Saga Bacardí
05847
ESCRITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE RAFAEL SMANDIA Y VALADA Y MARIA EULARIA CASANOVAS Y ROIG.


Die Veneris XVIIII mensis Novembris anno a Nativitate Domini MDCCLI.
In dei nomine. Noverint universi. Quod nos infra mentionandae partes. Gratis, et ex nostra certa scientia, confitemur, et recognoscimus una nostrum alteri, et nobis, adinvicem, et vicissim quod ratione matrimony inferius mentionandi, fuerunt inter nos, et alios infra scriptos conventa, firmata, et jurata capitula, et pacta sequentia.
En nom de Nostre Senyor Deu Jesu-Christ, y de la Gloriosa y humil verge Maria mare sua sia. Amen.
Per rahó del matrimoni, que mitgensant la gracia del Esperit Sant se ha concordat ajustat per, y entre Rafel Smandia comerciant ciutadá de Barcelona, fill llegitim, y natural de Jaume Smandia comerciant de la ciutat de Mataró Bisbat de Barcelona difunt, y de la Senyora Maria Theresa Smandia y Valada ciuda de aquell vivint, de una. Y la Señora Maria Eularia Casanovas doncella filla llegitima y natural de Anton Casanovas botiguer de paños, ciutadá de Barcelona, y de la Señora Eularia Casanovas y Roig conjuges vivints de part altra, per y entre ditas parts son estats fets, firmats y jurats los capotils y pactes seguents.
Primerament: lo dit Anton Casanovas pare de la dita Señora Maria Eularia, per lo molt añor y voluntat, que aporta a la dita filla sua, y per favor y contemplació del dit matrimoni, que de voluntat, y consentiment seus ha de fer, y contractar ab dit Rafel Smandia, en paga es a saber, y total satisfació de sa llegitima paterna y materna, y suplement de aquellas, part de creix, aument, o donació per noces de dita mare sua a favor de ella, y demes germans seus estipulat en lo temps del contracte del matrimoni de dits sos pares, y generalment en paga y satisfació de qualsevols altres drets a ella pertanyents, y espectants, y que espectar lo poden ara, y en lo esdevenidor en las heretats, y bens de dits sos pares, y del altre de ells, tant per las ditas, com per altras qualsevols causa,s y rahons, que dir, y pensar se pugan, per donació es a saber pura, perfeta, suimple e irrevocable ques diu entre vius, dona, y per titol de donació concedeix a dita Senyora Maria Eularia Casanovas donsella filla sua com a ben mereixent, present y avall acceptant, y als seus, y a qui ella voldrá perpetuanelt, ab lo pacte emperó, vincle y condiciò avall escrits, y no altrament, tres mil lliuras barcelonesas, y dos calaxeras ab los vestits, robas, y appendices nupcials, segons son estat, y en semblants posar acostumadas. Es a saber dos mil y cinch centas lliurs, junt ab ditas calaxeras, vestits, robas y appendices en satisfaccio de paga de tots los dits drets parentals, y las restants cinch centas lliuras en satisfació y paga de tots los dits drets maternals. Las quals cosas li promet donar, pagar y sntregar respective lo dia de la boda entre dits esdevenidors conjuges celebradora, sens dilació, ni escusa alguna ab restitució y esmena de tots danys, gastos, y despesas, e ab obligació de tots y sengles bens y drets seus mobles, e immobles presents y esdevenidors ab totas renunciacions necessarias degudas, y pertanyents. La qual donació fa ab pacte, vincle, y condició, que si dita Senyora Maria Eularia filla sua morirá, quant que quant ab infant, o infants, idest liberis un o molts llegitims y naturals, y de llegitim y carnal matrimoni procreats, en tal cas puga testar, y a sas liberas voluntats fer de totas las ditas cosas per ell a dita filla sua ab lo present capitol donadas. Si emperó morirá (lo que Deu no vulla) sens dits infant, o infants, en tal cas puga testar, y a sas liberas voluntats fer de mil y cinch centas lliuras tantsolament, y las restants mil y cinch centas lliuras, junt ab ditas calaxeras, vestits, robas, y appendices en la conformitat que les hores se trobaran, torne, y pervingan a ell dit donador, si a les hores viurá, y si no viurá a son hereu, o successor universal, o a qui ell haurá volgut, disposat, o ordenat de paraula, en escrits, o en altra qualsevol manera. Y promet, y jura la present donació, y totas las cosas sobreditas tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer, ni venir ni revocar per rahó de ingratitut, unopia, necessitat, o ofensa, ni per altra qualsevol causa, o rahó. Renunciant a qualsevol lley, y dret tal revocació permetent, y a tot altre que valer, y ajudar li pogues. E la dita Señora Maria Eularia Casanovas donataria predita present accepta la dita donació per dit son pare a ella sobre feta ab los pacte, vincle, y condició sobredits, a que expressament concent ab refiriment de gracias que lin fa.
