Saga Bacardí
05528
ESCRITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES DE FRANCISCO ROIG Y ROVIRA Y MARIA ANTONIA ALEGRE Y GUIX.


Die Sabati V mensis Februari anno a Nativitate Domini MDCCXXVIIII.
In Dei nomine, noverint universi quod.
En nom de Nostre Señor Deu Jesu Christ y de la gloriosa y humilt Verge Maria mare sua sia, amen.
Per rahó del matrimoni que mitjensant la gracia del Esperit Sant se es concordat, y ajustat per, y entre lo Señor Francesch Roig y Rovira comerciant, fill llegitim y natural del Señor Francesch Roig y Vivas argenter, ciutadá de Barcelona, y de Eularia Roig y Rovira primera muller sua difuncta d euna, y la Señora Maria Antonia Alegra y Guix donzella filla llegitima, y natural del Señor Miquel Alegra botiguer de panyos ciutadá de Barcelona, y de la Señora Maria Alegra y Guix conjuges vivint de part alta. Per y entre ditas parts son estats fets, firmat, y jurats los capitols, y pactes seguents.
Primerament; Dit Señor Francesch Roig y Vivas pare de dit Francesch Roig y Rovira per lo molt amor y voluntat que te, y aporta vers lo dit fill seu, y per favor y contemplació del present matrimoni, lo qual lo dit Francesch fill seu de voluntat, y concentiment seus fa, y contracta, y fer y contractar deu ab la dita Señora Maria Antonia Alegra y Guix donsella: De son grat y certa ciencia, dona, y per titol de donació pura, perfeta, simple, e irevocable ques diu entre vius atorga, y concent al dit Francesch Roig y Rovira son fill com a benmereixent present, y avall acceptant, y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament ab los pactes emperó, vincles, y condicions avall escrits, y no sens aquells altrament, ni en altra manera, dotse mil lliuras barcelonesas, ço es que per ella y ab aktre acte rebedior en poder del notari avall escrit li insolutumdonará, y cedirá diferents partis de censos, o pessas de terra de sa heretat estimats a rahó de quatre per cent junt ab las pencions y porratas de dits partits de censos del dia de la firma dels presents capitols, en avant devedoras. Y los preus d eells en cas de lluició, en cas que algun de dits censos sian redimibles junt ab las señorias mitjanas, o dorectas de aquells, las quals dotse mil lliuras li cedescan en satisfació, y paga de sa llegitima paterna, y suplements de aquella, part de creix de dita mare sua, a ell competent, y estipulant en lo contracte del matrimoni d edits sos pares, successió de la dia difuncta mare sua axi per testament, com altrament per qualsevol motiu, causa, o rahó, y demes drets que en las universals heretats, y bens de ell dit donador, y de la dita difuncta Eularia Roig y Rovira primera muller sua tener y pretendrer puga, ço es 11000Ll, en satisfació, y paga dels dits drets paternals, y las restants 1000Ll en satisfació, y paga de la dita part de creix, y de la successió materna. La qual donació fa, y fer enten lo dit Señor Francesch Roig y Vives a dit Francesch Roig y Rovira son fill axi com millor dir, y entendrer se pot, a sa y bon enteniment de ell, y dels seus, ab pacte emperó, vincle, y condició que si dit Francesch Roig y Rovira son fill y donatari morirá quant que quant ab infant, o infant idest liberis un, o molts llegitims, y naturals, y de llegitim y carnal matrimoni procreats, algu dels quals pervindrá a edat perfeta de poder fer testament, en tal cas puga testar, y a sas liberas voluntats fer de las ditas 12000Ll a ell dessobre donades. Si emperó morirá (lo que Deu no vulla) sens dits infant, o infants a dita edat de testar no pervenints, en tal cas puga testar, y a sas liberas voluntats fer de sis mil lliuras, es assaber de sinch mil lliuras de las onse mil lliuras dadas en paga dels drets paternals, y de las mil lliuras dadas en paga dels drets maternals, tantsolament, y las restants sis mil lliuras tornen y pervingan a ell dit donador si les hores viurá y si no viurá a son hereu, o successor universal, o anaquell, o aquells, al quals o als quals ell haurá volgut disposar, o ordenat de paraula en escrit, o en altra qualsevol manera. Y a mes del referit donar y pagar promet lo dit Señor Francesch Roig y Vives a dtit Francesch Roig y Rovira son fill las joyas, y vestits haurá de menester per la efectuació de la boda, Y per attendrer a cumplir las ditas cosas en obliga tots, y sengles bens, y drets seus mobles, e immobles, haguts y per haver ab totas renunciacions necessarias. Y promet y jura corporalment, y solempne que la present donació, y totas las cosas sobredits tindrá per fermas, y agradables, y contra aquellas no fará, ni vindrá, ni las revoará per rahó de ingratitut, inopia, necessitat, o offensa, ni per altra qualsevol causa, o rahó. Renunciant a qualsevol dret, o lley tal revocació permetent, y a tot altre que valer, y ajudar li pogués. E lo dit Francesch Roig y Rovira accepta la dita donació per lo dit Señor Francesch Roig y Vives son pare, a ell dessobre feta, ab los pactes, vincles, y condicions, modo y forma sobredits, als quals expressament concent, ab referiment de gracias que lin fa.
