Saga Bacardí
05722
ESCRITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE AGUSTIN CABANES, Y EULARIA SIÓ Y MORA.


Die sabbati XI Fabruari anno MDCCVIII.
En nom de Nostre Señor Deu y de la humil Verge Maria mare y Señora nostra sie, amen.
Tractat es estat y mitgensant la Divina gracia del Sperit Sant concordat que matrimoni sie fet per y entre los Señor Agusti Cabanes adroguer ciutadá de Barcelona fill legitim y natural de Jaume Cabanes pagés de la Parroquia de Santa Maria de Olost Bisbat de Vich y de Maria Elena conjuges difunts de una, y la Señora Eularia Sió doncella, filla legitima y natural del honors Joseph Sió difunt botiguer de telas, ciutadá de Barcelona y de la Señora Isabel Sió viuda de aquell deixada vivint de part altre, per rahó del qual matrimoni entre las ditas parts, Deu volent celebrador, son estat fets y pactats firmats y jurats los capitols y pactes seguents.
Primerament: La dita Señora Isabel Sió viuda de dit difunct Joseph Sió, no sols com a tenutaria de la heretat y bens que foren de dit difunct son marit per rahó de son dit spoli y altres drets que te en aquells en forsa de la constitució (Hac nora) y com ha usufructuaria dels dits bens per dit difunct son marit deixada ab son ultim testament, que feu en poder de Joseph Ferran, ciutadá honrat y notari publich de Barcelona a 15 de Noembre 1686, pero encara consta procutador general ab libera y general administració de Joan Sió alferes de Cavall de la compañía de D. Jaume Porta del regiment del Coronel D. Rafel de Nebot son fill, com de procura escrita ab acte rebutn en poder del notari avall escrit a 17 de Maig 1707, lo Magnifich Señor Joan Llinás ciutadá honrat de Barcelona y honot Gabriel Mora adroguer, ciutadá de Barcelona com ha tudors y curadors de Joan Sió, fill y hereu de dit difunct Joseph Sió per est elegits y anomenats ab dit y precalendat son testament per lo molt que la dita Señora Isabel Sió y tudors y curadors desitjan que la dita Señora Eularia sie en matrimoni collocada en paga es a saber y total satosfacció de sa legitima paterna, part de creix y demes drets a dita Señora Eularia pertanyents en la heretat y bens de dit son pare y del llegat y de 250 doblas dita Señora Eularia sa filla fet ab dit son testament. Y generalment en paga de altres qualsevols drets a la dita Señora Eularia pertanyents y espectants en la heretat y bens de dit son pare tant per las preditas com per altres qualsevols cosas y rahons que dir y pensar se pogan, donan y per titol de donació puta, perfeta, simple e irrevocable ques diu entre vius atorgan y consenten a la dita Señora Eularia Sió donsella comtra ben mereixent present y avall acceptant y als seus a qui ella voldrá perpetuament ab los pactes enperó vincles, y condicions avall escrits y no sens aquells, doscentes sinquanta doblas de or de Espanya, y los caxas ab sas robas y vestits dins ellas possar acostumadas les quals cosas li prometen dinar, pagar y entregar eo per ella al dit Señor Agustí Cabanes Deuvolent sdevenidor marit seu lo dia dels desposoris entre dits sdevenidors conjuges, celebrador sens dilació ni escusa alguna, ab restitució de totas missions y despesas y per cumplir les ditas cosas noe obilga dita Señora Isabel Sió en dits noms respective los bens seus y de dit Joan Sió son fill mobles e immobles, haguts y per haver, y los dits tudors y curadors los bens de dicta tutela y cura tantsolament, no emperó los propris per tractar cosa aliena, ab totas renunciacions necessarias degudas y pertanyents. La dita emperó donació fan la dita Señora Isabel Sió en dits respective noms y tudors y curadors a la dita Señora Eularia donsella, ab pacte, cincle y condició que si la dita Señora Eularia morirá ab fills o liberosun o molts legitims y naturals y de legitim y carnal matrimoni procreats en tal cas puga dita Señora Eularia disposar y a sas liberas voluntats fer de totas las ditas doscentas sinquanta doblas caxas, robas y vestits sobre donats, si emperó (lo que Deu no vulla) la dita Señora Eularia morirá sens dits fills, o liberos hu, o molts legitims y naturals y de legitim y carnal matrimoni procreats en tal cas sols puga disposar y a sas liberas voluntats fer de cent vint y sinch doblas y las restants cent vint y sincu doblas, en lo prop dit cas junt ab las caxas, robas y vestits de la manera que a les horas se trobaran tornem y devinguen a dita Señora Isabel Sió, com a tenutaria y usufructuaria sobre dita si a les hores viurá, e sino viurá, al dit Joan Sió com ha hereu de dit Joseph Sió son pare, si a les hores viurá, e sino viurá als hereus y successors de dit Joseph Sió. E prometen y juran corporalment y solemne que la present donació y totas y sengles cosas sobre ditas tindran per fermas y agradables y contra de aquellas no faran ni vindran ni la present donació no revocaran per rahó de ingratitut, necessitat, o ofensa, ni per altre qualsevol causa, o rahó. Renunciant a qualsevol lley o dret tal revocació permetent. Y la dita Señora Eularia Sió accepta la dita donació per la dita Señora Isabel sa mare en dits respective noms y tudors y curadors, sobre a ella feta, ab referiment de gracias y besament de mans que dita Señora sa mare en fa.
