Saga Bacardí
05574
ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN Y CONTINUIDAD DE MERCANTIL, INTERVIENE MARIA ALEGRE Y GUIX.


Die Lunae XI mensis February anno a Nativitate Domini MDCCXXXVII.
En nom de Deu sia, amen.
De y sobre la compañía, y cosas avall escritas per y entre la Señora Maria Alegra y Guix viuda de Miquel Alegra botiguer de tall, ciutadá de Barcelona, com a tenutaria per son dot, spoli, y altres drets, y credits de la universal heretat, y bens que foren de dit difunt son marit, en virtut de la constitució. Ha nostra, y usufructuaria de la mateixa heretat, y bens per dit difunt son marit deixada ab son ultim testament que feu, y firmá en poder del notari avall escrit a 5 Juny 1736, usant de la facultat, y poder a ella donada per dit marit seu, ab dit y prechalendat son ultim testament de una part, y Agustí Gibert y Xurrich comerciant, ciutada de Barcelona son gendre de part altre, per y entre ditas parts son estats fets, fiormats, y jurats los capitols y pactes seguents.
Primerament: la dita Señora Maria Alegra, y Guix en dits noms, y dit Agustí Gibert y Xurrich, han y firman entre si, una bona, verdadera, y lleal compañía y societat entre ells duradora per temps de sinch anys, que comensaren a correr lo dia vint y quatre del mes de Desembre proxim passat, y finiran lo dia 23 de Desembre del any 1741, a fi y efecte de fer qualsevols negocis per lo major util y benefici de dita compañía, que seran ben vistos al dit Agustí Gelabert, y Xurrich, administrador que será de aquella, en la qual compañía la dita Señora Maria Alegra y Guix en dits noms posa per capital, y fondo, trenta tres mil lliuras ab las mercadurias, effectes, debits, y diners comptants mencionasen lo estat que se inferta en lo present acte, procehits de la heretat de dit difunt Miquel Alegra, que es del thenor seguent.
J.M.J. Barcelona a 24 Desembre 1736.
Estat general de totas las mercadurias efectes, debits, y diners comptants, que la Señora Maria Alegra y Guix com a tenutaria y usufructuaria de la heretat del difunt Miquel Alegra son marit, entregá per capitals a Agustí Gibert y Xurrich son gendre en la present compañía son los seguents.
Primo: 19 Pa 1/2 telas 18as caseras que segons compta costan a 15Ll 8S la pesa....300Ll 2S.
77Ll 3 Castells cotxonilla que segons compte costa................................................542Ll 12S 9D.
4 Sachs cacau de Caracas que segons compte costa...............................................504Ll 2A 1D.
4 Sachs cacau dit que segons compt costa...............................................................653Ll 17S 2D.
3 Sachs cacau dit que segons compte costa..............................................................351Ll 2D.
140Ll de cacau dit de resta de un partit vingut en lo any 1739, que segons compta costa...........................ar 12S 2D la lliura...................................................................85Ll 3S 2D.
6 Pas telas gotigas de para sort juntas de tir 4511 ar que arraho 6 1/5 son 3496= ps, a 7S 8D..............................................................................................................................134LL 2S 1D.
32 Pas telas gotigas de segona sort de tir juntas 3010 arr que a 61 1/5 son 2332=6R...............................................a 6S 7D.......................................................767Ll 17S 8D.
Per lo que interessa ab diferents partidas de bacallá, com apar en la llibreta de pescas en cars.............................19........................................................................................4513Ll 13S 5D.
Per lo que interessa ab diferents cambis maritims que Francesch Puget & Cia. Deixá de compte del meytat Rto. Car 1...................................................................................652Ll 13S.
Per 1/8 interessa ab la barca del patró Felix Llauger car. 3..................................43Ll 8S 6D.
Per 1/8 interesa ab la barca del patró Joan Cruañes Car.11.................................59Ll 1S 2D.
Per lo capital y beneficis de 3/10 interessa ab un negoci particular del qual cuyda Joan Puget Rt. Car.13.......................................................................................................563Ll 7S 2D.
Per lo que interessa ab lo carrech de lo patró Pau Llobet Rte. 14.......................290Ll 15S.
Per efecte en poder dels Señors Thomas y Francisco Prats de Cádiz Re. 15......227Ll 19S 4D.
Per lo que interessa ab lo carrech del patró Joseph Rufat Rt. 16.........................368Ll 14S.
Per lo que en poder de Miquel Carnicer de Reus per emplear ab aiguardent Rt...18......................................................................................................................2433Ll 8S.
Per lo que te en poder de Rafel Gallissá de Valls empleat ab vi blanch Rt.18.....800Ll.