Item: La dita Señora maria Eularia Casanovas donsella, fent estas cosas ab expres concentiment, y voluntat de dits sos pares, y de altras personas en grau de parentela a ella conjuctas, dona,c onstitueix, y aporta en dot, per dot, y en nom de dot sua a dita Señora Maria Thersa Smandia y Velada y Rafel Smandia, mare y fill sdevenidors sogra, y marit seus las ditas tres mil liuras y dos calaxeras, vestits, robas y appendices nupciasl que per dit son pare, ab lo rpecedent capitol, lo son estadas donadas, y patar proemsas en lo modo,y forma en aquell expressats. La qual constitució dotal fa ab cessió de tots drets, y accions, constitució de procurador com en cosa propria, y ab totas altras clausulas necessarias. Volent, y concentint, que dits esdevenidors sogra y marit seus, en virtut de la rpesent constitució dotal, demanian, cobrian, tingan y possehescan tota la sua dita dot, y los fruyts de aquella seus propris fassan tant quant durará lo present matrimoni per los carrechs de aquell suportadors, lo qual finit, y altrament en tot cas, lloch, y temps, que restitució de dot tinga lloch, ella, y los seus recobrian salva, y seguira la proprietat de dita dot sens contradicció alguna de dits esdevenidors sogra y marit seus, ni dels seus. Y promet, y jura la present constitució dotan, y totas las cosas sobreditas tenir per fermas, y agadables, y contra aquellas nof er, ni venir per alguna causa, o raho ab obligació de tots sos bens ab totas renunciacions necesasrias. Y per quant la dita Señora Maria Eularia es menor de vint y sinch anys, major empero de --------- prommmmmmmet y jura no contrvenir a ditas cosas per rahó de sa menor edat, renunciant al benefici de la menor edat, lesió decepció, facilitat, y ignorancia, restitució in integrum, o altre demanant.
Item: Dita Señora Maria Theresa Smandia y Velada y Rafel Smandia mare y fill, fan y firman carta dotal, y de espoli a dita Señora Maria Eularia Casanovas esdeenidora nora y muller llur respective de las ditas tres mil lliuras, y dos calaxeras ab los vestits, robas, y appendices nupcials, las quals cosas son estadas per ella constituhidas, y aportadas, de y per las quals li fan creix, aument, o donació per noces de mil y cinch centas lliuras barcelonesas la qual dot y creix li salvan y asseguran, assignan y consignan en y sobre tots y sengles bens y drets llurs, y del altre e ells assolas mobles e immobles, presents y esdevenidors, prometent que dita dot, y creix, aument o donació per noces restituiran, y pagaran a ella, y als seus sempre, y en tot cas, que tinga lloch restitució de dot, y solució de creix, sens dilació, ni escusa alguna, ab restitució de totas missions, y despesas. Y per atendrer y cumplir las ditas cosas en obligam a dits Señora Maria Eularia y als seus, tots y sengles bens y drets llurs, y del altre de ells assolas mobles, e immobles, haguts y per haver, ab totas renunciacions necesasrias. Volent, y concentint, que dita Señora Maria Eularia esdevenidora nora y muller llur, haja, rebia, tinga y possehesca tota la dita sua dot, y creix, tot lo temps de la vida sua natural ab marit, y sens marit, ab infant y sens infants, e sens contradicció alguna de ells, ni dels seus. Al dia emperó del obit de dita Señora Maria Eularia, los seus haurán la dita sua dot, en lo modo y forma, pactes, vincles, y condició que li es estada donada, lo dit emperó creix, o donació per noces tornar, y pervenir haja al infant o jufants del present matrimoni procreadors, als quals, en cas de existencia de aquells, y ara per les horas, ells dits donadors los en fan donació pura, perfeta, simple e irrevocable, ques diu entre vius en ma, y poder del notari dels