Item: La dita Señora Eularia Sió donsella fent estas cosas de y ab expressos consentiment y voluntat de dita Señora Isabel Sió sa mare y de dits Señors tudors y curadors, y de altres personas de sa parentela y benevolencia, dona, constitueix y aporta al dit Señor Agustí Cabanes Deuvolent sdevenidor marit seu las doscentas sinquanta doblas de or de Espanya caxas robas y vestits que per la dita Señora Isabel sa mare en dits respective noms y per dits Señors tudors y curadors ab lo antecedents capitol li son estat donadas, y pagar promesas les quals cosas li promet donar, pagar y entregar en lo nom y forma que en dit capitol se conté, sens dilació ni escusa alguna, ab restitució de totas missions y despesas, ab obligació de tots y sengles bens y drets seus mobles e immobles haguts y per haver ab totas renunciacions necesarias, degudas y pertanyents, volent y consentint que lo dit Señor Agustí Cabanes esdevenidor marit seu en virtut de la present constitució dotal hage, reba, cobre, tinga y possehesca la dita sua dot, y los fruyts de aquella seus propris fasse constant entre ells lo present matrimoni per los carrechs de aquell suportadors, finit enperó li dit matrimoni y altrament en tot cas, lloch y temps que restitució de dot hage lloch recobren ella y los seus salva y segura la proprietat de la dita sua dot sens contradicció ni inpediment del dit sdevenidor marit seu ni dels seu. E promet y jura corporalment y solemne que la present constitució dotal y totas y sengles cosas sobre ditas tindrá per fermas y agradables, y contra aquellas no ará ni vindrá per alguna causa, ao rahaó en virtut del qual jurament per quant es menor de vint y sinch anys, promet n contravenir a ditas cosas per rahó de sa menor edat. Renunciant al benefici de dita sa menor edat, fracilitat e ignorancia, restitució in integrum, e altre qualsevol demanant y aixi ho firma llargament.
Item: Lo dit Señor Agustí Cabanes fa y firma carta dotal y despoli a la dita Señora Eularia Sió doncella sdevenidora muller sua de las ditas doscentas sinquanta doblas de or de de Espanya y demes cosas per ella a ell ab lo antecedent capitol en dot per dot, y en nom de dot seu constituhidas y aportadas de y per les quals per pacte expres entre las ditas parts convingue lin fa creis, augment o donació per noves de cent vint y sinch doblas del mateix or les quals dos quantitas de dot y creix que juntas prenen suma de trescentes setanta sinch doblas li salva y asegura, assigna y consigna en y sobre tots y sengles bens y drets seus mobles e immobles haguts y per haver, en la qual dot y creix li promet restituhir y tornar sempre y en tot cas que restitució de dot y solució de creix hagen lloch sens dilació ni escusa alguna, ab restitució de totas missions y despesas, e ab obligació de tots y sengles bens y drets seus, mobles e immobles, haguts y per haver ab totas renunciacions necessarias degudasm y pertenyents. Volent y consentint que la dita Francisca Eularia sdevenidora muller sua lage, reba, tinga y possehesca la dita sua dot y creix, tot lo temps de sa vida natural, ab marit y sens marit, ab infant, y sens infants, e sens contradicció ni umpediment de ell ni dels seus, lo dia emperó del obit de dita Señora Eularia la dita sua dot seguesca los pates, vincles y condicions ab que aquella li es setada donada, lo dit emperó creix augment o donació per noves, sie del infant, o infants que del present matrimoni procreats seran al qual, o als quals en cas de existencia de aquells y ara per les horas los ne fa donació pura, perfecta, simple e irrevocable ques diu entre vius en ma y poder del notari dels presents capitols con ha publica persona, per los dits infants naxedors, rebent acceptant, stipulant si enperó del dit y present matrimoni tals infants o infant, ni ho sobreviuran (lo que Deu no vulla) a les hores y en lo prop dit cas lo dit creix, augment, o donació per noces sie, torne y pervinga a ell dit donador si a les hores viurá, e sino viurá a son hereu, o universal successor, o en aquell, o aquells al qual, o als quals ell haurá volgut, o ordenat de paraula, en scrits, o en altre qualsevol manera. E present y jura espontaneament y solemtpe que la present carta dotal y despoli y demes cosas sobre ditas tindrá per fermas y agradables, y contra aquellas no fará ni vindrá ni en quant saben a dinació revocará per rahó ni ingratitut, necessitat o ofensa, ni per altre qualsevol causa, o rahó Renunciant a qualsevol lley, o dret tal revocació permetent y aixi ho firma llargament. Y lo notari dels presents capiutols com ha publica persona accepta la dita donació per los dits infants naxedors.
