Saga Bacardí
05506
ESCRITURA DE PRESTAMO, Y CONCORDIA DE DEVOLUCIÓN, ENTRE VICENS Y FRANCISCO ROIG Y VIVES.


Magnifich y D. Señor.
Ab acterebus en poder meu lo dia present y avall escrit. Lo Rnt. Dr. Miquel Vicent Prevere Rector de la Parroquial Iglesia de Sant Martí de Mirta Bisbat de Vich, ha firmat debitori a Francesch Roig y Vives argenter, ciutadá de Barcelona present a la firma de dit acte de trescentas y duas lliuras vuyt sous barcelonesos. Y foren per semblants que dit Roig li prestá a mutuo las quals dits Rnt. Dr. Miquel Vicent confessá rebrer de dit Roig de comptat en presencia de mi lo notari avall escrit y dels testimonis han entervingut a la firma de dit acte. Y ha promés dit Dr. Vicent a dit Roig donarli, y patarlu las ditas 302L 8S ab moneda de plata en Barcelona dins lo termini de un any del dia present en avant comptador. Lo que ha promes cumplir sens dilació, ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador dins Barcelona deu sous, y fora de ella vint sous barcelonesos ab restitució y esmena de totas missions de despessas. Y per major seguretat dit Rnt. Dr. Miquel Vicent ha donat per ferma, sa principal pagador a Francesch Vicens pagés de la Parroquia de Vich son germá absent a la firma de dit acte avall emperó acceptant. Lo qual ha acceptat lo carrech de la firmansa. Y ha promés a las preditas cosas tant ab dit Dr. Vicent son germá y principal, consent ell, y assoles valer, restar, obligar y tant principal com fermansa han promes no fimar de dret sots pena de sinquanta sous barcelonesos. Y per cumplir las ditas cosas han obligat a dit Francesch Roig y Vivas, y als seus tots y sengles bens, y drets llirs y del altre de ells assolas, mobles e immobles haguts y per haver. Renunciant al benefici de novas constitucions, Epistola del Divo Adriá y consuetut de Barcelona que parla de dos, o mes que assolas se oblugan. Y lo Dr. Francesci Vicent fermansa a la lley o dret dient que primer sia convingut lo principal que la fermansa, y a altre dient que llegat lo principal sia llevat lo accessori. Y dit Rnt. Dr. Miquel Vicent Pbre. al Benefici clerical. Y los dos a tot y aqualsevol altre dret y lley que sia a son favor. Y per pacte a llur propri for, sonmetentse a ells, y a llurs bens al for y jurisdicció del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat y de altre qualsevol oficial, jutge, o cort eclesiástica, o secular, ahont voldrá convenirlos ab facultat de variar de judici una, y moltas vedasas, fent y firmant escriptura de ters sots pena de ters, en los llibres dels tersos de la cort de dit Ilustre Señor Corregidor, obligant perço, sas personas, y tots y sengles bens. Y drets llurs, y del altre de ells assoles, mobles, e immobles, haguts, y per haver, drets y accions, y mes avant lo dit Rnt. Dr. Miquel Vicent Pbre. sens prejudici de dita escriptura de ters se es obligat in forma camarae Apostolicaes. Y per quant lo dit Francesch Vicens firma per a la oegaria de aquista y tutas vol sia continiada en dit acte la soluta, y acostumada constitució de procurador. Y ab jurament dels dos llargament. Y com lo dit acte de debitori hage firmat lo dit Rnt. Dr. Miquel Vicens Prever principal de fatia afirmar aquell dit Francesch Vicens fermansa. Y jo a la firma de ell personalment entrevenir no puga. Perço estimaré a Vm. que per mi en mon nom y com a substitut ma en virtut de commino que a letra li dono entrevenga en rebrer la firma de dit Francesch Vicens del sibredit acte de debitori, si y conforme sobre se expressa. Y del dia, mes, any y lloch en que firmará, noms y cognoms del testimonis que ho entrevindran al que de esta o altrament me rescriurá perque en fe de Vm. puga continiarho en son degut lloch, y ferlan quant menester sia. Oferirme en semblants y majors cosas servir, a Vm, a que feu en Barcelona y Maig 23, 1728
Fiador de Ile C.N.M.B. Miquel Cabrer notari publich de numero de Barcelona.