Saga Bacardí
05423
ESCRITURA DE COMPROMISO DE VENTA DE ANIMALES A LOS ARRENDADORES DEL ABASTO DE CARNE DE RABELLAT Y BALTÉS, HACIA GUARDIA, MILANS, Y FRANCISCO ROIG Y VIVES.


Die Jovis XXIII mensis Aprilis anno a Nativitate Domini MDCCXVI.
De y sobre las cosas avall escritas, per y entre Segistmon Milans negociant, Francesch Roig y Vives argenter, Melcior Guardia botiguer de tall, ciutadans de Barcelona, y Esteve Liones francés habitant en Barcelona com a administradors de la compañía del arrendament de la provissió y abast de las carns de la present ciutat per temps de dos anys que comensaren a correr lo dia 16 de Novembre de 1714 y finiran lo dia 15 de Novembre del corrent aun 1716 en dit nom de una, y Joan Rebellat, y Joan Barles francesos de part altra son estats fets, firmats y jurats los capitols y pactes seguents.
Primerament: Dits Joan Rebellat y Joan Barlés venen a dit administradors eo a dita compañía mil y trescents fins a mil y quatre cents crestats, bons y grassos, per lo preu avall escrit los quals los prometen entregar aen los escorxadors de la present ciutat,ço es la meytat lo dia 25 de maig, y la altra meytat lo dia 30 de Juny tots proxims vinents.
Item: Dits administradots convenen, y prometen a dits Joan Rebellad, y Joan Barlés que per lo preu y avalor de dits crestats los donaran y pagaran a rahó de sinch sous barcelonesos la lliura carn entera, y en cas no sian grassos com está dita de quatre sous u sis la lliura, carmissera en continent de tallats, o escandellats aquells, conforme lo compete en fará lo regidor de dits escorxadors al qual compte prometen estar ditas parts.
Item: Es pactat, que los dits crestats se hagen de matar y tallar dins deu dias despres que seran arribats a la present ciutat, y los que no se porán matar, y tallar dins dits deu dias, se hagen de escandellar.
Et ideo nos ditae partes laudantes. Gratis convenimus, et bona fide promittimus una pars nostru alteri et nobis ad invicem et vicissim quod supradicta pacta, et ununquid que eoru prro tu ad utranquae pactem nostrum tanqunt et consernunt faciemus, attendemus, et compledimus sine dilatione cum salario procuratiris instru Barcinonae XS et extra XS Barcinoniru ultraquos promittemus, prestitare missionis sit nostrum alteri et nobis ad invicem, et vicissim omnia et singula bona nostra, et vestrus quae nostri insolidum mobilia, et immobilia sent dilationes quascunque renuntiantes quanti ad haec benefitio novarum constitutionu, etepistolae et consuetudini Barcinonae ac omni et juri et expactu foro nostro proprio submitents et apponente bona nostra quae ad haec foro curiae Magnifici Vicari seu regentis Vicariato Barcinonae et alterius in quaem cum facultate variandi et promissioni et est sciendum fiat cum scriptura sub paena terty, in libris tertioru curiae dicti Magnifici Vicari seu regentis Vicariatum Barcinonae obligando proinde personas et omnia et singula bona nostra, et cujus libet rationem in solidum mobilia et immobilia, jura et retiones quascunque cui et tu praedicta juramus haec igitur, actum.
Testes firmaru omnium praedictorum dempotae firma dicti Segistmundi Milans sunt Franciscus Cabinet mercator et Josephus Ramys aurifex cives Barcinonae.
Paenes me Paulus Cabrer notarium.