Saga Bacardí
05686
ESCRITURA DE PAGO DE PENSION DE LOS COSTA, HACIA HEREDEROS DE RAMON ROIG Y VIVES.


Gertrudis Costa viuda de Joseph Costa argenter ciutadá de Barcelona, de mon grat y certa ciencia cofnesso, y regonesch a Maria Theresa Roig y Gelabert viuda de Francesch Roig y Vives argenter ciutadá de Barcelona, com a usufructuaria e la meytat dels bens que foren de dit difunt son marit, al Dr. Joseph Roig y Gelabert domiciliat en esta ciutat, y a Miquel Alegre y Roig ciutadá honrat d eBarcelona com a hereus universals per iguals parts de dit difunt Francesch Roig y Vives son pare, y avi respective, lo qual fou hereu universal del Dr Ramon Roig y Vives son germá, absent, y per ells al notai baix firmat present y acceptant. Que en diners comptants realment, y de fet a mas voluntats, me han donat, y pagat trenta lliuras barcelonesas, y son per la paga cessa en lo preset any de aquellas, semblants trenta lliuras annuals, que dit Señor Ramon Roig ab son ultim testament que feu, y firmá en poder de Barthomeu Cerveró difunt notari publich de número de Barcelona a vint y set Juny mil setcents trenta vuyt, disposá haverme de donar y pagar dit Francesch Roig y Vives, durant ma vida natural. Per lo que renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a altre qualsevol dret, y lley que sia a mon favor, en testimoni de veritat os firmo la present apoca en Barcelona a disset dias del mes de Agost any del Naixament del Señor de mil setcents sinquanta vuyt, essent presents per testimonis Joseph Ponsico notari publich de número de Barcelona, y Joan Prats y Cabrer escrivent habitant en la mateixa ciutat.
Per dita Gertrudis Costa, que diu no saber de escriurer firmod e sa voluntat Joseph Ponsico altre dels testimonis.
En poder de mi Sebastia Prats notari, que fas fe coneixer a la confitent, y que per ella ha firmat un dels testimonis.