Item: Lo dit Señor Miquel Alegra pare de dita Señora Maria Antonia donzella per lo molt amor, y voluntat que aporta, a dita Señora filla sua, y per favor, y contemplació del present matrimoni, que de voluntat y concentiment seus Deu volent ha de fer, y contractar a dit Señor Franesch Roig y Rovira, sdevenidor marit seu. Per tota es assaber part de heretat, y lelgitima sua paternl, y maternal, y suplement de aquellas y per la part del creix augment, o donaciò per noces a ella competents y estipulant en lo contracte del matrimoni de its Señors sos pares, o per tots, y qualsevols altres drets de dita Señora Maria Antonia donzella pertanyents, y pertanyer devents ara, y en lo sdevenidor en las heretats, y bens de dits pare y mare seus, y del altre de ells tant per las ditas, com per altras qualsevols causa,s y rahons que dir y pensar se pugan. Per donació es a saber pura, perfeta, simple e irrevocable ques diu entre vius, dona, y per titol de donació concedeix a dita Señora Maria Antonia Alegra donzella filla sua com a ben mereixent present, y avall acceptant, y als seus, y a qui ella voldrá perpetuament ab los pactes, emperó vincles, y condicions avall escrits, y no altrament, dotse mil lliuras moneda barcelonesa, y perquant entre las ditas parts se ha convingut que lo dit Señor Francesch Roig y Rovira junt ab dita Señora Maria Antonia sdevenidora muller sua hagen de cohabitar en la casa propria de dit Señor Miquel Alegra fent tots una mateixa familia, y despesa, prestantlos dits Señors Miquel Alegra a ells, y a llurs fills tots los aliments comforme avall ab altre capitol se expressará. Perço promet donarli, y pagarli ditas dotse mil lliuras, ço es 6000Ll en lo cas que dita Señora Maria Antonia filla sua se separás de la casa y compañía de ell dit donador, y las restants 6000Ll en continet de seguit lo obit de ell dit donador y de ita Sñeora Maria Alegra y Guix muller sua assaber es 1000Ll en satisfació, y paga de dits drts maternals, y las restants 11000Ll en satisfació, y paga de tots los dits drets paternals. La qual donació li fa ab pacte, vincle, y condició, que si dita Señora Maria Antonia donzella moriá quant que quant ab infant, o infants idest liberis, un, o molts llegitims y naturals, y de llegitim carnal matrimoni procreats, algú dels quals pervindrá a edat perfeta de pdoer fer testament, ent tal cas puga restar, y a sas liberas voluntats fer de totas las ditas dotse mil lliuras per ell a dita Señora filla sua ab lo present capitol donadas: Si emperó morirá (lo que Deu no vulla) sens dit infant, o infants, a dita edat de testar no pervivint, en tal cas puga testar, y a sas liberas voluntats fe de quatre mil lliuras tant solament, Y las restants vuyt mil lliuas sian, tornen, y pervingan a ell dit donador en sos casos respective, o a son hereu, o successor universal, o anaquells, o aquells als quals, o als quals ell haurá volgut disposat, o ordenat de paraula, o en escrits, o en altre qualsevol manera, Y per attendrer y cumplir las ditas cosas en obliga tots, y sengles bens, y drets seus mobles, e immobles, haguts, y per haver, ab totas renunciacions necesarias. Y promet y jura corporalment y solempne que la present donació y totas las cosas sobre ditas tindrá per fermas, y agradables, y contra aquelals n fará, ni vinrá, ni las revocará per rahó de ingratitut, inopia, necessitat o ofensa, ni per altra qualsevol causa, o rahó, renunciant a qualsevol dret, o lley tal revocació permetent, y a tot altre que valer y ajudar li pogues. E la dita Señora Maria Antonia Alegra donzella accepta la dita donació per dit Señor son pare, a ella dessobre feta ab los pactes, vincles, y condicions, modo y forma sobredits, als quals expressament concent ab referiment de gracias que lin fa.
