Saga Bacardí
05403
ESCRITURA DE ACUERDOS EN LA SOCIEDAD DE LA CARNE, INTERVIENE COMO SOCIO FRANCISCO ROIG Y VIVES.


Die Lunae III mensis Decembris anno a Nativitate Domini MDCCXIIII.
In Dei nomine noverint universi quod.
Per quant los Señors Esteve Andreu mercader de la ciutat de Gerona Nicolas Gravand frances de la Provincia de Brie, dio, de Mu Francesch Roig y Vives argenter ciutadá de Barcelona, y Pere Huet frances habitant en la ciutat de Cartagena ells, y llurs companias son particips, o companys en lo arrendament de las carns de tot genero, axi de llana com de pel per la provisió y abast de la present ciutat per temps de os anys que comensaren a correr lo dia setse de Noembre proxim passat, y finiran lo dia quinse de Noembre del any mil setcents y setse en virtut del arrendament fet a dit Nicolas Gravand per lo Ilustre Señor Don Joseph de Patinyo Intendent en lo present Principat de Cathalunya, y per los Illustres Señors Administradors de la present ciutat, ab acte rebut en la scribania major de la casa de la present ciutat en lo mes de Noembre proxim passat, com consta del acte de regonexensa, y cessió de dit arrendament, per dit Nicolas Gravand feta a dits sos companys rebut en poder del notari avall escrit lo dia present. Perço, y entre dits Señors Esteve Andreu, Nicolas Gravand, Francesch Roig y Vives, y Pere Huet son estats fets, firmats, y jurats los capitols y pactes seguents.
Primerament: Es pactat, y concordat entre dits compañs que la dita compañía se hage de fundir eo posar en ella de capital, y furniment dotse mil doblas en or o son valor es a saber dits Esteve Andreu tres mil doblas, dot Francesch Roig y Vives altres tres mil doblas, dit Nicolas Gravand altres tres mil doblas, y dit Pere Huet las restants tres mil doblas, ço es dits Esteve Andreu, Francesch Roig y Vives y Nicolas Gravand de comptants en continent y dit Pere Huet, per las ditas tres mil doblas a ell tocants a pagar hage de donar lletras de cambi de semblant quantitat sobre de ell mateix a favor de dit Francesch Roig y Vives per Madrit a pagar lo dia vuyt de Janer proxim vinent a effecte de fer las provisions necessarias, y per tot lo que puga oferirse en benefici de dit arrendament.
Item: Es pactat y concordat, que en cas algun de dits companys no cumplis en fornir son capital comforme sobre esta pactat que aquell que dexará de fer dit forniment sia extret, y exclos en continent, y per exclos y extret de dita compañía sia tingut aplicantse la part del tal, o tals que no hauran cumplert absque hauran cumplert en fer dit furniment ratta per quantitat del que interessan en dita compañía, sensque despres pugan purgar la mora, ni precehir requesta de paraula ni en escrits ansbe sian de tal manera exclosos de dita compañía com si en ella no haguessen interessats ni fossen nomenats en los actes de aquella declarant incorrer en lo sobredit dit Pere Huet en lo cas ipso facto de venir protestada dita lletra de cambi, o de no esser aquella real, y effectivament pagada dins dit termini.
Item: Es pactat que tots los dits capitals, y furniments se hagen de posar en ma, y poder de dit Francesch Roig y Vives. Lo qual anomenan dits companys per caxer de dita compañía.
Item: Es pactat que per facilitar lo bon exit, y regimen de dita compañía sian nomenats comforme los dits companys anomenan dits Nicolas Gravand y Francesch Roig y Vives, Sagimon Milans negociants, y Melcior Guardia botiguer de tall, ciutadans de Barcelona, pera regir, governar, y administrar dita compañía donantlas facultat, y poder de nomenar officials asseñalar salaris, y fer tot lo demes quels aparexerá per lo bon regimen de aquella. Prometent dits companys que estaran a tot lo que per ells, o la major part de ells será fet, y executat.
Y aixi llohant, y aprobant los dits pactes convenen, y en bona fe prometen los dits companys lo un al altre y assi en temps, que tots los sobredits, pactes ço es lo que tocan y especta a quiscu de ells attendran, y cumpliran sens dilació excepcio, ni estusa alguna ab restitució, y esmena de tots danys, gastos, y despesas sobre los quals volen ser creguts de llur sola paraula, o saltim de llur simple jurament ningun altre genero de prova demanat ni requirit. Y per attendrer y cumplir las ditas cosas en obligan lo un al altre y assi encempts tots, y sengles bens y drets llurs y de quiscunassó y les mobles e immobles haguts y per haver ab totas renunciacions necesarias, y juraments llargament.
Testes firmaru omnium praedictoru dempta firma dicti Petri Huet sunt Magnificus Hieronymus llegat V.J.Dr. Barcinonae populatus, et Josephus Esmandia juvenis botigerius telari Barcinonae degens.
Testes vero firmae dicti Petri Huet, qui firmavit Barcinonae dicto die sunt Don Bernardus Auli Pharmacopula major Regii Exercitus Cathaloniae, et Staphanus Ricart fransigena oriundus civitatis de Solsona.
Paene me Paulus Cabrer notarium.