Saga Bacardí
05301
ESCRITURA DE ACUERDO SOBRE MINA DE AGUA ENTRE OLIVER Y ANTON TUSQUETS.


En la ciutat de Barcelona als dotse dias del mes de Febrer del any mil vuitcents quaranta sis. Sia notori. Que Joseph Oliver, pagés vehí de la Parroquia de Sant Genis de Horta, trobat en dita ciutat, y D. Anton Tusquets corredor Real de cambis de esta plassa. Per cuant los otorgants habian format un conveni verbalment, mediant lo que lo Señor Tusquets ha constituir a sas costas y gastos en terras propias de dit Oliver situadas en la referida Parroquia y poble y torrent nomenat de la Coma, un bras de mina, un pou y un safreig, mediant euq lo Señor Tusquets tindria la propietat de las aiguas trobadas ja ab las operacions practicadas, podent empero sernvirse de ellas Oliver, tot en lo modo y conformitat que se dirá ab los pactes seguents y desitjant reduir a escriptura publica lo insinuet conveni. Per tant.
Primerament: Lo nomenat Joseph Oliver espontaneament confessa y regoneix al referit D. Anton Tusquets que est mateix ha fet construir a sas costas y gastos enterament en ditas terras propias de Oliver un savreix de nou pams de llarch, sis de ample y quatre y mitg de profunditat un pou de set canas y mitja de profunditat y un bras de mina de tretse canas y mitja de llargaria, tot de bona obra y a estil corrent, y segons reglas del art, habent sigut lo cost total de ditas cosas cent dotse duros plata que ha satisfet D. Anton Tusquets, qual bras de mina te dos parts, so es launa de tres canas, y mitja a la altre part del pou nou, envers lo torrent nomenat de la Coma, que condueix la aigua al mateix pou, y la altre que conté nou canas y mitja y condueix la aigua desde lo ultim pou al que existia ya en dita pessa de terra y passan las aiguas dels comparticipes de la mina dita de D. Anton Montaner, altre dels cuals compartisipes es dit Señor Tusquets.
Secundo: Joseph Oliver concedeix en plena propietat al Señor Tusquets y als seus totas las aiguas que ha trobat en dita mina, cual dret cdeis y transfereix a D. Anton Tusquets y als seus perpetuament, queda empero obligat est Señor a deixar sempre en dit pou nou que ha fet construir sis palmes de fundaria de aigua, de la qual se podrá valer dit Oliver per son us y per omplior lo safreix per rentar y regar las suas terras.
Tercer: D. Anton Tusquets promet a dit Joseph Oliver que deixará sempre end it pou nou sis palms de aigua de las que fluiran en lo tros de bras de mina que va al torrent de la Coma las aiguas, del qual pou podrá valerse Joseph Oliver y los seus per los usos expresats en lo proxim antecedent capitol, y aixi mateix lo Señor Tusquets cedeix en plena propietat a Oliver y als seus lo safreix que ha fet construir contiguo al pou nou perque disposia de ell com a dueño y propietari.
Quarto: Joseph Oliver deurá facilitar a D. Anton Tusquets y als seus las claus del sdos pous per poder baixar a ells a fi de limpipar o millorar la entesa mina y sos pous, o en cas que Montaner o los seus vulguesian prolongar la mateixa en los establiments de lac asa de Rialp, y per cualsevols altres usos y objectes que sian necssaris.
Quinto: D. Anton Tusquets deurá entregar a sas costas una copia autentica e esta escritura a dit Joseph Oliver.
Finalment: Las ditas parts llohant y aprobant los antecedents capitols y tot lo contigut en cada un de ells prometen reciprocament atendrerlos y cumplirlos conforme en los mateixos queda estipulat. Per lo que se obligan mutuua y reciprocament tots sos bens y drets mobles e inmobles haguts y per haber, renunciant a cualsevol lley y dret de son respectiu favor, y per pacte espres a son propi for, sometentse ab sos bens al for y jurisdicció de cualsevols jutges y tribunals seculars e esta ciutat, ab facultat de variar lo judici, fent y firmant escriptura de ters, bais pena del ters en los llibres dels indicats tribunals, ab la antedita obligació de bens y renuncias, volent que al cumpliment de lo estipulat en esta escriptura sian apremiats executivament con per sentencia difinitiva de jutge competent pasada en autoritat de cosa judicada y per las parts consentida, y aprobada, que per tal la reben. Y per sa major firmesa ho corroboran ab jurament que voluntariament prestan a Deu Nostre Señor. En testimoni del que los otorgants coneguts de mi lo notari y advertits del registre previngut en las Reals Pragmaticas sobre hipotecas firman. Essent presents per testimonis D. Francisco Tullot fabricant de fosforos y Joseph Pena escribent vehins de esta ciutat.
Joseph Olive, Anton Tusquets, En poder de mi Pere Gonzalez y Gobern notari.