Saga Bacardí
05730
ESCRITURA DE ACUERDO ENTRE LOS SIÓ Y MORA.


Die XXV mensis May anno a Nativitate Domini MDCCXXXVI.
In Dei nomine universi quid.
Com se esperas, o termes litte y causa entre la Señora Eularia Cabanas y Sió muller de Agustí Cabanas com a hereva de Isabel Sió sa mare, y Joan Pujol adroguer ciutadá de Barcelona son cunyat, pretenent est la despesa, o aliments que prestá per espay de vint y dos anys a dita difuncta Isabel Sió sa sogra, y per conseguent que devia pagarlos dita Señora Eularia Cabanas com a hereva de la referida difuncta Isabel Sió, pretenent lo contrari dicta Señora Eularia Cabanas y Sió per lo motiu que si be havia prestat dits aliments a dita difuncta Isabel Sió sa mare deuria presumirse condonats per ser axid e dret, haventse prestat a persona tant propinqua, majorment no havent protestat, ni hacent portat compte y rahó de lo impedit per dits aliments, pretenent lo contrari dit Pujol allegant que havía declarat son animo en repetidas vegasas de voler cobrar aquells y que no devian presumirse condonats per esser exessius axi en lo temps, com en la quantitat de its aliments per la crescuda edat, y atxaques habituals de dita Isabel Sió. Competint semblant pretenció a dit Agustí Cabanas per la resta a ell deguda no sols dels aliments que prestá en sa casa a dita Isabel Sió sa sogra desde que sen aná de la casa de dit Joan Pujol, fins al die de son obit, pero encara del per ell pagat per rahó dels gastos funerals de la sepultura de dita Isabel Sió, tot lo que en son cas hauria deduhit y allegat per la preferencia als aliments pretesos per dit Joan Pujol.
Y aisi mateix se esperas litte y causa entre la mateixa Señora Eularia Cabanas com a hereca de dita difuncta Isabel Sió de una, y dit Joan Pujol com a pare y legitim administrador de Joan Pujol menor de dies son fill, y la Señora Eularia Vinyals de la Torre y Pujol muller del Señor Felix Vinyals de la Torre cohereus dels bens que foren de Joseph Sió botiguer de telas, ciutadá de Barcelona, avi materno de dits Joan Pujol menor y Señora Eularia Vinyals de la Torre difunct pare de ita Señora Eularia Cabanas, pretenent dita Señora Eularia Cabanas detraurer de dits bens, la dota y creix que dita difuncta Isabel Sió aportá al referit Joseph Sió son marit esto es doscentas sinquanta doblas en dot y cent vint y sinch doblas en creix, per esser hereva instituhida per la mateixa difuncta Isabel Sió sa mare, en son ultim y valido testament que feu en poder de Joan Brotons notari publich de Barcelona als--- de Janer del corrent any mil setcents trenta sis, pretenent aixi mateix altres drets sobre la mateixa heretat y bens del difunt Joseph Sió son pare y senyaladament la porció ab intestat de Joan Sió son germá hereu en primer lloch instituhit per lo referit Joseph Sió en son ultim y valido testament rebut en poder de Joseph Ferran notari publich de Barcelona als quinse de Noembre mil siscents vuytanta y sis, per la quarta legitma y trabellianica a dit Joan Sió pertanyent a las quals se trobava haver succehit en dos parts fetas tres parts iguals la una en nom seu propri, y com a germana de dit Joan Sió y la altra com a hereva sobredita de Isabel Sió mare sua, y axi mateix pretenent la meitat dels restants bens de la heretat de dit difunct Joseph Sió son pare com a cohereva cridada junt ab los dits Joan Pujol menor y Señora Eularia Vinyals de la Torre, en son testament sobre calendat. Pretenent emperó lo contrari los predits Joan Pujol major en dit nom y Señora Eularia Vinyals de la Torre, per lo motiu que si be que dita Señora