Saga Bacardí
05883
ESCRITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE FRANCISCO AUGIROT Y MONTORIOL, Y TERESA NADAL Y GOLORONS.


Die Jovis nona mensis Octobris anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo quinquagessimo quinto, Barcinone.
En nom de Deu sia, amen. Per rahó del matrimoni que mitjensant la gracia del Esperit Sant, se es concordat, y ajustat per y entre lo Señor Francisco Augirot comerciant, ciutadá de Barcelona, fill llegitim y natural del señor Joseph Augirot botiguer de la vila de Monistrol de Montserrat, y de la Señora Catarina Autgirot y Montoriol, conjuges difunts de una part, y la Señora Theresa Vilar y Nadal viuda del Señor Jaume Vilar comerciant, ciutadá de Barcelona, filla llegitima y natural del Señor Joseph Nadal mercader ciutadá de Barcelona, y de la Señora Theresa Nadal y Golorons conjuges difunts de part albra, per y entre ditas parts son estats fets, firmats, y jurats los capitols y pactes seguents.
Primerament: La dita Señora Theresa Vilar y Nadal, dona, constitueix, y aporta en dot, per dot, y en nom de dot sua, a dit Señor Francisco Augirot esdevenidor marit seu, de una part vuyt mil lliuras barcelonesas, que son part de aquellas dotse mil lliuras, que cobrá dels hereus fiduciaris del difunt Francsch Vilár adroguer ciutadá de Barcelona, son sobre, es a saber, quatre mil lliuras (junt ab dos bahuls ab sas robas, y vestits) per restitució de consemblants, que havia aporat en dot a ditsd ifunts Francesch Vilar y Jaume Vilar pare y fill, de los capitols matrimonials, per rahó del matrimoni celebrat entre dit difunt Juame Vilar y dita Señora Theresa Vilar y Nadal firmats, rebuts en poder del difunt Miquel Cabrer notari publich de número de Barcelona a dinou Juny mil setcents vint y vuyt.= Dos mil lliuras per semblants, que dits pare, y fill Vilar feren de sponsalici, a deita Señora Theresa Vilar y Nadal ab los precalendats capitols matrimonials.= Tres mil lliuras per semblants, que dit difunt Jaume Vilar deixá y llegá a dita Señora Theresa Vilar y Nadal ab son ultim testament, que feu, y firmá en poder del notari avall escrit a onse Abril mil setcents quaranta y set.= Y las restants tres mil lliuras per semblants, que dit difrunt Francesch Vilar deixá y llegá a la mateixa Señora Theresa Vilar y Nadal, segons comunica dits hereus, ab la expressió que dita Señora Theresa pogués liberament disposar no sols de las ditsa tres mil lliuras, peró també de las dos mil lliuras de sponsalici, y de las tres mil lliuras que li llegá dit difunt Jaume Vilar, no obstant que en dits capitols, y testament fos en altre manera disposat. Com mes llargament apar de la apoca de las referidas dotse mil lliuras y dos bahuls ab sas robas y vestits, que dita Señora Theresa Vilar y Nadal firmá a dits hereus judiciaris, rebuda en poder del notari avall escrit a vuyt de Juliol mil setcents cinquanta y quatre. Las quals vuyt mil lliuras, que ab lo present constutiex en dot, a dit Señor Francisco Augirot, se troban en ma y poder de D. Ramon Nadal y Ferrer, son germá del qual podrá cobrarlas dit Señor Francisco Augirot sempre que tinga gust. Y de altra part dona, constitueix, y aporta en dot, per dot, y en nom de dot sua, a dit Señor Francisco Augirot los mobles, robas, joyas de or, y pessas de plata, descritas y continuadas en un memorial del tenor seguent.= Memorial dels mobles, joyas de or, y pessas de plata, que la Senyora Theresa Vilar y Nadal aporta en dot al Senyor Francisco Augirot.
Primo: Dos calaxeras grans ab quatre calaixos en quiscuna ab son panys, y claus.
Item: Dos quadros, un de Jesus, y altre de Maria ab sas guarnicions doradas, que están sobre ditas calaxeras.
Item: Un quadro gran sens guarnició de un Ecce Homo.