presents capitols com a publica persona per dits infants rebent y acceptant, y estipulant. E si tals infant y oifants no sobreviuran (lo que Deu no vulla) les hores, y en dit cas, lo dit creix, o donació per noces tornar y pervenir haja a ells dits donadors, si les horas viuran, y si no viuran a llurs hereus, o successors universals, o a qui ells hauran volgut, disposat, o ordenat, de paraula en escrits, o en altra qualsevol manera. Y prometen y juran corporalment, y solemne la present carta dotal, y de espoli, y demes cosas sobreditas tenir per fermes, y agradables, y contra aquellas no fer, ni venir, ni revocar per rahó de ingratitut, inopia, necessitat, o ofensa, ni per altra qualsevol causa, o rahó, renunciant a qualsevol dret, o lley tal revocació permetent, y a tot altre que valer, y ajudar los pogués.
Item: La dita Senyora Maria Eularia Casanovas donsella tenintse per contenta, pagada y satisfeta de tots los drets paternals, y maternals aixi de llegitima com altres qualsevolsa ella tocants, y espectants en las heretats, y bens de dits sos pares, y del altre de ells ab las ditas tres mil lliuras, y dos calaxeras, vestits, robas, y appendices nupcials, a ella sobre donadas, fent emperó las cosas avall escritas de voluntat, y concentiment de dita Señora Maria Theresa Smandia y Velada y Rafel Smandia esdevenidors sogra, y marit seus avall concentints, de grat y certa ciencia sua, per ella y los seus en assó successors. Renuncia, cedeix, transfereix, y transporta, absol, difineix, y remet a dit Anton Casanovas son pare present y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament, tota part de heretat, y llegitima sua paterna, y materna, y suplement de aquellas, la part de creix de dita mare sua, y tots y qualsevols altres drets a ella competents, y espectatns, y que competir, y espectar li poden ara, y en lo esdevenidor en las heretats, y bens de dits sos pares, y del altre delells tant per las ditas, com per altras qualsevols causas y rahons, que dir, y pensar se pugan. Salvas emperó y retes vers si tots vincles, substitucions, fideicomissos, successions ab intestat, o ab testament, e mes si dits sos pares donar, y dessarli voldran, las quals cosas ella puga demanar, cobrar, y haver venint lo cas, la present difinició en res no obstant. Las quals renunciació cessi´´o, translació, y transportació, absolució, difinició, y remissió fa ab cessió de tots drets, y accions, constitució de procurador com en cosa propria, clausula de intima, y ab totas altras clausulas y renunciacions, necessarias, e ab la mateixa renunciació de la menor edat de dita Señora Maria Eularia donsella, Y dita Señora Maria Theresa Smandia y Velada y Rafel Smandia mare y fill concenten a las preditas cosas per dita Señora Maria Eularia esdevenidora nora y muller llur sobre detas, com a fetas de son concentiment y voluntat. Y dit Anton Casanovas pare de dita Señora Maria Eulaia accepta las preditas cosas, en quant es a saber saben a donació.
Finalment, volent las ditas parts, que de dits capitols, y qualsevol de aquells en sian fetas per lo ntoari avall escrit tantas copias, quantas demandas en seran per aquella, que hi pretendran tenir interes.
Et ideo nos ditae partes laudantes, et approbantes praedicta pacta, seu capitula, et omnia in illis et quolibet attendere, compere, et observare, prout in ipsis, et corum quolibet declaratur, et sub eisdem obligationibus, renunciationibus, et clausulis in ipsis respective, quibus refertur expressis. Actum est hoc Barcinone die praenotata.
Testes hujus rei sunt Paulus Miarons jovenis botigerius pannorum, et Joannes Sala S.T, orifessir Barcinone degentes.
Paenes me Sebastianus Prats.