20545Ll 18S 11D.

DEUTES QUE ENTREVEN LA COMPAÑIA SON LOS SEGUENTS.
Primo: Lo arrendament de carns que firmí lo present any 1736 del qual es caixer lo Señor Francesch Roig y Vives, per part de capital, y beneficis Rt. En car.2.................3285Ll 14S 3D.
Joan Alganes botiguer de Igualada Rt. Car.6.........................................................13Ll 13S.
Lo Señor Francesci Roig y Vivas car.6.................................................................398Ll 8S 10D.
Francesch Clavell resident en Cádiz, car.8.............................................................11Ll 18S 8D.
Bernat Creus paller car.8........................................................................................19Ll.
Joan Oms de Genova.8.............................................................................................35Ll 7S 5D.
Pere Gavaldá boter de Riudoms car.10...................................................................43Ll.
Loa Señors Thomas y Francisco Prats de Cádiz car.11.....................................2681Ll 18S 1D.
Lo Señor Esteve Matas car.12...............................................................................952Ll 7S 7D.
Joan Oguet paller car.13.......................................................................................131Ll 13S.
Narcís Gros paller car.14........................................................................................83Ll 8S 1D.
Joseph Alegra botiguer de Reus & Cia. Car 14....................................................117Ll 5S 2D.
Jaume Florenza de Calaf car.15............................................................................523Ll 16S.
Pere Pau Munter de Reus, car.16...........................................................................10Ll 2S 10D.
La compañía que administra Jaume Planell y Pinós en Madrid car.18..............3794Ll 5S 5D.
Joseph Escarre revenedor car.18.............................................................................10Ll 1S 6D.
Olaguer Valls adroguer car.19..............................................................................156Ll 18S 4D.
Maria Alegra y Guix per lo que se li ha subministrat per lo gasto de casa..........150Ll.


30296Ll 17S 1D.

Rellevat per lo que deuhen los sobredits capitals com consta avant.....................2097Ll 2D.

33000Ll.

Dehuen los qua escrit capitals segons apar en lo Rt. 1736 lo seguent
Primo: Francisco Palau de Amsterdam Rt. Car.2................................................917Ll 14S.
A Joan Pou Rt. Car.12..........................................................................................576Ll 6S 5D.
Al dit Joan Bou de altra partit...............................................................................53Ll 11S 5D.
A D. Blas de Trinxeria y Dugo en car.17...............................................................15Ll.
A Miquel Carnisser de Reus en car.17...................................................................87Ll6S 6D.
A Joseph Alegra botiguer de Reus en car.17............................................................87Ll 6S 6D.
A Joseph Cabrer de la Pobla en car.18................................................................149Ll 5S.
A Francesch Puget botiguer en car.......................................................................160Ll 14S 3D.
A Jaume Planell y Pinós de Madrid en car.............................................................14Ll 13S 2D.

2061Ll 17S 3D.