Item: Sis quadros xichs de diferents efigies, ab guarnició de fusta, ab colradura.
Item: Dos quadros de Santa Eulalia y Santa Theresa ab sa guarnició dorada.
Item: Dos quadros xichs de Sant pere y Sant Pau ab guarnició de colradura.
Item: Dos cronucopias de colradura.
Item: SInch quadros grans ab sas guarnicións de colradura.
Item: Un armari de fusta ordinary, usat.
Item: Un escriptori ab sos cristalls fabrica de Inglaterra, usat.
Item: Un llit de fusta per salar lo tossino.
Item: Quatre botetas de carrega de cercols de ferro, usadas.
Item: Vint y una barretas de ferro de los portals, usadas.
Item: Dos banchs de fusta de respatller, usat.
Item: Una tauleta de fusta milt usada.
Item: Una taula gran pintada, Inglesa, usada.
Item: Dos tauletas pintadas, Inglesas, usadas.
Item: Una caixa llisa de fusta, usada.
Item: Sinch caixas uguals, ferradas dels costats, usadas.
Item: Dos quadros grans, lo un del Naixament y lo altre dels Reys, ab guarnició faspeada y per filets de or.
Item: Un llit de peu de gall ab dos banchs, pintat de vert, usat.
Item: Un llit de peus de gall, sens pintar, usat.
Item: Dos llits de peu de gall petits, usats.
Item: Una guarnició de fusta de llit ab quatre barretas de ferro, usada.
Item: Quinse cadiras de nogués tornejadas, cubertas de tela vermella, usadas.
Item: Dotse tamboretillos de mateix, usats.
Item: Setse cadiras de vaqueta negras, sens brassos, usadas.
Item: Dotse cadiras Inglesas, usadas.
Item: Una taula per lo menjador, usada.
Item: Dos tauletas petitas del estrado, cubertas de brocadellos, usadas.
Item: Una taula per la cuyna, molt usada.
Item: Quatre tamborets per la cuyna, molt usats.
Item: Una pastera de fusta, plana, ab sos arreus, usada.
Item: Tres tamburets de vaqueta de Moscovia, usats.
Item: Un tocador de xarol, ab mirall y tauleta.
Item: Un llit de peus de gall pintat ab tres matalassos, y fillola ab telas viadas, y ab tres transportins de la mateixa tela, usat.
Item: Un armari de alba llis, usat.
Item: Dos arrobas fil de lli.
Item: Una garrafera de barraló ab sas garrafas.
Item: Dos caxetas ordinarias.
Item: Dos miralls ab guarnicions doradas, usats.
Item: Dos garraferas ab sas garrafas, usadas.
Item: Quatre cassons de aram, dos grans, y dos de xichs.
Item: Una escalfeta de llautó.
Item: Dos ollas de ferro, una de gran, y altre de xica.
Item: Una xacolatera petita de aram, usada.
Item: Una conca de llautó, usada.
Item: Dos calderas de aram grans, usadas.
Item: Una caldera de aram xica, usadas.
Item: Un escalfador de aram, usat.
Item: Un braser de llautó, llis, usat.
Item: Dos graixoneras de aram, usadas.
Item: Una cassa de aram, usada.
Item: Una cullera de llautó medianta, usada.
Item: Una cassola de aram ab manech de ferro, usada.
Item: Unas graellas de ferro grans, usadas.
Item. Dos mitjas llunas, usadas.
Item: Un plat de ferro, usat.
Item: Una llumanera petita de llautó, usada.
Item: Un morter de pedra ab sa ma de fusta, usat.
Item: Dos cavalls de ferro per rustir, usats.
Item: Un llum de ferro, usat.
Item: Quatre candeleros de llautó, usats.
Item: Dos ollas de ferro, usadas.
Item: Sinch cubertoras de ferro, usadas.
Item: Un calderó, y dos xacolateras de aram.
Item: Una llumanera de llautó.
Item: Dotse plats, y dos platas una gran y la altre mitjana de estany.
Item: Dos lluns de ferro.
Item: Tres dotsenas y sis plats de estany, usats.
Item: Dos ensaladeras de estany, usadas.
Item: Dos platas grans, planas, de estany, usadas.