Item: La dita Señora Maria Angonia Alegra donzella, fent estas cosas de, y ab expres concentiment, y voluntat de dits Señors sos pares, y de altres personas en grau de parentela, a ella conjuntas dona, constitueix, y aporta en dot, per dot, y en nom de dot sua a dit Señor Francesch Roig y Rovira sdevenidor marit seu, las ditas dotse mil lliuras, que per dit Señor Miquel Alegra son pare ab lo precedent capitol li son estadas donades, ab los pactes, y condicions, mdo y forma en dit capitol expressats La qual constitucio dotal fa ab cessió de tots drets, y accions, constitució de procurador com en cosa propria, y ab totas altres clausulas necessarias, volent y concentint que dit sdevenidor marit seu en virtut de la present constitució dotal venint lo cas de la solució, hage, reba, tinga, y pocehesca tota la dita sua dot, y los fruyts de aquella seus propris fassa tant quant durará lo present matrimoni per os carrechs de aquell suportadors. Lo qual finit y altrament en tot cas, lloch y temps que restitució de dot hage lloch, ella dita Señora Maria Antonia donzella, y los seus cobren, y cobrar hagen salva, y segura la proprietat la dita dot sens empaig, ni contradicció alguna de dits sdevenidors marit seu, ni els seus. Y promet, y jura la present constitucio dotal, y totas las cosa sobreditas tenir per fermas y agradables, y contra aquellaas no ve,r ni venir per alguna causa, o rahó, sot obligació de tots sos bens ab totas renunciacions necesarias. Y per quant la dita Señora Maria Antonia donzella es menor de vint y sinch anys, major emperó de - anys promet, y jura no contravenir a ditas cosas per rahó de sa menor edat, renunciant al benefici de la menor edat, facilitat, y ignorancia, restitució in integrum, o altre demanans.
Item: Dit Señor Francesch Roig y Rovira fa y ferma carta dotal, y de espoli, a dita Señora Maria Alegre donzxella sdevenidor amuller sua de las ditas dotse mil lliuras que ab lo prescedent capitll son estadas per ella a ell en dot per dot, y en nom de dot sua constituhidas, y aportadas. De y per las quals li fa creix augment, o donació per noces de quatre mil lliuras barcelonesas, la qual dot, y creix li salva, y assegura, assigna, y consigna en y sobre tots, y sengles bens, y drets seus mobles, e immobles haguts, y per haver, prometent que dita dot y creix restituirá y pagará a ella y als seus empre y en tot cas que hage lloch, restitució de dot y solució de creix sens dilació, ni escusa alguna, ab restitució de totas missions, y despesas. Y per attendrer y cumplir las ditas cosas obliga dita Señora Maria Antonia donzella, y als seus tots y sengles bens, y drets seus mobles, e immobles, haguts y per haver ab totas renunciacions necessarias, e vol, y concent que dita Señora Maria Antonia donzella hage, reba, tinga y pocehesca tota la dita sua dot, y creix tot lo temps de la vida sua natural, ab marit, y sens marit, ab infant, y sens infants, esents empauig, no contradicció alguna de ell, ni dels seus al dia emperó del obit de dita Señora Maria Antonia donzella. Los seus hauran la dita sua dot en lo modo y forma, pactes, y condicions que li es estada donada. Lo dit epñero creix, o donació per noces, tornar, y pervenir hage al infant, o infants del present matrimoni procreadors, als quals en cas de existencia de aquells, y ara, per les hores ell dit donador los en fa donació pura, perfeta, simple e irrevocable, ques diu entre vius, en ma y poder del notari dels presents capitols, com a publica persona per dits infants rebent, acceptant, y estipulant. E si tals infants, intants no sobreviuran (lo que Deu no vuilla) les hores, y en dit cas lo dits creix, o donació per noces tornar, y pervenir hage a ell, dit donador si les hores viurá, y sino viurá a son hereu, o succesor universal, o anaquell o aquells, al qual, o als quals ell haurá volgut disposar, o odrenat de paraula, en escrits, o en altre qualsevol manera.. Y promet, y jura corporalment, y solempne que la present carta dotal, y de espoli, y totas las cosas en ella contengudas,tindrá per fermas, y agradables, y contra aquellas no fará, ni vindrá, ni las revoará per rahó de ingratitut, inipia, necessitat, o offensa, ni per altre qualsevol causa, o rahó, renunciant a qualsevol dret, o lley tal revocació permetent y a tot altre que valer, y ajudarli pogues.
Item: Dit Señor Miquel Alegra per ocasió y causa del dit matrimoni conve y en bona fe promet als dits Señores Francesch Roig y Rovira, y Maria Antonia Alegra donzella Deu volent sdevenidors conjuges, que los tindrá a ells, y als fills y fillas que de ells serán nats, y procreats en sa casa assistits de menjar, y beurer tant en sanitat, com en malaltia pagant metges, cirurgians, y medicinas, y demes se ofrerescan be y decentment segons son estat, possibilitant y condició tenintli los deguts respectes, obediencia, y veneració que de fills a pares se pertany, y no altrament. En tot cas, emperó de separació de dits sdevenidros conjuges de la casa, y compañía de ell dit Miquel Alegra (lo que Deu no permetia) en dit cas promet pagar las sis mil lliuras a bon compte, de las dotse mil lliuras de las quals ha fet donació a dita Señora Mara Antonia sa filla.
Tot lo que promet attendrer y cumplir servar, y tenir sens dilació, ni escusa alguna, ab restitució de totas missions, y despesas, e ab obligació de tots y sengles bens seus mobles, e immobles haguts y per haver drets, y accions ab totas renunciacions necesarias, y degudas, y prestan y junt, ab jurament llargament.
Finalment.
Et ideos nos ditas parts laudantes.
Testes fuerint Joannes Bou et Nazario Aforriats
Paenes me Michelis Cabrer notarium.