Item: De la dita Señora Maria Alegra y Guix anomena per administrador general de la present compañía a dit Agustí Gibert y Xurrich son gendre, donantli facultat de empendrer y fer qualsevols negocis de qualsevol especia y naturalesa sian, que li aparegan convenients, al qual aseñala per lo treball ha de tenir en la administració de la present compañía una quinta part dels beneficis y ganancias (que Deu volent) se faran en la present compañía, y mes los beneficis corresponents a sis mil lliuras de dit capital, de quals beneficis li fa cessió dita Señora Maria Alegra, y Guix conforme avall ab altre capitol se expresará.
Item: Que dit Agustí Gibert y Xurrich dega aportar la escripturas necesaria per lo bon regimen, y administració de la present compañía, y que aixi los llibres com las cartas, y demes se oferirá hage de aportarse en lo nom de Alegra y Gibert.
Item: Que dit Agustí Gibert y Xurrich quiscun any sia obligat en fer balans dels efectes de dita compañía y entregarne una copia a dita Señora Maria Alegra y Guix per poder saber lo estat en que aquella se trobará, y en cas aparegués a dita Señora, que per culpa o omició del administrador ( lo que nos creu) no disfrutás suficiensts beneficis, en est cas será facultatiu a dita Señora Maria Alegra y Guix representarho a algun, o alguns dels marmessors del testament de dit difunt son marit, y reprobar estos la direcció de dita administració, puga dita Señora fancilitar, la present compañía, no obstant lo pacte sobre apposat de ser duradora per temps de sinch anys.
Item: Es pactat, que si durant la present compañía, esdevindrá, morir la dita Señora Maria Alegra y Guix, o lo dit Agustí Gibert y Xurrich (lo que Deu no vulla) en tal cas quedia finida y acabada la dita compañía.
Item: Qua dit Agustí Gibert y Xurrich, no puga pendrer diners a cambi, ni altrement manllevarne sens expressa llicencia, y concentiment de dita Señora Maria Alegra y Guix.
Item: Que dit Agustí Gibert y Xurrich durant la present compañía no puga fer negocis algun per son compte peropri, si sols per compte de la present compañía, (a sola reserva de la compañía que administre Jaume Planell, y Pinos de Altadred, en la qual se interesan la mateixa Señora Maria Alegra y Guix en dits noms, ell dit Agustí Gibert y Xurrich, y altres, que ja tingué principo vivint dit difunt Miquel Alegra, de la qual podrá cuidad lo dit Agustí en la conformitat que fins ara ha fet, y utolarse del salari, que per rahó de ella te coniderat). Pero si fos cas que durant aquella volgués aplicar alguns diners seus propis en algun negoci particular, en est cas deurá participarho a dita Señora Maria Alegra y Guix peraque volent esta interesarhi diega dit Agustí Gibert y Xurrich assossiharshi a la present companya, a lo menos en la meitat.
Item: Que tots los beneficis que nostre Señor será servit donar a la present compañía (detret en primer lloch la quinta part per lo treball de la administració, y lo salari del manuense) si en repartits en esta forma, ço es nou onsenas parts corresponents a vint y set mil lliuras del dit capital per dita Señora Maria Alegra y Guix, y la restant dos onsenas partes corresponents a las restants sis mil lliuras de dit capital per dit Agustí Gibert y Xurrich (en atenció de ferli la dita Señora Maria cesió de dits beneficis corresponents a sis mil lliuras) y al mateix respecte la perdua, o dany en cas ni hague (lo que Deu no permetia) dels quals beneficis espectants a dita Señora Maria Alegra y Guix será obligat dit Agustí Gibert y Xurrich subministrarli quiscun any lo que necesitia dita Señora per lo gasto, y despes de sa casa. Pero si fos cas que en algun els sinch anys lo subministrat per dit Agustí a dita Señora Maria excedis als beneficis qe a ella espectaran a les e aquell any, deurá dita Señora Maria Alegra y Guix sulir ab diner lo que constará aucerella rebut a mes dels beneficis li espectaran. Y a dit Agustí Gibert y Xurrich ser facultatiu a la fi de cada un de dits sinch anys lo extraurer, o deixar de extraurer los beneficis a ell corresponents per las ditas dos nosenas parts. Y si en lo discurs de dits sinch anys que ha de durar la present compañiia aumenta esta de capital a causa de deixarhi los beneficis dels anys antecedents, o part de ells, en est cas deurán repartirse los beneficis, ço es en quant a las trenta tres mil lliuras que ab lo rpesent posa per capital la dita Señora Maria Alegra y Guix, en la conformitat que sobre queda explicat, pero en quant al restant capital aproporció del qual cada un dels dos se tobará tenirhi.
