Saga Bacardí
05877
ESCRITURA DE NOTIFICACIÓN A ACREEDORES DE JOSÉ FIGUERAS Y VERDAGUER.


Noverint universis, quod anno a Nativitate Domini millesimo septingentessimo quinquagesimo quartuor, die vero Mercury decima septima mensis Aprilis, institulada Joanes Garcia portuarius Regiae Audientiae presentis cathaluniae Principatus constitutus personaliter in studys domus propriae habitationis mei infri notary situae uin presenti civitate Barcinonae in vico dicto den Bartroli juxta vicu de la Argenteria retulit, et vigore juramenti per ipsum in ingresu sui ofity praestiti relationem fecit mihi Sebastiano Prats notario publico de número Barcinonae infro se hodierna die ad instantiam Antony Casanovas botigery panno civis Barcinonae intimasse, notificasse Magnifico Bernardo Gloriá civi honorato Barcinonae caeterisque creditoribus Josephi Figueras linteary Barcinonae civis inferius nominandis quaedam in scriptis papiri requisitionis scedulam tenoris sequentis.= Molt be saben Vm. Señor Bernat Gloriá y demes acrehedors de Joseph Figueras, que firmaren lo acte de convenció, que avall se expressará, com despres de varias cofnerencias dels acrehedors chrirografaris de Joseph Figueras botiguer de telas de la present ciutat, fou convingut.
Primerament: Que Anton Casanovas botiguer de panyos de esta ciutt sogre del dit Figueras prometés pagar als dits acrehedors, que eran en número de sinquanta un expressats en un repartiment, la quantitat de trenta tres mil setcentas sinquanta lliuras, sis sous, y sinch diners moneda barcelonesa ço es a cada un segon son contingent, que també se individuá en dit repartiment, dins lo termini de quatre anys ab quatre iguals pagas, començant la primera del dia del cumpliment de las firmas de dits acrehedors a un any.
Secundo; Que si comparexian altres acrehedors chirografaris, o de lletras de cambi o de altres ceutes plans fins allavors contrets per dit Figueras, deguessen entrar al dit repartiment a proporció dels altres, monorantse per dit efecte ab un nopu repartiment la quantitat que a cada un quedava assignada, ab la intelligencia de que los credits dels que novament compareguessen, deguessen ser aprobats per los que esavan individuats en lo dit primer repartiment.
Tertio: Que los dits acrehedors deguessen cedir, transferir, y transportar a favor del dit Casanovas lo total de sos credits, que segons lo expressat repartiment importava sinquanta una mil trescentas dotse lliuras vuyt sous, y un diner, peraque en força de dita cessió, se pogués reçarcir dels bens de dit Joseph Figueras en quant bastassen. Y finalment que lo dit conveni no tigués efecte, sino en lo cas de cumpliment de totas las firmas dels sinquanta un acrehedors expressats en dit repartiment, de maneraque Anton Casanovas no detués firmar, ni quedar obligat fins que hagiessen firmat tots los dits acrehedors, y vice versa, que la cessió de estos no tigués força, ni valor fins que hagués firmat lo dit Casanovas, com tot mes llargament apar ab loa cte de convenció, que al tenor del referi, dividit en quatre capitols, y ab inserció del reapartiment en lo proemi, se formá en poder del Dr. Sebastiá Prats notari publich de número de Barcelona, lo qual fou firmat per trenta dos dels dits acrehedors chirografaris bais difinots calendaris, lo primer dels quals fou als vint y quatre de Desembre del any proxim passat de mil setcents sinquanta tres, y lo ultim als dotse de Janer del corrent any mil setcents sinquanta quatre. Y com desdel dit dia dotse de Janer fins vuy, no haja firmat ningun altre acrehedor, no obstant las solicitacions que se han fet axi per part del dit Casanovas, com també per part dels trenta dos que han dirmat, y sie lo referit en grave prejidici del dit Casanovas, perque si be no queda obligat fins que sian complertas totas las firmas dels acrehedors, no pot en lo interim donar la providencia deguda pera recullir, y conservar ls efectes de Joseph Figueras son gendre ab que se ha de convenir per sa indemnitat en força de la cessió dels acrehedors, la qual no pot tenir força, ni valor fins al cumpliment de ditas firmas, anyadintse al referit, que Madrona Roig y Picart altre dels acrehedors hipotecaris ha passat a instroduhir causa contra lo dit Figueras per la curia real ordinaria de la present ciutat, la qual queda indefensa, fins que lo dit Caasanovas convingut ab Figueras, puga donar cobro a la satisfació del credit pretes per dita Roig, y de alters acrehedors hipothecaris, que amenassan semblants procehiments judicials, de maneraque a retardarsa la firma, dels acrehedors, que falta a posarla, podria venir lo cas de conclourerse las ditas firmas en ocasió en que los efectes del dit Figueras fossen del tot, o en la major part dispergits en pre judici