Saga Bacardí
05690
ESCRITURA DE PAGO DE CANTIDAD DONADA POR RAMON ROIG HACIA LOS COSTA, DADO POR MARIA TERESA ROIG Y GELABERT.


Gertrudis Costa viuda de Joseph Costa argenter, ciutadá de Barcelona, de mon grat, y certa ciencia confesso, y regonesch a Maria Theresa Roig y Gelabert viuda de Francesch Roig y Vives argenter, ciutadá de Barcelona, com a usufructuaria de la meitat dels bens que foren de dit difunt son marit, al Dr. Joseph Roig y Gelabert, domiciliat en esta ciutat, y a Miquel Alegre y Roig, ciutadá honrat de Barcelona, com a hereus universals per iguals parts de dit difunt Francesch Roig, y Vives, son pare, y avi, respective, lo qual fou hereu universal del Dr. Ramon Roig y Vives Pbre, son germá, absent y per ells al notari baix firmat present, y acceptant. Que en diners comptants realment, y de fet a mas voluntats me han donat y pagat trenta lliuras barcelonesas, y son per la paga cessa en lo present any de aquellas semblants trenta lliuras annuals, que dit Dr. Ramon Roig ab son ultim testament que feu y firmá en poder de Barthomeuu Cervaro difunt notari publich de número de Barcelona a vint y set Juny mil setcents trenta vuyt, disposá haverme de donar, y pagar dit Francesch Roig, y Vives, durant ma vida natural, per lo que renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a altre qualsevol dret, y lley que sia a mon favor en testimoni de veritat los firmo la present apoca en Barcelona a tretse dias del mes de Agost any del Naixament del Señor de mil setcents sinquanta nou, essent presents per testimonis Joseph Ponsico notari publich de número de Barcelona, y Joan Prats y Cabrer escrivent. Habitant en la mateixa ciutat.
Per dita Gertrudis Costa que diu no saber de escriurer fira de sa voluntat Joseph Ponsico altre dels testimonis. En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer a la confitent, y que per ella ha firmat un dels testimonis.