Saga Bacardí
05681
ESCRITURA DE SEÑORIA HACIA MARIA TERESA Y JOSÉ ROIG Y GELABERT.


Maria Theresa Roug y Gelabert viuda de Francisco Roig y Vives argenter ciutadá de Barcelona, com a usufructuaria de la meytat de la heretat, y bens que foren de dit difunt mon marit, en que instituí hereu al Dr. Joseph Roig y Gelabert mon fill, deixada ab lo ultim testament que dit mon marit feu, y firmá en poder del notari baix firmat a vint de Abril mil setcents quaranta vuyt, en dit nom firmá per rahó de senyoria lo establiment fet, y firmat per Joan Francisco Cavaller notari real y causidich ciutadá de Barcelona, al Rnd. Dr. Francisco Jovial y Martí Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Miquel Arcangel de la present ciutat, y als seus perpetuament de unas casas ab sa eixida situada en la present ciutat en lo carrer dit den Robador. Las quals se tenen en Senyoria mitjana dels hereus y successors de dit Francesch Roig y Vives, eo de mi, y de dit mon fill en noms de usufructuaria y proprietari respective, a cens de nou lliuras deu sous pagadoras tots anys a sis de Abril com mes llargament es de veurer en lo acte de dit establiment rebut en poder de Geronim Gomis notari publich de número de Barcelona a quatre Desembre mil setcents sinquanta y sinch. Salvos tots los censos vensuts y lluismes forsan deguts, y no pagats y altres qualsevols drets dominicals. Per la qual firma, eo per lo lluisme a mi degut per rahó de dit establiment, confeso haver rebut del adquisidor en diner comptant realment y de fet a mas voluntats tres lliuras sis sous, y vuyt diners barcelonesos feta gracia del restant. La qual firma fas en Barcelona a vint y dos días del mes de Abril any de la Nativitat del Senyor de mil setcents sinquanta y sis. Sent presents per testimonis Esteve Sanpera estudiant theologia moral, y Joseph Carreño estudiante filosofía en Barcelona habitant.
Per dita Señora Theresa Roig que diu no saber de escriure firma de sa voluntat Esteve Sanpere testimoni. En poder de mi Sebastian Prats notari, que fas fe coneixer a la confitent, y que per ella firmà dit Sanpere altre dels testimonis.