Eularia Cabanas se troba hereva instituhida per la referida difuncta Isabel Sió sa mare en lo testament sobre calendat y que per conseguent que li competiria la dot y demes drets que pertañian a dita Isabel Sió sobre la universal heretat y bens del difunct Joseph Sió marit de dita Isabel, emperó attenent que la referida Isabel Sió ha de dar compte y rahó del inventari que prengué de la heretat y bens de dit son marit rebut en poder de Joseph Ferran notari sots diferent diadas la primera de las quals fonch als onse de Desembre de mil siscents vuytanta sis, y que no se encontran existents al present axi los mobles com y també las propietats, o capitals de compañía continuats en dit inventari los quals importavan molt mes que no la dit y creix de dita Isabel Sió, y per conseguent que esta quedava privada de poder detraurer la dita dot y creix, en vista que estava mes que satisfeta de aquells. Pretenent lo contrari dita Eularia Cabanas allegant haverse perdut los capitals de dita compañía, o compañias, y haver pagat dita Isabel Sió dels mateixos capitals, sinchcentas doblas per los dots que doná a las dos fillas lo un a Maria Theresa Pujol mare de dit Joan Pujol menor y Señora Eularia Vinyals de la Torre, y lo altre a la dita Señora Eularia Cabanas, a demes dels apendices nupcials que també foren donats a ditas fillas axique si alguna cosa faltava dels capitals hauria quetat remplasat ab dits dots que eran anus de la hisienda de Joseph Sió a mes que los capitals de la compañía se perderen per culpa dels administradors y tudors y curadors nomenats per lo mateix Joseph Sió en son testment ab la amplissima facultat de poder disposar de dita compañía y demes bens, replicant dits Joan Pujol major en lo expressat nom, y Señora Eularia Vinyals que en lo cas negat, que se hagues perdut lo capital de dita compañía, o part de aquell per culpa de dits tudors y curadors, o per la mala administració de aquells, que aço no obstant deuria imputarse la culpa y la dita mala administració a la referida difuncta Isabel Sió per trobarse ella tenutaria de dits bens y com a tal tocarli a ella unicament la administració de aquells no obstant la disposició testamentaria de dit Joseph Sió son marit y que encara en cas que se trobás alguna cosa existent del dot y creix de dita Isabel Sió y que no fos consumit per ditas alienacions tocaria sobre aquell als referits germans la porció de legitima que espectava a la difuncta Maria Theresa Pujol y Sió sa mare. Per los quals motius y attenent los molts gastos y disturbis que en si aportan las littes y causas y las enemistats que de ells se segueixen, desitjant las ditas parts evitar aquellas y viurer en una continua amistat y deguda correspondencia per trobarse vingulats en un parentiu tant proxim. Perço los dits Señors Joan Pujol en nom propri y Agustí Cabanas adroguers ciutadans de Barcelona quiscu per son interes de una part. Y lo dit Señor Joan Pujol com a pare y legitim administrador de dit Joan Pujol son fill,las Señoras Eularia Cabanas muller de dit Agustí Cabanas, Eularia Vinyals de la Torre muller d edit Señor Felix Vinyals de la Torre Secretari del Sant Offici de la Inquisiciò de la present ciutat, ciutadá de Barcelona, y dit Joan Pujol menor de dies de part altra com també la dita Señora Eularia Cabanas de una. Y dits Señor Joan Pujol com a pare y legitim administrador de dit Joan son fill, lo mateix Joan Pujol menor y la Señora Eularia Vinyals de la Torre de part altra son vinguts als pactes transacció y concordia, y divisió respective avall escritas y seguents.