Item: La dita Señora Eularia Sió donsella tenintse per contenta, pagada y satisfeta de tots los drets de legitima paternal, part de creix, y altres qualsevols en la heretat y bens de dit difunct Joseph Sió son pare a ella pertanyents y aspectants en satisfacció y paga dels quals li son estadas donadas y pagadas promesas les ditas doscentas sinquanta doblas y demes cosas per la dita Señora Isabel Sió mare en los refferits noms y per dits tudors y curadors. Perço fent enperó estas cosas de voluntat y consentiment de it Señor Agustí Cabanes, Deu volent sdevenidor marit seu avall contensint, de son grat y certa sciencia fa y ferma a la dita Señora Isabel Sió en dits noms de tenutaria y usufructuaria de la heretat y bens de dit difunct Joseph Sió son marit y al dit Joan Sió con ha hereu de dit difunct Joseph Sió y als seus llarga y bastants donació absolució, diffinició y remissió e fi y renunciació de dita legitima paternal part de creix, y demes drets en la heretat y bens de dit difunct son pare a ella pertanyents y espectants tant per los ditas com per altres qualsevols causas, y rahons que dir y pensar se pugan (salvas emperó y retes vers si y en son favor tots vincles substitucions, fideicomissos, y siccessions ab intestato, ab testament, sdevenidoras las quals cosas pugan ella y los seus demanar, cobrar, rebrer y haver la present donació ab solució, diffinició y renunciació en res no obstant. Y no obstant qualsevol lley, o dret y exemplar lo contrari disposant volent dita Señora Eularia que la present donació, absolució, diffinició y renunciació sie dictada y ordenada ab totas clausulas necessarias y oportunas y en semblant posar acostumadas a tota luyció y seguretat de dita Señora Isabel Sió y Joan Sió en los noms ja refferits mare y germá respective seus. E promet y jura corporalment y solemne que la present donació, absolució, diffinició, remissió, y renunciació y demes cosas sobreditas tindrá per fermas y agradbles, y contra de aquellas no fará ni vindrá ni en uant saban a donació no revocará per alguna causa, o rahó. Renunciant quant en assó a qualsevol lley, o dret que valer y ajudar a pogués. Y per quant es menor de vint y sinch anys, promet no vontravenir a ditas cosas per rahó de dita sa menor edat. Renunciant al benefici de sa menor edat facilitat, e ignorancia, restitució in integrum o altre qualsevol demanant y a tot altre dret y lley que valer y ajudar li pogues. Y aixi ho firma llargament lo dit Agustí Cabanes a ditas cosas per dita Señora Eularia sdevenidora muller sua fetas consent com ha vetas aquellas en sa presencia y de son consentiment y voluntat.
Finalment.
Et ideo nos dictae parts laudantes.

Testes hujus rei sunt Patrus Aymerich esparterius civis, et Jacobus Casas juvenis aromatarius dig. Conmorans den presenta firm Magnifici Joannis Llinas, et Gabrielis Mora.
Testes vers firmae icti Magnifici Joannis Llinas qui firmavit et juravit die 12 presentum sunt Rndus. Dr. Josephus Comenge Pbr. In Ecclesia Sedis Barcinona Benefitiatus et Dtus. Franciscus Roirés notario publico R. colegiato Barcinonae V. Venique firmae dicti honor Gabrielis Mora qui firmavit et juravit die XXVIII Marty presenti anni junt Josephus Rovira maercator civis et Franciscus Rovira scriptor Barcinonae.
Paene me Franciscis Duran notario