Saga Bacardí
05684
ESCRITURA DE GASTOS Y PAGOS POR ENTRADA DE NOVICIA DE TERESA ROIG Y GELABERT, POR LOS HEREDEROS DE SU PADRE FRANCISCO ROIG Y VIVES.


Maria-Therersa Roig y Gelabert, viuda de Francesch Roig y Vives argenter, ciutadá de Barcelona usufructuaria de la meitat de la universal heretat, y bens que foren de dit difunt mon marit en que instituhí hereu al Dr. en drets Joseph Roig y Gelabert fill comú als dos y dit Dr. Joseph Roig y Gelabert en Barcelona domiciliat hereu de dita meitat de heretat, y bens. De nostre grat, y certa ciencia confessam, y regoneixem al Magnifich Miquel Alegre y Roig ciutadá honrat de Barcelona hereu de la altra meytat de la universal heretat, y bens de dit difunt Francesch Roig y Vives son avi, absent, y per ell al notari baix firmat present y acceptant. Que en diners comptants realment, y de fet en presencia del notari baix firmat, y dels testimonis avall escrits per mans de Francisco Oliva son procurador, nos ha donat, y pagat trescentas quaranta sis lliuras onse sous, y sis diners barcelonesos, y son per la meytat de aquellas sis centas noranta tres lliuras tres sous, y un diner, que havem expendit, y pagat per los gastos de ingres de Sor Theresa Roig y Gelabert filla comuna a dit difunt Francesch Roig y Vives y a mi dita Maria Theresa Roig y Gelabart en lo Monastir y Convent de Nostra Señora dels Angels y Peu de la Creu ocrdre de Sant Domingo de la present ciutat, ahont prengué lo habit lo dia primer d eJaner prop paddat, com apar del compte que havem format del tenor seguent.
Compte del que la Señora Maria Theresa Roig y Gelabert, y lo Dr. Joseph Roig y Gelabert mare y fill han expendit y pagat per los gastos de ingres de Sor Theresa Roig y Gelabert llur filla, y germana respective en lo Monastir de Nostra Señora dels Angels, y Peu de la Creu orde de Sant Domingo de la present ciutat.
Primo; A tres de Noembre mil setcents sinquanta set, a Carlos Pagas matalasser, per un compte de matalassos, y cuxins per lo llit de dita Señora, consta del compte, y recibo signat de número hu, sinquanta tres lliuras nou sous y sis diners............................................53Ll 9S 6D.
Item: A dos Desembre de dit any, per una vanova per dit llit. Sis lliuras nou sous, y deu diners..........................................................................................................................6Ll 9S 10D.
Item: Per un vel y capa de estam, nou lliuras quinse sous........................................9Ll 15S.
Item: A las Monjas de obediencia de dit Monastir per cusir dos habits, dos faldillas, y altres dependents dotse lliuras dinou sous..........................................................................12Ll 19S.
Item: A vint y quatre dit, al organista de la Parroquial Iglesia de Sant Miquel per dos mesos ensenyá a cant pla a dita Señora, sis lliuras...............................................................6Ll.
Item. A Jaume Escarbatxeras fuster per lo llit, y altras cosas feu per dita Señora, consta de compte, y recibo, signat de numero dos, vint y sinch lliuras set sous, y sis diners..........................................................................................................................25Ll 7S 6D.
Item: A vint y nou dit, a la Rnt. M. Priora d edit Monastir per lo gasto de entrada de dit Convent en los dias entrá dita Señora, cent sinquanta lliuras, y per la meitat de la despesa del any de noviciat de la mateixa Señora, quaranta lliuras apar de decibo signat de número tres, cent noranta lliuras...................................................................................................190Ll.
Item: A trenta hu ddit, als Religiosos del Collegi de Sant Agustó per assistir a la funcció de la entrada de dita Señora, tres lliuras...............................................................................3Ll.
Item. A set Janer mil setcents sinquanta vuyt, per lo lloguer de dos cotxes en la tarde de la entrada, y un cotxe en cada dia dels tres de visitas per tot lo dia, dotse lliuras...........................................................................................................................12Ll.
Item: A nou dit, a Francisco Rourell sastre per un compte de mans de son ofici, apar del compte, y recibo signat de número quatre, sis lliuras vuyt sous...................................6Ll 8S.
Item: A dotse dit a Joan Batista Laberoni, per un compte de ayguas per las religiosas, y demes personas assistiren despres de la funció a la nut en casa lo dia de la entrada, consta del compte, ,y recibo signat de número sinch, vint lliuras sinch sous..............................20Ll 5S.
Item: A dinou dit, a Ignasi Grau passamaner per feyna de son ofici, apar de compte, y recibo signat de número sis, quatre lliuras..............................................................................4Ll.
Item: A vint y dos dit, a Onofre Trinxet forner per los melindros, y altras pastas seriren pe rlos refrescos dels dias de visitas, consta de cmpte, y recibo signat de número set, divuyt lliuras quinse sous.................................................................................................................18Ll 15S.
Item: A vint y tres dit, a Miquel Valldejulí candeler de cera, per un compte de cera servi per la tarde de la entrada de dita Señora al Convent, consta del compte, y recibo signat de número vuyt, dinou lliuras deu sous, y onse diners................................................................19Ll 10S 11D.
Item: A Juan Pujol y Sió, adroguer poer los sucres per los refrescos, apar de compte, y recibo signat de número nou, sinch lliuras dinou sous y deu diners.....................................5Ll 19S 10D.
Item: Vint y sis dit, a Pere Canet botiguer per un compte de roba presa en sa botiga, apar del compte, y recibo signat de número deu, sinquanta set lliuras dotse sous................57Ll 12S.
Item: A vint y vuyt dit, als Señors Anglí y Sabater per una pessa de escot, apar del compte, y recibo signat de nùmero onse, trenta nou lliuras onse sous, y sis diners................39Ll 11S 6D.
Item: A trenta dit, als señors Ginesta, Y baró per un compte de tela presa en sa botiga, apar del compte y recibo signat de número dotse, vuytanta sis lliuras dinou sous y deu diners.........................................................................................................................86Ll 19S 11D.