Primerament: las ditas Señoras Eularia Cabanas, Joan Pujol major com a pare y legitim administrador de la persona y bens de dit Joan son fill, lo mateix Joan Pujol menor de dies, y la Señora Eularia Vinyals de la Torre regonexent que la pretenció de dit Señor Joan Pujol en nom propri demanant los aliments que per lo espay de vint y dos anys prestá a dita Señora Isabel Sió sa sogra, es digne de atenció y de que quede remunerada en alguna cosa dels bens de la heretat de dit Joseph Sió encaraque en aquella no si trobás existent la dot y creix de la mateixa Isabel Sió per los motius en lo preludi de la present concordia expressats. Y per lo que dit Señor Joan Pujol en nom propri avall ab lo seguent capitol donará y absoldrá tot ço y quant puga pretendrer per rahó de dits aliments y altrament per causa y ocasió de la present concordia, fent emperó estas cosas las ditas Señoras Eularia Cabanas y Eularia Vinyals de la Torre en presencia,d e voluntat y consentiment de dits sos respective marits avall consentints. De son grat y certa sciencia convenen y en bona fe prometen a dit Joan Pujol major en nom propri, que li donaran y pagaran la quantitat de mil lliuras moneda Barcelonesa, las quals li salvan y asseguran assignan y consignan en y sobre la prorpietat o "Mas Verdera", o "Sió" que dit Joseph Sió mentres vivia, tenia y possehia en lo terme de Sant Vicens de Camós, Bisbat de Gerona y aquellas prometen pagar y satisfer a dit Señor Joan Pujol major sempre que a ell aparexará, sens dilació ni escusa alguna ab restitució de totas missions y despesas. Y per cumplir las ditas cosas obligan a dit Señor Joan Pujol en nom propri y als seus lo dit "Mas Vendera", o "Sió", y demes masos a ell units tantsolament, no emperó altres bens alguns per pacte axi convingut renunciant quant en assó a tot y qualsevol dret y lley que valer y ajudar los pogués y a la que prohibeix la general renunciació no precehint, o subseguintse la especial llargament y ab jurament. Y per quant lo dit Joan Pujol menor, es menor de vint y sinch anys, major emperó de vint y hun any, conve perço, y en bona fe promet no contravenir a ditas cosas per rahó de sa menor edat, lessió, facilitat, e ignirancia, ni per altra qualsevol causa, o rahór, enunciant quant en assó al benefici de dita sa menor edat, facilitt, e ignorancia, y a tot y qualsevol altre dret y lley que valer y ajudar li pogues. Y los dits Agustí Cabanas y Felix Vinyals de la Torre consenten a las ditas cosas per ditas sas respective mullers fetas com a fetas aquellas en sa presencia, y de llur voluntat y consentiment.
Item: Lo dit Joan Pujol major de dies en nom seu propri per lo que ditas Señoras Eularia Cabanas, Eularia Vinyals de la Torre, Joan Pujol menor ab lo antecedent capitol li han promes donar y pagar la uantitat de mil lliuras y altrament per causa y ocasió de la present concordia. De son grat y certa sciencia, dona, absol, difineix, y remet a ditas Señroas Eularia Cabanas sa cunyata, Eularia Vinyals de la Torre y Joan Pujol menor sos fills y als seus perpetuament, tot ço y quant podria ell pretendrer y demamar per rahó dels aliments que per lo espay de vint y dos anys prestá a dita Señora Isabel Sió difuncta sogra, imposantse asi y als seus successors solenci y callament perpetuo ab pacte firmissim de cosa alguna mes no demanar, ultra de las ditas mil lliuras pagar promesas renunciant quant en assó a tot y qualsevol dret o lley que valer y ajudar li pogues llargament y ab jurament.
Item: Los dits Señora Eularia Cabanas, Joan Pujol major, com a pare y legitim administrador de dit Joan son fill, lo mateis Joan Pujol menor y la dita Señora Eularia Vinyals de la Torre per lo que dit Agustí Cabanas ab lo subseguent capitol los absoldrá y difinirá tot lo que ell podria pretendrer per resta, o a compliment dels aliments prestants a dita Señora Isabel Sió difuncta sa sogra y dels gastos funerals de la sepultura de aquella y altrament per causa de la present concordia, fent aquestas cosas ditas Señoras Eularia Cabanas, y Eularia Vinyals de la Torre de consentiment de dits sos marits avall consentints. De song grat y certa sicencia, convenen y prometen a dit Agustí Cabanas que en continent de firmada la present concordia li donarán y entregaran una porcellana de Santa Eccehmo una safata, una sotacopa y una escudella de plata, lo que complir prometen sens dilació ni escusa alguna, ab restitució de totas missions y despesas ab obligació de tots y sengles bens, ab totas renunciacions necessarias y ab jurament, y renunciació dels benefici de la menor edat de dit Joan Pujol menor llargament. Y los dits Agustí Cabanas y Felix Vinyals de la Torre consenten a las ditas cosas per ditas sas respective muller, fetas com a fetas en sa presencia y de son consentiment y voluntat.