Item: Una plata gran fonda de estany, usada.
Item: Dos platas planas de estany medianas, usadas.
Item: Quatre platas de estany petitas, usadas.
Item: Una dotsena de xicaras ab sos platets de la Xina.
Item: Mitja dotsena de escudelletas ab sos platets de pisa de Genova fina, per café.
Item: Quinse tasas de cristall en forma de xicara.
Item: Quatre dotsenas y tres gots de cristall.
Item: Quatre ampollas de cristall ab sa nansa, ço es dos de grans, y dos de medianas.
Item: Sinch tasas ab dos nansas quiscuna, dos beyras, sens tap y dos ab tap, dos escudellas grans ab sas nansas, un vas gran ab nansa, una tassa gran ab son peu, altre vas molt gran ab son tap, dos garragas ab sos taps de rosca y altra de petita ab tap de rosca, tot de cristall.
Item: Dotse tovallolas de lli, usadas.
Item: Dos dotsenas tovallons de minyó, de lli, usats.
Item: Sis tovallons de lli per lo mitg de la taula, usats.
Item: Divuyt estovallas de cotó, y lli de pinyó, usadas.
Item: Tretse estovallas de lli, usadas.
Item: Dotse estovallas per la cuyna, de canem, usadas.
Item: Dotse llansols grans de llí, usats.
Item: Tretse llansols grans de brí, usats.
Item: Dotse llansols de dos talls, ço es quatre de brí, y vuyt de tela gotiga, usats.
Item: Deu cortinas blancas de tela, per portals, usadas.
Item: Divuyt aixugamans de tela gotiga, usats.
Item: Dos telas per posar la pasta, usadas.
Item: Trenta set draps de la cuyna, molt usats.
Item: Dos draps grans molt usats.
Item: Sis llansols de tela de gant, nous.
Item: Dotse cuixineras grans de ruans, novas.
Item: Dotse cuixineras xicas de ruans, novas.
Item: Vint y quatre cuixineras de diferents midas, de tela sidaria y casera, usadas.
Item: Sinch cuixineras de drap de casa, usadas.
Item: Dotse parells de cuixineras de ruans, novas, los sis grans, y los altres sis xichs.
Item: Sis parells de cuixineras de tela casera, usadas, los sis grans, y los atres sis xicas.
Item: Sis coixineras de tela de trué grans, novas, y dos de xicas.
Item: Dos llansols de tela de trua usats, dos de tela casera nous, y deu de lli, usats, y dos vánovas de votó rallat, usadas.
Item: Trenta dos tovallons de mostí de comas, dos enovallas corresponents, dotse estovallas de fil de lli, de pinyó, set de lli, y canem, de pinyó, dotse tovallolas trenta sis tovallons de lli, usats, sexanta sinch tovallons de lli, nous, dos estovallas corresponents, setse tovallons de brí, de pinyó nous, y tres estovallas corresponents.
Item: Quatre llansols de llí, nous.
Item: Vint y quatre aixugamans nous.
Item: Tres matalassos, ço es dos de grans y un de xich de telas viadas ab dauets, usats.
Item: Tres matalassos, ço es dos de grans, y un de xich de telas usadas. Ab pauets, usats, y un de xich ab telas de dauets, usat.
Item: Dos transportins de tela blava, ab palla, grans usats.
Item: Tres transportins de tela blava, ab palla petits, usats.
Item: Dos matalasos petits, y un de gran de telas blavas viadas usats.
Item: Dos transportins de tela blaca ab palla petits usats.
Item: Vuyt coixens de plona, quatre de grans y quatre petits de cosseril, usats.
Item: Sis flassadas molt usadas.
Item: Dos colxas de indianas, usadas.
Item: Dos cobrellits de indianas, usats.
Item: Sis crtinas de bayeta verda ab sas sanefas novas.
Item: ins de cossorol, los dos grans y lo altre petit.
Item: Una colxa y un cobrellit de indianas, usat.
Item: Dos mitjas cortinas de brocadellos ab sis sanefas torresponents, usadas.
Item: Tres cortinas ab dos sanefas de brocadellos, usadas.
Item: Quinse cuberts de brocadellos per cadiras, usats.