Item: Que finida la present compañía tots los diners, deutes, y efectes de ella sien repartits proporcionalment entre dita Señora Maria Alegra y Guix, y dit Agustí Gibert y Xurrich respective lo que cada un de ells se trobará ser interesat, y tindrá de capital, en aquell millor modo y manera que podrá practicar.
Item: Que dit Agustí Gibert y Xurrich dels beneficis y quiscuna part de administració a ell espectant tinga obligació cada un any, de donar cent lliuras barcelonesas a la Señora Maria Antonia muller sua per agullas.
Et ideo nos dctae partes laudamtes, approbantes, ratificantes et confirmantes, preinserta capitula, et omnia, et singula inc eis, et corum quolibet contenta, renuntiantesque exceptioni dictorum capitulorum sit tu praedictur non intoru et no conventoru, et rei ita non esse, et sic in veritate non concistere dolo que malo et actioni in factum, et omni aly juri, usia rationi et constitudeni his obiantibus quisvismodo convenimus, et bona fide promitimus nos alterae partes, una videliat parts nostrum alteri, et nobis a dimincen, et vicissim quod preina suctor capitula, seus facta,e t orumquodque eorum, et omnia et singula incis, et corum quolibet contenta, juxta illorumsorium continentium et thenorum, prout ad vestram que partem nostrum tangunt, condirnunt, et stringunt faceremus, attendenus et complebimus sine aliqua dilationes, et competensantem cumpque salario procuratoris pro qualibet die instat presenten civitatem Barcinonae decem solidorum, et extra viginti solidorum, ultraquos promitimus unapars nostrum alteri, et nobis ad invicem, et vicisim soldero omnes missiones, sumptus, expensas, et exomna facenda, et sustenienda pro praedictis, super quibus creditores cerbo, aut solo juramento, adquad deferri debert. Et pro praedictis omnibus et singulis complendis, et firmater atendendes, ac moto la beleter observandis aligamus nos dicta partes, una debeicet parts nostrum alteri et nobis ad inscen, et vicisitus omnia et singula bona nostra mobilia, et immobilia, presenta,e t futura habita obsque et habenda etiam quod vos modo et jam de pruot legiata ac jura, et autitores, quascumque renunciantes quantum, ad haec omnibus et quibus condque beneficis et ligibus, et juribus nobis quos modo jurammibus, et tu praedictor omnia et singula majori gaudents promitens, nostri nec dolo, sed spote juramus nos dictae partes praedicta pro tu adquiam lbiet nostrum tengant, convendere, et complere, et maliquo non contrabenire quasvis ratione seu causa. Hac igitur omniae et singula facimus praecisdamus, concedimus et bonaf ide promitimus unae partis alteri et nobis aduentam, et vestrim, nec non notario infro tam publicae personae, haec pro qualibet pacte ostru, et ali pecuniae maete et recipenti, et legitimis stipulanti. Ac ego Mariae Antoniae Gibert et Alegra uxor dicti Agustini Gibert et Xurrich, filiaquae llegitima et naturalis dictarum Michaelis Alegre, et Mariae Alegra et Guix tamquam haeres univesis dicti difuncto patris vestri perillum institutae, sere ultimo tesstamento desuper chalendato, praedictis epr ditam matrem meam testibus quibus supra suprafactis, amquam autis, et factis demus concertu et voluent.
Actus ut supra.
Item: Lo dit Agustí Gibert y Xurrich administrador predit fa, y firma apoca a la dita Señora Maria Alegre y Guix en dits noms present, de trenta tres mil lliuras barclonesas, y son per lo capital y fomdo, que ella en dit nom ha pagat en la precdent compañía, pagadas y rebudas en esta forma ço es 30902Ll 19S 10D ab las mercaderias, efectes y debits mencionats en lo estat general que queda incorporat en dita compañía, y las restas 2097Ll 2D ab diner de comptants realment y de fet a sas voluntats. Per lo que renunciant a la excepció de la cosa no entregada, de la non numerata pecunia, y altre qualsevol dret, y lley, que sia a son favor, li fa y firma la present apoca en testimoni de veritat.
Actu ut supra.
Testes sunt praedicti.
Paenes me Michaelis Cabrer notarium.