Item: Lo dit Agustí Cabanas per lo que dits pare y fill Pujol y Señora Eularia Vinyals de la Torre y Eularia Cabanas sa muller ab lo antecedent capitol li han promes donar y entregar las cosas en ell expressadas y altrament per causas y ocasió de la present concordia. De son grat y certa siencia, dona, absol, difineix y remet a dits Joan Pujol en dit nom de pare y legitim administrador Joan Pujol menor, Señora Eularia Vinyals de la Torre y Eularia Cabanas sa muller y als seus perpetuament tot ço y quant podria ell pretendrer y demanar per resta y a compliment dels aliments prestats a dita difuncta Señora Isabel Sió sa sogra fins al die de son obit y de las quantitasa per ell pagadas per lo funeral de dita Señora sa sogra, y per qualsevols altres pretencions que tinga y puga tenir y li competescan contra de ells, imposantse a si y als seus successors solenci y callament perpetuo, ab pacte firmissim de cosa alguna no demanar ultra del que se li ha promes donar, renunciant quant en assó a tot y qualsevol dret, o lley que valer y ajudar li pogues llargament y ab jurament.
Item: Los dits Joan Pujol major com a pare y legitim administrador de dit Joan son fill, lo mateis Joan Pujol menor, y la Señora Eularia Vinyals de la Torre sos fills per lo que la dita Señora Eularia Cabanas llur cunyada y tia respective ab lo subseguent capitol los absoldrá y difinirá los drets y accions que com a hereva de dita Señora Isabel Sió sa mare li competeixen, y las parts y porcions a ella en nom propri y com a hereva predita tocant de la legitima y treballianica que competi al difunct Joan Sió y altrament per causa y ocasió de la present concordia y divisió, fent emperó estas cosas la dita Señora Eularia Vinyals de la Torre en presencia de voluntat y consentiment de dit son marit avall consentint. De son grat y certa sciencia absolan, diffineixen y remeten a dita Señora Eularia Cabanas llur cunyada y fills respective lo pacte revencional apposat en la donació que la dita Señora Isabel Sió y los tudors y curadors per dit difunct Joseph Sió elegits y anomenats feren a dita Señora Eularia Cabanas de la quantitat de doscentas sinquanta dobles, caxas, robas y vestits, ab un capitol resultant dels matrimonials firmats entre ella y dit Agustí Cabanas son marit rebuts en poder de Francisco Duran notario publich de Barcelona als onse de Febrer de mil setcents y vuyt, y altrament disposat y ordenat per dit Joseph Sió pare de dita Señora Eularia ab son ultim testament sobre calendat, es a saber de haverse de restituhir cent vint y sinch doblas caxas, robas, y vestits en lo cas de mori dita Señora Eularia Cabanas sens fills, axique en virtut de la present absolució, difinició y remissió puga dita Señora Eularia Cabanas disposar y fer a sas liberas voluntats de tota la dita sua dot tant en lo cas de morir ab fills com sens ells, mes avant y en bona fe prometen a dita Señora Eularia Cabanas que per rahó de dit pacte revencional no mouran ni intentaran contra de ella ni dels seus accio alguna, questió, ni demanda litte n controvercia, ansbe acerca de ditas cosas se imposan a ells y als seus silenci perpetuo ab pacte firmissim de cosa alguna no demanar roborant ab solempne estipulació en ma y poder del notari de la present concordia, cancellant y anullant lo dit pacte apposat en dita donació, de manera que en temps algun no puga aprofitar. Y prometen y juran las sobreditas cosas tenir per germas y agradables, y contra aquellas no fer ni venir per qualsevol causa, o rahó renunciant a qualsevol lley o dret que valer y ajudar los pogués. Y per quant lo dit Joan Pujol menor, com sobre se ha dit, es menor de vint y sinch anus, major empero de vint y un any, conve y en bona fe promet no contravenir a ditas cosas per rahó de sa menor edat facilitat, e ignorancia, renunciant quant en assó al benefici de dita sa menor edat, y a qualsevol altre dret y lley que valer y ajudar li pogués. Y lo dit Felix Vinyals de la Torre consent a las ditas cosas per dita Señora sa muller, fetas com a fetas en sa presencia, y de sa voluntat y consentiment.