Item: Dotse cuberts de brocadellos per tamborets, usats.
Item: Un llit, o cortinatge ab son cobrellit y entorn peu de brocadellos, usat.
Item: Dotse cubertas de domas vert per los tamboretillos, usadas.
Item: Vuyt cubertas de domas vert per las cadiras usadas.
Item: Dos tapetes de domás vert per las tauletas del estrado, usats.
Item: Dos cortinas de damas vert ab sas sanefas, usadas.
Item: Dos cortinas de per balcó, y un cobrellit de domás groch, usat.
Item: Dos crotinas de domas groch ab sassanefas, usadas.
Item: Deu cubertas de cadiras de domás groch, usaras.
Item: Un cobrellit de domás vert, isat.
Item: Una cortina de filafaya verda ab sanefa, usada.
Item: Un tapete de taula de domás vert, un de alafaya verda, y un de bayeta, isats.
Item: Un cobrellit de tafetá vert, usat.
Item: Un cobrellit de domás, carmesí de sinch fallas, usat.
Item: Una catifa, usara.
Item: Dos estits de burata ensatinada ab sas gabardinas, nous.
Item: Unas faldillas de domás vert y blanch, usadas.
Item: Un vestit de tafetla ab gabardina, nou.
Item: Un vestit de tafetá de flámulas ab gabardina, nou.
Item: Unas faldillas de domás ab flor natural, novas.
Item: Unas faldillas de orá de turch encarnat, y blanch, usadas.
Item: Unas faldillas de tafetá color de canya, novas.
Item: Un segalejo de telaton nou.
Item: Una mitja cota de indianas de la Xina, nova.
Item: Dos caputxas de nervis blncas, usadas.
Item: Un devantalet blanch de tafetá a la moda, usat.
Item: Unas faldillas de tapisseria obscura ab flotatge de seda, novas.
Item: Un capotillo de castor guarnit ab galonet, y serrell de or, usat.
Item: Una gabardina de vellut negre, usada.
Item: Unas faldillas de tissu groch de seda, usada.
Item: Unas faldillas de tercianela negra, usadas.
Item: Unas faldillas y gabardina de domás negre, usat.
Item: Unas faldillas, y dos gabardinas de grá noble, las faldillas una gabardina nou, y la altra gabardina usada.
Item: Una gabardina de escarramán de color, usada.
Item: Una mantellina de bayeta blanca de Inglaterra fina, nova.
Item: Un capotillo de grana brodat de seda, usat.
Item: Un faldellí de vellut carmesí ab guarnició de pragmática, usat.
Item: Un devantal de tafetá negre trapat, a la moda, usat.
Item: Un seranero de tafetá per lo coll, usat.
Item: Un mantó de tafetá de llustre, nou.
Item: Un mantó de tafetá, usat.
Item: Dos pitillos, lo un brodat de or, y lo altre texit de plata, nous.
Item: Mitja cota de domás de color de rosa, usada.
Item: Una cota llarga de gra de turch, nova ab flor blanca y obscura.
Item: Un faldellí de domás encarnat ab flors de or, y plata, usat.
Item: Un capotillo de bayeta blanca ab farvalá blau, nou.
Item: Un girasol de tafetá groch, usat.
Item: Un devantal de tafetá negre de lliustre, blanch nou.
Item: Sis palatinas de palfó, usadas.
Item: Vuyt palatinas de cortinas ab flors negres, y de color, usadas.
Item: Dotse vanos, usats.
Item: Una dotsena de parells de vuelos, los vuyt a dos ordres brodats, los dos a tres ordres ab puntas, y dos, a dos ordres ab puntas.
Item: Sinch parells de vuelos, a un ordre de mosolina brodats, usats.
Item: Setse parells de vuelos rodons petits, brodats, nous.
Item: QUinse devantals de cambrahina, ço es, quatre de nous, y onse de usats.
Item: Setse mocadors de tela, usats.
Item: Tres mocadors de cambray nous guarnits ab pungas.
Item: Trenta y dos mitjas corbatas de mosolina brodadas, usadas.
Item: Vint y quatre mitjas corbatas de mosolina llisas, usadas.