Item: Al estudiant del Monastir per la noticia aortá de la admissió de dita Señora, una lliura deu sous.......................................................................................................................1Ll 10S.
Item: Per vetas, rosaris, y fil per mitjas quatre lliuras dos sous, y sis diners...........................................................................................................................4Ll 2S 6D.
Item: Al cotxero de casa Ribas per estrenas de quatre visitas feren las Señoras de casa a la M. Priora, una lliura deu sous..........................................................................................1Ll 10S.
Item: Per vetas de lli, una corretgera, y fil de cusir, una lliura quatre sous.............1Ll 4S.
Item: Per un estotxet, y un parell de sabatas, y plantofas, dos lliuras nou sous y sis diners............................................................................................................................2Ll 9S 6D.
Item: Per dos papers de agullas, sinch trocas de fil, dos dotsenas botons de os, y de camisas, nou canas veta blanca, y per mans de cusir devantals, cuxineras, y altras cosas, sis lliuras sinch diners............................................................................................................................6Ll 5D.
Item. Per las mans de set parells de mitjas a rahó set sous lo parell, duas lliuras nou sous...............................................................................................................................2Ll 9S.
Item: Per dos parells mitnas de estam a rahó quinse sous lo parell, una liura deu sous...............................................................................................................................1Ll 10S.
Item: Per n parell anelletas de or, tres lliuras sis sous................................................3Ll 6S.
Item: Per una piqueta de vidre, y una canastreta, set sous...............................................7S.
Item: Per un braseret ab cassoleta, y paleta, una lliura nou sous, y sis diners.............................................................................................................................1Ll 9S &D.
Item: Per un fanal de vidre ab canaleta, dinuyt sous.......................................................18S.
Item: Per tafetá per lligacamas, nou sous........................................................................9S.
Item: Per set parells de pollas per regalo de las Monjas, tretse lliuras sis sous, y sis diners...........................................................................................................................13Ll 6S 6D.
Item: Als cotxeros de la fontana per estrenas de quatre dias de visitas, una lliura disset sous, y sis diners........................................................................................................................1Ll 17S 6D.
Item: Per quatre llansols de lli per la engermeria de dit Convent, catorse lliuras..........................................................................................................................14Ll.
Item: Per quatre tovallolas, deu lliuras setse sous.......................................................2Ll 16S.
Item: Per dotse tovallons, tres lliuras...........................................................................3Ll.
Item: Per sis aixugamans de canem, una lliura vuyt sous............................................1Ll 8S.
Item: Per un mirall, y un parell de sabatas per lo dia de la entrada, una lliura set sous................................................................................................................................1Ll 7S.
Item: Per ports del llit, caxas, y altras cosas per compondrer la celda de dita Senyora, quatre lliuras onse sous, y tres diners......................................................................................4Ll 11S 3D.
Item: Per compondrer los cabells de dita Senyora, quinse sous.....................................15S.
Item: Per dos cadiras per la celda, y per lo batisme, una lliura dinou sous.............1Ll 19S.
Item: Per las horas, y semmana Santa de Reso dels Dominicos ab cubertas negras, y doradas, tres lliuras disset sous, y sis diners...............................................................................3Ll 17S 6D.
Item: A la Rnt. Priora de dit Monastir per lo regalo de catorse lliuras xocolate, y a la Mare de Novicias, sis lliuras son junt vint lliuras a onse sous la lliura, unse lliuras..............11Ll.
Item. Per lo refresch de quatre tardas a las Religiosas, y a las demes personas assistiren a la nit en casa, se gastaren trenta set lliuras xocolate a onse sous la lliura, vint lliuras set sous............................................................................................................................20Ll 7S.
Item: Al procurador de dit Convent per las agencias feu en la admissió, y entrada de dita Señora, se li regalça de un pot de tabaco, de import, sis lliuras deu sous y sis diners..........................................................................................................................6Ll 10S 6D.

693Ll 3S 1D.

La qual meitat dels referits gastos de ingrés corresponen a pagar a dit Magnifich Miquel Alegre, y Roig com a cohereu predit, per haver dit difunt Francesch Roig y Vives ab son ultim testament que feu, y firmá en poder del notari baix firmat, a vint de Abril del any mil setcents quaranta vuyt, disposat, que en cas que dita filla sua fos religiosa, lo dot, gasto de son ingrés, y professió, segons consuetut del Convent ahont professaria, fos pagat del cos, y comú de la sua universal heretat, y bens. Per lo que en testimoni de veritat li firmam la present apoca en Barcelona a quinse dias del mes de Mars any del Naixament del Senyor de mil setcents sinquanta vuyt, essent presents per testimonis Esteve Sanpera estudiant Theologia moral, y Miquel Colom estudiant de orga en Barcelona habitants.
Per dita Señora Maria Theresa Roig y Gelabert, que diu no saber de escriurer firmo de sa voluntat Esteve Sanpere Clergue testimoni, Dr. Joseph Roig y Gelabert, En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer als confitentes, y que per dita Señora Maria Theresa Roig firmá altre dels testimonis.