Saga Bacardí
05416
ESCRITURA DE VENTA DE MOLTONS POR BARRANQUET Y FILLOL, HACIA LA COMPAÑÍA DE CARNE, ENTRE SOCIOS FRANCISCO ROIG Y VIVES.


Die Jovis IIII mensis Octobris anno a Nativitate Domini MDCCXV.
De y sobre las cosas avall escritas per y entre Sagismon Milans negotiator, Francesch Roig y Vives argenter, Melcior Guadria botiguer de tall, ciutadans de Barcelona, y Esteve Liones frances habitant en Barcelona, com a administradors de las compañía del arrendament de tallar o fer tallar, y vendrer carns per la provisió, y abast de la present ciutat, per temps de dos anys, que comensaran a correr lo dia setse de Novembre proxim passat, y finiran lo dia quinse de Novembre del any propvinent de mil setcents y setse, en dit nom, de una, y Bernat Barranquet, y Jaume Fillol de nació francesos del lloch del lloch de Hens Provincia de Gascuna de part altras son estats fets, firmats, y jurats los capitols, y pactes seguents.
Primerament: Dits Bernat Barranquet y Jaume Fillol fan venda a dits Administradors de dita compañía, de tres mil y siscents moltons bons, y revedors, per lo abst de la present ciutat per lo preu avall escrit, los quals los prometeren entregar en los escorxadors de la present ciutat, ço es mil y doscents moltons, lo dia vint de Noembre altres mtres mio y dos cents. Lo dia vint de Desembre las restants mil y doscentas. Lo dia vint de Febrer tots proxim vinents ço es dit Barranquet vuytcents en quiscuna manda, y dit Jaume Fillol lo restants quatre cents en cada menada.
Item: Dits administradors convenen y prometen a dits Barnat Barranquet, y Jaume Fillol, que per lo valor de dits moltons los donarán y pagaran a rahó de sis sous momeda Barcelonesa. La lluira carnissera pesata que sian en dits esconxadors en continent pesats aquells segons lo comptene fara lo Regidor de dits escorxadors al qual compete deban estar ditas parts.
Item: Es pactat que en cas dits Bernat Berranquet, y Jaume Fillol dit dia vint de Noembre proxim vinent aporten fins a quatre cents moltons, a mes dels dits mil, y doscentos que per dit dia se han obligat entregar a dits administradors sian obligats dits administradors en admetrerlas, y paguarlos al mateix preu, y en la conformitat sobre expressada ab tal emperó pacte y condició que dits Barranquet y Fillol en las segona. Y tercera menada han de fer hagen de aportar, y entregar lo mateix numero de moltons, que haura apartat la primera mendada pagantsels uns, y altres al preu, y en la conformitat sobredits.
Item: Es pactat que per seguretat de la segona y tercera menada dits Barranquet y Fillol hagen de dexar en poder de dits administradors un sou per lluira carnissera de aque hauran pesat los moltons de la primera menada. Lo qual sou en cas de no cumplirse enterament al present asiento reste a favor de dits administradors o de dita compañía per pena que se implosan dits Barranquet y Fillol, y cumplert, que hagen enterament al present asiento sels hage de satisfer enterament lo import de dit sou per lliura carnocera dels moltons de las primera menada, o dit Barramquet y Fillol sian obligats en donar caució idónea a dits administradors y a coneguda de estos per seguetat de la segona y tercera menada de moltons han de fer dits Barranquet y Fillol.
Et ideo nos dictae partes laudantes. Gratis convenimus et onmes fide promittimus una parnostu alteri et nobis ad invicem, et vicisim quod supradicta pacta et ununquo quae corum prout ad utaquo partem nostrum tanqunt et consernant facienuns attendemus et colmebimus sine dilatione.
Testes sunt Conutas Rifos notarius causidicus et Franciscus Busquets negotiator cives Barcinonae.
Paenes me Paulus Cabrer notarium.