Item: La dita Señora Eularia Cabanas per lo que dits Señors pare y fill Pujol y Eularia Vinyals li han absolt y remes lo pacte reverencional a que estava subjecte la meitat de son dot, y altrament per causa y ocasió de la present concordia y divisió, fent aquestas cosas en presencia de voluntat y consentiment de dit Agustí Cabanas son marit, avall consentint. De son grat y certa siencia dona, absol, diffineix, y remet, renuncia, cedeix transfereix, y transporta a dits Señors Joan Pujol major, com a pare y legitim administador sobedit, ao be a dit Joan Pujol menor y Señora Eularia Vinyals de la Torre y als hereys y successors de dit Joseph Sió son pare perpetuament, tots los drets, veus, y accions que ex propria persona sua y com a hereva universal de dita difuncta Señora Isabel Sió sa mare te y li competeixen pera demanar, recobrar, y haver la dot y los drets y credits a dita Señora sa mare competents en la mateixa heretat y bens, y las parts y porcions que en dits noms respective li podrian tocar de la legitima y trebellianica que espectaren a dit Joan Sió son germá difunt. Mes avant conve y en bona fe promet a dits Señors pare y fill Pujol y Señora Eularia Vinyals de la Torre y als hereus o successors de dit difunct Joseph Sió son pare que per rahó de ditas cosas, no alguna de ellas no fará ni vindrá ni mourá, ni intentará contra de ells ni dels seus acció alguna, questió, petició ni demanda litte, ni controvercia ansbe acerca de las expressadas cosas se imposa a si y als seus silenci perpetuo, ab pacte firmissim de cosa alguna no demanar roborat ab solemptne estipulació en ma y poder del notari de la present concordia. E promet y jura las sobre ditas cosas totas y sengles tenir sempre per fermas y agradables, y contra aquellas ni alguna de ellas no fer ni venir per qualsevol causa, o rahó. Y lo dit Agustí Cabanas consent a las sobreditas cosas per dita Señora sa muller fetas, com a fetas en sa presencia, y de sa voluntat y consentiment.
Item: Dit Agustí Cabanas firma apoca a dits Señors Joan Pujol major com a pare y legitim administrador, sobredit, a dit Joan Pujol menor y Señora Eularia Vinyals de la Torre y Eularia Cabanas, de la sobre dita porcellana, sagata, sotacopa, y escudella de plata que ab un capitol de la present concordia li han promes donar, las quals cosas confesasa haver rebut per real entrega a sas voluntats. Y axi renunciant a la excepció de la cosa axi no esser firma la present apoca. Y per quant com sobre se ha dit la uivesal heretat y bens de dit difunct Joseph Sió, per mort sens fills de Joan Sió hereu en primer lloch instituhit ha pervingut en quant es a saber a la meitat a dita Señora Eularia Cabanas com a hereva per dit Joseph Sió son pare instituhida, y en quant a la restant meitat a dita Señora Eularia Cabanas com a hereva per dit Joseph Sió son pare, instituhida, y en quant a la restant meitat a dita Señora Eularia Vinyals de la Torre y Joan Pujol menor com a cridats per dit Joseph Sió llur avi en lo cas que ha esdevingut de trobarse premorta la dita Señora Maria Theresa Pujol llur mare lo die del obit de dit Joan Sió son germá. Y per poder millor conservar la bona unió y correspondencia y admonistrar cada una de ditas parts la porció que li pertany, desitjen dividirse aquella, havent per est efecte y motiu concordat las pretencions e interessos particulars que podrian ser de algun obstacle conforme es de veurer ab los precedents capitols de concordia. Perço se forma lo cos de dita heretat en lo modo seguent.
