Saga Bacardí
05302
ESCRITURA DE AJUSTE DINERAL ENTRE HERMANOS TUSQUETS COMADURAN.


D. Francisco Tusquets y Comaduran hisendat vehí de aquesta ciutat. Per cuant com a hereu y succesor de mos difunts pares D. Anton Tusquets, y Da. Maria Francisca Tusquets y Comaduran, y de mon abi D. Francisco Comaduran, estich obligat a pagar a mon germá lo rnt. D. Felip Tusquets y Comaduran Religios excuaustrat del Convent de Nostra Señora de la Mercé de dita ciutat, habitant en la mateixa la infra cuantitat, segons resulta dels comptes que luego se insertaran. Per ocnseguent desitjos de satisferla los he presentat a dit mon germá peraque los examines y aprobés, essent son tenor a la lletra com segueixen.

CARRECH.
1835 Juliol 24 Se li han entregat per medi de Geroni Aynó mosso de casa, dos onzas, a par de carta de Felip de vint yvuit Juliol, son sexanta lliuras.......................................60Ll.
Desembre 15. Per doscents franchs que segons sa carta de nou Desembre ha rebut de mon ordre de M. Nobet & Cia. De Marsella al cambi del 15, 90. Setanta lliuras vuit sous y nou diners........................................................................................................................70Ll 8S 9D.
1836 Jané 8. Per trescents frans que segons sa carta de divuit Setembre ultim rebi de Messieur Joseph Jabre de Perpiñá y que he pagat en est dia a Messieur Joseph Souleure a dos per cent venefici, son cent deu lliurs cinch sous................................................................110Ll 5S.
22. Per una primera de cambi de Escuti 37Ll 50 que li he remes y he pagat a Francisco Ponte & Sobrino, en setanta cinch lliuras............................................................................75Ll.
Nota: Dit Ffelip avisa son recibo ab carta de 17 Febrer.
Abril 10. Per escuts 54. 54 que ab carta de vint y dos Mars, avisa haber cobrat de mon compte y ordre de D. Juan Batista Temauzi de Genova equivalens a libres del Piemont 299Ll 97e las que a 7/3: cent vuit lliuras catorse sous y nou diners...........................................108Ll 14S 9D.
1837. Agost 1: Segons sa carta de vint Juliol ha rebut de ordre de Nadet en Turibn francs bres cents que al cambi corrent a la vista de 15, 40. Cent setse lliuras, dinou sous, y tres diners.....................................................................................................................116Ll 19S 3D.
Febrer 26. Per francs trescents que ab carta de dinou corrent avisa haber cobrat de Nodet de Marsella qui ni els adebetan en frans 300Ll 75, a 15, 85. Cent sis lliuras cinch sous y dos diners...............................................................................................................106Ll 5S 2D.
1841, Setembre 30. Per una primera de cambi remesa en est dia de francs cinch cents carrech de Nodet de Marsella, cual recibo avisa ab sa carta de cinch Octubre los que al cambi de 15, 67 1/2. Cent setanta vuit lliuras, dotse sous y set diners..................................178Ll 12S 7D.
Octubre 12. Per trenta una sis palms son trenta palms paño tercera negre per una capa remesa de son ordre, apar de compte, a catorse rals son cuatrecents vint rals, son trenta nou lliuras set sous y sis diners..................................................................................................39Ll 7S 6D.
8. Per las hetxuras forro, de dita capa, apar de compte de Vicens Cuxart cent cincuanta vuit rals son catorse lliuras setse sous y tres diners...................................................14Ll 16S 3D.
1842 Maign 10. Entregat a Lluis Ramoneda segons ordre ab carta del corrent, vint y un Napoleons. Son trenta set lliuras vuit sous y dos diners.....................................37Ll 8S 2D.
Juny 27. Per franchs cinchcents que ab carta de divuit corrent avia haber cobrat en Paris de Durand & Cia. A 15, 70: Cent setanta vuit lliuras set sous y un diner..........178Ll 7S 1D.
27. Per una letra de siscents vint y sis franchs carrech de Nodet & Cia, se li remet en est dia, cual recibo avisa ab carta del Mars, son doscentas vint y tres lliuras, tres diners.......................................................................................................................223Ll 3D.
5. Per una letra de francs setcents cincuanta li remeto a carrech de Pere Tusquets cual recibo avisa ab sa carta de quinse Janer a 197, 5 Fr: Doscentas sexanta set lliuras tres sous y nou diners..................................................................................................................267Ll 3S 9D.
18. Entergat al mateix, vuitanta duros. Cent cincuanta lliuras.............................150Ll.
1845. Jane 13. Pagat de son odre al fuster Francisco Bosch per una llibreria li ha fet apar de compte pesetas noranta sis y mitja: Trenta sis lliuras, tres sous y nou diners..........36Ll 3S 9D.

1860Ll 14S 9D.