de dit Casanovas, que tant menos podria indemnisarse. Y com en semblants casos prometia lo dret la prefixió de algun termini, peraque no claudique lo contracte, ni estiga en la facultat de una sola part contractant. Perço, y perque no puga quedar dubietat en esa materia, declara lo dit Anton Casanovas, y manifesta a Vms. Per medi de esta interpellació, que si per tot lo mes de Maig del corrent any mil setcents sinquanta quatre, no sera cumplertas totas las firmas dels sinquanta un acrehedors expresats en lo repartiment isnertat en dit acte, no entent dit Casanovas quedar obligat a firmarlo, ans be ara per les hores declara, que vol tenor salvo son credit hipothecari primer, y mes privilegiat que lo de Vms. Y dels demes acrehedors chirografaris, y usar del dit credit com sino habues entrevingut ningum tracte, ni conveni adhuc de paralia. Y per ser Vms. Los que han firmat, los dona esta noticia, a fi de que ab ella, si los apar, pugan Vms. Solicitar las firmas dels acrehedors que fantan. Requirents vos notarium. Et pro veriori notificatione dicte requisitionis compiam ejudem tradidisse, et liberasse dicto Magnifico Bernardo Gloriá personaliter.= alteram copiam Gaspari Malet curritoris auris civi Barcinonae personaliter.= Alteram Antonio Gispert linteario civi Barcinonae personaliter.= Alteram Balthasari Prats negotiatori civi Barcinonae, et propter ejus a domo sua absentia tradidisse cuidam filae suae.= Alteram Illustri Doctori Josepho Nadal Pbro, Canonico Sanctae Cathedralis Ecclesiae Barcinonae, D. Raaymundo Nadal Barcinonae domiciliato fratribus, et Rndo, Dri. Salvatori Nadal Pbro, Vicario perpetuo Parochialis Ecclesiae Santor Juxti et Pastoris ejusdem civitatis tanquam haeredibus fiduciarys Francisci Vilar comertiatoris Barcinonae civis, et propter absentiam dictorum fratrum Nadal a eorum domo, cuidam, famulo suo tradidisse.= Alteram Antonio Lletjós negotiatori civi Barcinonae, et proptes ejus a domo sua absentiam tradidisse scerui suae.= Alteram Antonio Ravella et de Nin commertiatori civi Barcinonae, et proptes ejus a domo sua absentiam cuidam famulae suae tradidisse.= Alteram Salvatori Coll velorum textori civi Barcinonae personaliter.= Alteram Ludovico Vilar ferreterio mercerio civi Barcinonae personaliter.= Alteram Joannis Pujol et Sió aromatario civi Barcinonae personaliter.= Alteram Stephano anals botigerio pannorm civi Barcinonae nomine steo,e t societatis personaliter.= Alteram Dominico Verdaguer commerciatori civi Barcinonae personaliter.= Alteram Ludivico Roig linteario civi Barcinonae personaliter.= Alteram Francisco Bessa juveni linteario Barcinonae degenti personaliter omnibus crditoribus dicti Josephi Figueras.= Alteram Dominico Salvany juveni commertiatori Barcinonae degenti procuratori Joannis Elias botigery villae de Valls personaliter.= Alteram Cosmae Xocorella linteario civi Barcinonae procuratori Joannis Ludivici Ribier semoris, Joannis Baptistae Arnat et societatis, Rochi Barberat et societatis, et Domonorum Chabert, Ducreux, et Laprade omnium civitatis lugdumi Galliae regni personaliter.= Alteram Petro Bonnardel mercatori Barcinonae commotanti procuratori Dominae Mariae Garnier viduae Joannis Baptistae Allier tanquam tutricis filiarum suorum haeredum dicti eorum patris, et Dominorum Ducpaup, et societatis amborum dictae civitatis Lugdini personaliter.= Alteram Joannis Baptistae Tarrida linteario civi Barcinonae nomine suo, et societatis procuratori Dominorum Reynard, Petit et societatis, Monspely Domonorum Nontel, et Brunet Nemausi, Dominorum Zelliveguer fratrum et societatis Lugduni, et Francisci Argiot, et societatis Monspelly personaliter.= Alteram Petro Aldabert negociatori civi Barcinonae, procuratori Domonorum Praire, Seranne, et societatis Lugdani personaliter.= Alteram Geraldo Rovira et Vidal negotiatori civi Barcinonae, procutatori Alexandri et Antony Trescaa et Claudy Charles, et filiorum Lugndumi personaliter.= Alteram Francisco Nadal Creus aurifici civi Barcinonae procurator ejus a domo sua absentiam cuidam juveni aurifici ipsius botigiae tradidisse.= Alteram Joanni Baptistae Cabanyes commerciatori civi Barcinonae procuratory Laurenty Councler, et societatis Lugduni, et proptes ejus a domo sua absentiam cuidam famulae suae tradidisse.= Et alteram Dionisio Chavallier negotiatori civi Barcinonae procuratori Joannis Francisci Barge, et Chassaigne de Thirs personaliters onvilu praedicto creditorum dicti Josephi Figueras. De quibus dictis Joannes Garcia publicum confici instrum per me dictum, et infru notarium pretyt, et requisivit quid fuit actu, Barcinone die, mense et año praedictis praesentibus pro testibus Josepho Ponsico et Joanne Prats et Cabrer scriptoribus Barcinonae.
Paenes me Sebastianum Prats notarium.