Cos de la heretat y bens que al present existeixen del difunct Joseph Sió botiguer de telas, ciutadá de Barcelona, los quals se han de dividir entre la Señora Eularia Cabanas per la meitat y la Señora Eularia Vinyals de la Torre y Joan Pujol menor de dies per la altra meitat y son los seguents.
Primo: La heretat, o "Mas Verdera, o Sió" y demes masos a ell units y agragats situat en lo terme de Sant Vicens de camos Bisbat de Gerona.
Item: Tot aquell censal de preu mil lliuras y pensió sinquanta lliuras que tots anys als vuyt de Juliol fa y presta lo Excelentisssim Señor Duch de Cardona.
Item y finalment: Dos candelaros, una escupidera, una palmatoria, una escodella, pebrera, sucrera, y sale, quatre culleras ab manech rodó, tres gots y una calderilla tot de plata, una capsa de plata filugrana, una sogrilla de or, una anell de or, ab una esmaralda y perlas, dos jochs anelletas de or, una palla ab sa peanya guarnida de conxa, quatre matalassos, tres cocins de ploma de oca, llansols, quatre tovallolas, tres estovallas, toballons, un faldellí de domas color de canyella, unas faldillas de satina negra y una caputxa de vellut negre quarnida ab puntas de or y plata.
Ab que quedant com queda format en lo modo precedent lo cos de dita heretat y bens se possa a la divisió de aquells en la forma seguent.
Primo: La dita Señora Eularia Cabanas com a hereva que es de la meitat de la heretat y bens y de dit difunct Joseph Sió son pare en lo cas que ha tingut lloch per mort sens fills de dit Joan Sió son germá hereu en primer lloch instituhit, de voluntat y consentiment de dits Señors pare y fill Pujol y Eularia Vinyals de la Torre, fent emperó estas cosas y tota la present concordia y divissió, de voluntat y consentiment de ddit Agustí Cabanas son marit avall consentint elegeix, pren y accepta com abastant satisfacció per sa part del cos de dita universal heretat y bens, ab las condicions y gravamens avall escrits. Tot lo sobre censal de preu mil lliuras y pensió sinquanta lliuras que tots anys als vuyt de Juliol lo Exccelentissim Señor Duch de Cardona, en virtut de encarregament fet ab un capitol de la concordia firmada per sa Exccelencia de una y la universitat de la vila de Castelló de Ampurias de part altra rebuda en poder de Joan Llober notari publich de la mateixa vila als vint y set de Octubre mil siscents vint y vuyt fa y presta, junt ab las pensions de aquell degudas, pensions y porrata en avabnt devedoras y lo preu de aquell en cas de lluició, venint lo qual cas de lluició, en virtut de pacte axi entre ditas parts convingut, vol y consent que lo preu de dit censal sie deposat en algun lloch tuto y segur de ahont exir no puga sino per via de remers fahedor en lloch tuto y segur, ab expres consentiment de dits sos cohereus y no altrament. Lo que dega observarse tantas quantas vegasas esdevindrá lluició de dit censal, pendent lo fideicomis per it difunct Joseph Sió son pare ab son precalendat testament apposat a favor de sos nets, purificat emperó lo dit fideicomis, sie la present clausula de resmers com si continuada y apposada no fos estada, de tal manera que ella no obstant puga qui a les hores rebrá dit cens al fer a sas voluntats del preu de aquell. Y no resmenys vol y consent que si li esdevindrá morir sens fills legitims y naturals y de legitim y carnal matrimoni procreats, un o molts mascles, o fembras, o ab tals algú dels quals no arribará a edat de fer testament en dit casos y quiscu de aquells, inseguint lo vincle y disposició feta per lo referit difunct Joseph Sió son pare, sie encpntinent lo dit censal y lo resmers, o resmersos que forçan se hauran fet de aquell, haguts per restituhits y tornats a dita Señora Eularia Vinyals de la Torre y Joan Pujol menor o als seus y pugan ells, o los seus de sa propria autoritat pendrer possessió, o quasi de aquell sens ministeri de alguna cort, jutge, o persona. Si empero ella dita Eularia Cabanas morirá dexant dits fills algu dels quals arribará a dita edat en tal cas puga ella liberament disposar de dit censal conforme li competeix segons la testamentaria disposició de dit Señor son pare. E lo dit Agustí Cabanas consent a ditas cosas per dita Señora sa muller fetas com a fetas en sa presencia y de sa voluntat y consentiment.
