Saga Bacardí
05842
ESCRITURA DE CODICILOS DE JOSÉ SMANDIA Y DE MILANS.


Die Lunae XII mensis Juny anno a Nativitate Domini MDCCLII Barcinone.
En nom de Deu sia, amen. Jo Joseph Smandia ciutadá honrat de Barcelona, fill llegitim y natural de Miquel Smandia mercader de la ciutat de Mataró Bisbat de Barcelona, y de Da. Theresa Smandia y de Miláns, conjuges difunts. Essent en lo llit detingut, de indisposició corporal de la qual temo morir, emperó ab mon bo enteniment, memoria y paraula, sabent, que aquí es licit testar, es també permés antes, y despres de son testament condicilar. Perço despres de mon derrer testament, que tinch fet en poder del notari avall escrit a vint y hu Janer del any mil setcents sinquanta, y hu, fas, y ordeno mos derrers codicils, ultima vluntat mia, en y ab los quals disposo, en la forma seguent.
Primerament: per quant despres de la mort de mon pare (que gose de gloria) a Joseph Matheu y Corbera mon cunyat se encarregá del inventari dels bens mobles, que foren de dit mon pare, y se trobavan en la casa, que possehia, y jo vuy possehesch en la ciutat de Mataró, y dit mon cunyat de mon orde me remeté aprediable de dits bens a ma casa de la present ciutat, sens que constia haverlin fet descarrech algun. Perço ab los presents declaro haver rebut de dit mon cunyat lo mes apreciable de dit inventari, y vull, y ordeno, que los tudors, y curadors per mi anomenats en dit mon testament, y mon hereu prengan lo que dit mon cunyat dirá restarli de dit inventari, y que no pugan demanarli altra cosa mes del que ell manifestará restarli de dit inventari, per la molta confianza que de ell fas.
Item: Així mateix declaro,q ue dit Joseph Matheu y Corbera ha cuydat de ma hixienda, y demes dependencias se me han ofert en dita ciutat de Mataró ab la major aplicación, cuidado, y activitat, que jo podía desitjar, sens lo menor interé,s ni gratificació, per la qual causa es estat sempre, y es mon animo no pretendrer lloguer algun de dit mon cunyat de tot lo temps, que ha hábitat, y habitará fins al dia de mono bit, en la casa, que possehesch en dita ciutat de Mataró, y vull y mano, que los tudors, y curadors per mi anomenats en dit mon testament, ni mon hereu no puban pretendrer de dit mon cunyat cosa alguna per rahó de lloguer de dita casa dins al dia de mn obiut, ab condició, que dit mon cuñat tampoch puga pretendrer de mon hereu gratificació alguna per rahó de dit cuidado, y treballs ha tingut de mas cosas, y hizienda en dita ciutat de Mataró, donantse mutuament per satisfets lo un del altre, a la exclusió del compte particular, que esta pendent entre los dos, que sa resulta deurá guiarse per lo mirament, revista, y decisió, que donia al dit compte D. Bonaventura de Milans seguintse en est, y demes comptes pendents de ma casa, lo que disposaré, en lo capitol subseguent.
Item: Per quant tunch diferents comptes pendents ab diferents personas, desigjant, que aquells se terminen del millor modo sia posible, disposo, y ordeno, que despres de seguit mono bit se passian dits comptes ab intervenció de D. Bonaventura de Milans per si sol, o ab concurrencia de D. Francisco de Busquets y Pausa, y del Magnifich Bernat Gloriá ciutadá honrat de Barcelona mos intims amichs segons aparexerá a dit D. Bonaventura de Milans, y que en fet de dits comptes, y sas resultas se estiga al que determinará dit D. Bonaventura de Milans tant per si assoles, com ab la concurrencia dels sobredits D. Francisco de Busquets y Pausa, y Magnifich Bernat Gloriá per la molta confianza fas de dit D. Bonaventura de Milans.
Totas las cosas en dit mon testament contengudas lloho, aprobó, ratifico, y confirmo, y vull resten en sa forsa, y valor.
E aquesta es la mia ultima voluntat, la qual vull, que valga, y valer puga per dret de codicils, o de aquella ultima volunta, que millor de dret valer, y tenir podrá. De la qual lo obit meu seguit, vull ne sian fetas tantas copia, quantas demanadas ne serán per aquells que ho pretendran tenir interés. Fets y firmats foren los present meus codicils en Barcelona Dilluns a dotse días del mes de Juny del any de la Navitat de Nostre Señor Deu Jesu-Christ de mil setcents sinquanta y dos. Seny+al de mi Joseph Smandia codicillant predit, qui los presents meus codicils, ultima voluntat mia lloho, aproba, ratifico, y confirmo.
Testimonis cridats, y per boca propria del dit codicillant a la firma dels presents codicills pregats son los Rnts. Sebastiá Palaudarias Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat, y Dr. Ramon Rayet Pbre. en Barcelona residint.

Noverint universi, quod cum Magnificus Josephum Smandia civis honoratius Barchinonae suos ultimos condiderit codicillos quanes me Sebastiabum Prats notarium publicum de número Barchinonae infrascriptum die duodecima currentis mensis Juny dictusque codicillans ab haec vita decesserit, et ejus cadáver ecclesiasticae sit traditum sepulturae. Hint est, quod anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo quinquagessimo secundo, die vero Lunae decima nona mensis Juny intitulata codicilli praedicti ad instantiam Domonae Theressiae Smandia et Cantallops viduae dicti codicillantis, et Magifici Philippi Smandia et Cantallops civis honorati Barchininae fily ejusdem codicillantis lecti, et publicati fuerunt per me dictum Sebastianum Prats notarium in quadam aula domits propriae habitationis jam dicti codicillantis,q uam fevebat dum vivebat in presenti civitate Barcinonis in vico dicto de la Barra de Ferro, presentibus pro testibus Rndis. Sebastiano Palaudarias Presbitero in Parochiali Ecclesia Beatae Mariae de Mari presentis civitatis Barchinonae Beneficiato, et Dre. Raymundo Rayet Presbitero Barcinone residentes. Paene Sebastianum Prats notarium