Saga Bacardí
05513
ESCRITURA DE ARRIENDO DE LOS DELMOS DE CAPSECH, PAGADO HACIA LLOPIS Y CORS, POR FRANCISCO ROIG Y VIVES.


Die Veneri XI mensis Juny anno a Nativitate Domini MDCCXXVIII.
Francesch Roig y Vives argenter ciutadá de Barcelona. Attenent, y conciderant que ab acte rebut en poder del notari avall escrit lo dia 24 de Juliol del any pro passat de 1727. Lo Ilustre D. Galderich Panjus y Pagés Abat de Camprodon per las causas, y rahons en dit acte expressadas la asigna y consigna mil lliuras per ell hacedoras. Y cobradoras del Magnifich Anton Llopis, ciutadá honrat de Barcelona popular en la vila de Olot, Bisbat de Gerona, y de Joan Cors negociant de dita vila, y de las terras del arrendament dels delmes, primicias, taschas, y altres emoluments que dit Ilustre Abat com a Prior de Ridaura, y de Sant Joan Sasfonts y Parroquia de Capsech reb en los dits llochs. Los quals delmes te arrendats a dits Llopis y Cors per temps de tres anys que comensaren a correr lo dia primer de Juny del any 1726, y per preu de trescentas vint y sinch doblas lo any pagadoras per tersas, comensant a cobrar dit Roig doscentas vint y sinch lliuras de la tersa de dit arrendament que havia de venir, a terme lo dia primer de Octubre les hores proxim vinent. Y axis despres consecutivament dos centas vint y sinch lliuras cada tersa fins que hagues enterament cobradas ditas mil lliures. Attenent mes avant, y conciderant que ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit en 17 de Agost del mateix any dit Ilustre Señor Abat per las causas y rahons en dit acte contengudas assigna, y consigna al mateis Francesch Roig y Vives siscentas trenta quatra lliuras catorce sous per ell havedoras, y cobradoras dels mateixos Llopis y Cors. Y de las tersas del mencionat arrendament començant a cobrar trescentas tretse lliuras dotse sius de latersa de dit arrendament que vindrá a terme lo dia primer de Fabrer del any 1729. Y las restants 321L 2S de tersa del mateix arrendament que será a terme lo dia primer de Juny del mateix any. Attenent mes avans, y conciderant que los dits Llopis y Cors no podent pagar las ditas quantitats sobre consignadas en los terminis prefigits en dits dos actes de consigna, a causa de haved dit Ilustre Señor Abat fet altres consignas anteriorment pagadoras en lo mateixos plaços han ofert pagar a dit Roig la dita quantitat consignada en aquells terminis. Y plaços que podrá tenir cabiment tot empero la esperança que dit Roig y Vives los faría, y firmaría lo present acte de indempnitat. Perço, volent dit Roig cumplir al que de paraula per medi de tercera persona ha ofert. De son grat y certa ciencia convé, y promet a dits Magnifich Anton Llopis, y Joan Cors absents que en cas dit Ilustre Señor Abat no lo volgues bnificar a compte del preu del mencionat arrendament las quantitats que li hauran pagadas en virtut de ditas consignas per rahó de haer pagat aquellas en altres terminis, y no los que van prefigits en los mateixos actes de consigna. Y per dita rahó dits Llopis y Cors fossent compellits per dit Illustre Señor Abat en haverli de pagar la mateixa quantitat que dit Roig haurá rebuda de ells, o part de ella o dit Señor Abat los altercajas los dits pagaments, en tal cas dit Roig y Vives los refará y esmenará tot ço que será encontinent que legitimament constará junt ab los gastos que perdita rahó dits Llopis y Cors haruan patit, y suportat, axi que del referit los rellevará intempnes a ells. Y a llurs bens. Lo que promet attendrer y cumplir sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador dins Barcelona XS, y fora de ella XXS, ab restitució y esmena de totas missions o despessas. Y per cumplir las ditas cosas ne obliga tots, y sengles bens y drets seus mobles e immobles haguts y per haver, renunciant a qualsebol dret y lley que valer y ajudar li pogués. Y per pacte a son propri for, sotsmetentse al for y jurisdicció del Illustre Señor Corregidor de la present ciutat de Barcelona, de altre qualsevol oficial jutge, o cort ecclesiastica, o secular ahont voldrán convenirlo ab facultat de variar de judici, una, y moltas vegadas, fent y firmant escriptura s0ots pena de ters en los llibres dels tersos de la cirt de dit Ilustre Corregidor, obigant perço sa persona, y tots y sengles bens y drets seus mobles e immobles haguts y per haver. Y per quant lo dia present es feriat per la festa de Sant Berbabé per la qual rahó la dita escriptura de ters no se pot firmar en la dita cort, perço fassias ab la acostumada constitució de procuradors promesa de ratto habendo, y juraments.
Testes sunt Paulus Gombert pectinum faber civis, et Sebastuanus Prats scriptor Barchinonae degens.
Michaelis Cabrer notarium publicum.