Item: Los dits Joan Pujol major de dies com a pare y legitim administrador de dit Joan son fill, lo mateix Joan Pujol menor de dies y la Señora Eularia Vinyals de la Torre com a hereus que son dits Joan Pujol menor y Señora Eularia, de la meitat de la heretat y bens de dit difunct Joseph Sió llur avi, en lo as que ha tingut lloch per mort sens fills de dit Joan Sió hereu en primer lloch instituhit y per haverse a les hores trobat premorta dita Señora Maria Theresa Pujol llur mare, de voluntat y consentiment de dita Señora Eularia Cabanas llur cunyada y tia respective, fent emperó estas cosas y tota la present corcordia y divisió la dita Señora Eularia Vinyals de la Torre, de voluntat y consentiment de dit Felix Vinyals son marit avall consentint. Elegeixen prenen, y acceptan per llur part del cos de dita universal heretat y bens ab los gravamens avall escrits.
Primo: La dita heretat, o "Mas Verdera, o Sió", y demes masos a ell units y agragats situat en lo terme de Sant Vicens de camós Bisbat de Gerona.
Item y finalment: Dos candeleros, una escupidora, una palmatoria, una escudella, pebrera, sucrera, y saler, quatre culleras ab manech rodo, tres gots, y una calderilla tot de plata, una capsa de plata filygrana, una soguilla de or, un anell de or ab una esmaralda y perlas, dos jochs anelletas de or, una palla ab peanya guarnida de conxa, quatre matalassos, tres coxins de plomas de oca, llansos, quatre tovallolas, tres estovalllas, toallons, un faldellí de ddonas color de canyella, unas faldillas de satina negra, y una caputxa de vellut negre quarnida de puntas de or y plata. Convenint y prometent, en virtut de pacte entre ditas parts convingut, que per tahó del que han pres per sa part, pagaran y satisfaran las cosas seguents.
Primo: Las mil lliuras que ab lo primer capitol de la present concordia y divisió se han promes donar y pagar a dit Señor Joan Pujol major e nom propri per las causas y rahons en dit capitol expressadas.
Item: Los censos y demes carrechs instrinsechs a que dit Mas está obligat.
Item y finalment: Sexanta tres lliuras de annua pensió a que está obligada la universal heretat y bens de dit difunct Joseph Sió per rahó de diferents censals. Y axí mateix las proprietats respecte de aquells. Los quals censals se corresponen a las personas seguents, es a saber, un de preu cent y vint lliuras y pensió sis lliuras a Thomas adroer de Sarriá; altre de preu cent lliuras y pensió sinch lliuras als aniversaris de Sant Feliu de Gerona; altre de preu cent y qunse lliuras y pensió sinch lliuras y qunse sous al Dr. Joan Campdorás com a obtenint cert Benefici fundat en la Iglesia de Burgunya, altre de preu sinquanta lliuras y pensió duas lliuras y deu sous al ordó de Sant Francesch de dita ciutat de Gerona; altre de preu doscentas lliuras y pensió deu lliuras als aniversaris presgiterals de la Seu de Gerona; altre de preu cent lliuras y penció sinch lliuras a dits aniversaris resbiterals; y altre de preu sinch centas setanta sinch lliuras y penció vint y vuyt lliuras y quinse sous als mateixos aniversaris presbiterals. E lo dit Felix Vinyals de la Torre consent a las ditas cosas per dita Señora sa muller fetas com a fetas en sa presencia y de sa voluntat y consentiment.