DATA.
Primo residuo de pensió de vint y vuit Mars mil vuitcents trenta cinch, a vint y vuit Juliol, cuatre mesos a cent cincuanta lliuras: Son cincuanta lliuras..................................50Ll
Pensió del any de vint y vuit Juliol mil vuitcents trenta cinch, a vint y vuit Juliol mil vuitcents trenta sis: Cuatre centas vuitanta lliuras................................................................480Ll.
Pensió del any de vint y vuit Juliol de mil vuitcents trenta sis, a vint y vuit Juliol mil vuitcents trenta set: Cuatre centas vuitanta lliuras................................................................480Ll.
Pensió del any de vint y vuit Juliol mil vuitcents trenta set, a vint y cinch Juliol mil vuicents trenta vuit. Cuatre centas vuitanta lliuras...............................................................480Ll.
Pensió del any de vint y vuit Juliol de mil vuit cents trenta vuit, a vint y vuit Julioo de mil vuitcents trenta nou. Cuatre centas viutanta lliuras................................................480Ll.
Pensió del any de vint y vuit Juliol mil vuit cents trenta nou: a vint y vuit Juliol mil vuit cents cuaranta. Cuatre centas vuitanta lliuras.................................................................480Ll.
Pensió del any de vint y vuit Juliol mil vuitcents cuaranta a vint y vuit Juliol mil vuitcents cuaranta hu: Cuatrecentas vuintanta lliuras...........................................................480Ll.
Pensió del any de vint y vuit Juliol mil vuitcents cuaranta hu, a vint y vuit Juliol mil vuitcents cuaranta dos. Cuatre centas vuitanta lliuras...........................................................480Ll.
Pensió del any de vint y vuit Juliol de mil vuitcents cuaranta dos, a vint y vuit Juliol mil vuitcents cuaranta tres: Cuatre centas vuitanta lliuras...........................................480Ll.
Penció del any de vint y vuit Juliol mil vuitcents cuaranta tres, a vint y vuit Juliol mil vuitcents cuaranta cuatre. Cuatre centas vuitanta lliuras......................................................480Ll.
Penciò del any de vint y vuit Juliol de mil vuit cents cuaranta cuatre, a vint y vuit Juliol muil vuitcents cuaranta cinch: Cuatre centas vuitanta lliuras........................................480Ll.
Penció de vint y vuit Juliol mil vuitcents cuaranta cinch. A vint y vuit Mars mil vuitcents cuaranta sis, son vuit mesos a cuatre centas vuitanta lliuras: Trescentas vint lliuras.......................................................................................................................320Ll.
En data també Francs cent vint y sis que en vint y cuatre Jané mil vuitcents cuaranta tres rebí de son compte de D. Cayetano Suñé: son cuaranta cuatre lliuras divuit sous y dos diners....................................................................................................................44Ll 18S 2D.

5214Ll 18S 2D.

RESUMEN.
Importa la data......................................................5214Ll 18S 2D.
Idem lo carrech......................................................1860Ll 14S 9D.

Alcansa Felip.........................................................3354Ll 3S 5D.

Y present dit Rnt. D. Felip Tusquets y Comaduran. De ma libre y espontanea voluntat habent vist y examinat los comptes que precedeixen de lo adeudat y pagat per D. Francisco Tusquets y Comaduran mon germá com a hereu y succesor de nostres comuns par D. Anton y Da. Maria Francisca Tusquets, y de nostre comú avi D. Francisco Comaduran, tant en rahó de penció vitalicia de cent cincuanta lliuras annuals discorreguda de dits lo dia vint y vuit Setembre de mil vuitcents vint y vuit, fins a vint y un de Juliol de mil vuitcents trenta cinch que fou tot lo temps que permemanesqui en lo Convent de Nostra Señora de la Mercé, com y també en rahó de la de cuatrecentas vuitanta lliuras annuals per lo temps transcurregut de desde vint y vuit de Juliol en que baitg esser expellit del claustro fins als vint y vuit de Mars procims pasat, a tenor de la reserfva continuada en lo testament que otorgú antes de ma Profesió, en poder del difunt D. Jaume Rigalt y Estrada notari de la present ciutat als vint y vuit de Setembre del any mil vuicents vint y vuit, resulta que dit mon germá me quedá a deurer la suma de tres mil trescentas cincuanta cuatre lliuras, tres sous y cinch diners. Per conseguent confesso y regonesch al citat D. Francisco Tusquets y Comaduran mon germá, que en presencia del notari baix firmat y dels testimonis que se diran, en efectiu metalich de oro y plata me ha donat y pagat la indicada partida. Y aixi renunciant a la cosa no ser aixis, y a cualsevol altre lley, o dret de mou favor sobre lo particular, no sols firmo aquesta apoca al propi mon germá en la mes aplia forma, volent que en ella vingan compresos cualsevols recibos donats per mi de dita cuantitat a fi de que una mateixa firma pugan argurse satisfetas dos vegadas, sino que també me done per finiquitat y saldats los predits comptes fins lo dia vint y vuit de marz del corrent any, ab promesa de no impugnarlos ni contravenirlos en temps ni per motiu algun: En testimoni de las cuals cosas, coneguts del infrit notari, aixi ho firmam En la ciutat de Barcelona a set dias del mes de Maig del any mil vuitcents cuaranta sis. Essent presents per testimonis D. Mariano Riera y D. Andreu Bes vehins de la mateixa.
Fr. Felip Tusquets, Francisco Tusquets, En poder de mi Jaume Rigalt y Alberch notari.