens y drets, mobles e immobles, presents y veniders, ab las renuncias especials y generals que pugan afaborirme. Y present D. Francisco Tusquets Comaduran, accepto aquesta venda en lo modo que estipula. Per major firmesa del present contracte, tan venedor com coprador, juram no sols no contravenirlo ni revocarlo en temps ni per motiu algun, sino també que no se ha fet en frau del Señor adalt espresat, ni de sos drets. Quedant advertits per los notaris baix firmats, simul estipulants, y asolas autorisants, haberse de pendrer la rahó de esta escriptura, en lo ofici de hipotecas de aquesta ciutat dints lo termini competent, despues de satisfer lo mitg per cent a la amortisació, y habent preceit lo pago del cuatre per cent de alcabala, inseguint las Reals ordres y Pragmaticas sobre lo particular, sens cuals requisits no faria fe en judici, venint dis pagos a carrech del Señor comprador. En testimoni de las cuals cosas coneguts dels mateixos notaris, aixis ho firmam en la ciutat de Barcelona a onse días del mes de Agost any del Naxament del Señor de mil vuitcents cuaranta hu. Essent presents per testimonis instrumentals D. Joseph Maria Torrents notari publich del número y colegi de Barcelona y D. Mariano Riera y Maria hicendat vehins de la referida ciutat.
Pere Farriols y Llobet, Francisco Tusquets, Comaduran y Laforge, Jospe Torrents y Juliá notari, Jaume Rigalt y Albech notari.