Item: La dita Señora Eularia Cabanas de una part y los dits Señors Joan Pujol major com a pare y legitim administrador de dit Joan son fill, lo mateix Joan Pujol menor y la dita Señora Eularia Vinyals de la Torre de part altra, fent aquestas cosas ditas Señoras de consentiment de dits sos respective marits avall consentints, de claran que si en esdevenidor exiran altres censals a mes dels expressats en lo antecedent capitol de divissió, ab altres semblants obligacions, que en tal cas la paga y satisfacció de aquells y aquellas dega venir a carrech de dita Señora Eularia cabanas en quant a la meitat y en quant a la restant meitat a carrech de dits Señors Eularia Vinyals de la Torre y Joan Pujol menor, eo lo total de dits censals y obligacions a carrech de tota la universal herencia de dit difunct Joseph Sió. Y semblantment se reservan comunament e per indivis los bens que forsan se trobaran ser de la heretat de dit difunct Joseph Sió a mes dels expressats y compresos ab la present divisió, los quals bens degan possehir en lo modo y forma y ab los gravamens y vincles ques troba disposat per dit difunct Joseph Sió ab son precalendat testament. Y los dits Agustí Cabanas y Felix Vinyals consenten a las ditas cosas per ditas sas respective mullers fetas com a fetas en llur presencia y de llur voluntat y consentiment. Y las ditas parts llohant, approbant, rattificant y confirmant la dita divissió y lo convingut y pactat en aquella cedeix en la una part a la alta vicisitudinariament tots los noms, veus, drets y accions que la una part te y li compteteixen en lo que la part altra ha pres per si, en virtut de la qual cessió de drets y accions puga cada una de editas parts, los bens que de dit cos de heretat ha pres y elegit eo acceptat a sa part, tenir y possehir liberament conforme dalt son dividits y podrian fer dits cohereus antes de la present divisió, constituhintse perço procuradors la una part a la altra com en cosa propria. Prometent la una part a la altra vicisitudinariament que la dita divisió y totas y sengles coas en aquella contengudas tindran sempre per fermas y agradables, y contra aquellas no faran ni vindran per algun dret, titol, causa, o rahó. Y per attendrer y cumplir las ditas cosas obligan es a saber lo dit Joan Sió major los bens y drets de dit Joan son fill, no emperó los bens seus propris y ditas Señoras Eularia Cabans y Eularia Vinyals de la Torre y dit Joan Pujol menor llurs bens y drets mobles, e immobles haguts y per haver, ab totas renunciacions necessarias degudas y pertanyents. Y axi ho firman y juran los dits condividints llargament. Y per quant com se ha dit lo referit Joan Pujol menor es menor de vint y cinch anys major emperó de vint y un any conve y promet no contravenir a ditas cosas per rahó de sa menor edat, facilitat, e ignorancia, ni per altra qualsevol causa, o rahó renunciant quant en assó al benefici de dita sa menor edat y a tot y qualsevol altre que valer y ajudar li pogues. E los dits Agustí Cabanas y Felix Vinyals de la Torre consenten a las ditas cosas per ditas Señoras sas mullers respective fetas com a fetas aquellas en llur presencia y de sa voluntat y cosnentiment.
Et ideo nos dictae partes laudantes.
Testes firmarum omnium ptorum simul firmantium et consentintium respective sunt Maagnifici Josephus Vila V.S. Dr. Barcinon domiciliatus, Sagistundus Cabanas etia V.j.D. In civitate Caelsonae domiciliatus, et Salvius Rivet revenditor Barcinone civis.
Paene me Antonius Duran et Quatracasas notario.