Item: Tretse devantals part de cambra y part de mosolina, ço es sis de brodats nous, y set de vallats, y ab flors usats.
Item: Quinse cofias de cambras per dormir, blancas, las deu novas, y las restants usadas.
Item: Quatre dotsenas de colls per camisa, part de puntas, part brodats, y part llisos.
Item: Sis dengues de mosolina brodats.
Item: Dos parells de mitjas de seda encarnadas, novas.
Item: Una mantellina de bayeta del conxe, usada.
Item: Dos cotas de indianas de criatura, usadas.
Item: Set fassets de cortinas, y sis de tela, usats.
Item: Quatre culatxos de cotonina, deu bolquers de tela de brué, y disset bolquers de tela casera.
Item: Sis camisetas nou gambuixos, y deu venas.
Item: Una mantellina de glá de turch blau, y blanch per anar a las fonts baptismals.
Item: Una mantellina de domasquillo, per anar a las fonts baptismals, usadas.
Item: Un faixador de tafetá blanch guarnit de puntas.
Item: Dos draps de cap de donas, un de vert, y altre encarnat.
Item: Sinch pitets de puntas.
Item: Una tovallola de glaça florejada, per los coxins, usada.
Item: Una tovallola de cambray guarnida de puntas.
Item: Sinch parells de mitjas de criatura.
Item: Sinch taxas de criatura.
Item: Sis sotagambuxos de criatura.
Item: Sinch casquets de mosolina rallada, per dormir de criatura.
Item. Tres parells de guans de seda negra, usats.
Item: Sinch parells de guans blanchs, de fil fi, usats.
Item: Dos dotsenas de camisas de tela de Olanda, novas.
Item: Disset camisas de tela de trué, novas.
Item: Dotse parells de mitjas blancas fil de lli, novas.
Item: Tres parells mitjas de fil de rema, novas.
Item: Dis dotsenas de camisas de tela, usadas.
Item: Catorse anaguas, las dotse usadas, y dos de novas.
Item: Quatre armillas de bonbusi rallat, las dos usadas, y dos de novas.
Item: QUatre armillas de tela, las dos usadas y dos de novas.
Item: Sis parells de mitjas blancas de llí, usadas.
Item: Tres segalejos, lo un de bayeta de Inglaterra, lo altre de indianas, y lo altre de filafaya, usats.
Item: Unas faldillas de tafetá blau, usadas.
Item: Dos cotillas, la una de Melania blanca, y la altra de tapisseria de seda.
Item: Una mitja cota de indianas forrada del mateix, usada.
Item: Un adres de diamants engastats en plata, que la creu y cadenilla se compon de trenta y dos diamants, las arrecadas de tres ametllas, que se componen de divuyt diamants en las dos arrecadas, se estiman en trenta y sinch doblas antiguas, que fan cent noranta sis lliuras barcelonesas.
Item: Dos anelletas de or, ab un diamant en quiscuna y dos perlas per perjants.
Item: Un collaret ab un llas de or, y perlas ab pedra blavas.
Item: Unas anelletas de or ab una perla de vidre per penjant.
Item: Dos parells de b-de or ab una pedra blava.
Item: Unas manillas de perlas, de pes una onsa dotse argensos divuyt grans.
Item: Un adres gran de diamants, y esmeraldas ab un llas, y cadenilla molt bo, y las arrecadas corresponents.
Item: Un anell de un diamant rosa gran.
Item: Un anell de diamants fondon.
Item: Altre anell de una Esmeralda y sis diamantons.
Item: Dos parells de botons ab vuyt diamants en cada un botó, y una esmeralda al mitg.
Item: Una cintera de or.
Item: Un parell de arrecadas de diamants y pedras violadas grans.
Item: Un gerro y palangana ab coll llevadis de plata de arca de one diners de lley de pes junt sexanta una onsa.
Item: Sis ganivets ab manech de plata de onze diners de lley, se judica pesaran setse onsas.
Item: Dos sotacopas de plata de la mateixa lley de onze diners de pes juntas vuytanta sinch onsas quatre argensos.
Item: Dos parells de candeleros plans de plata de onze diners de lley, de pes junts sinquanta si sonsas vuyt argensos.
Item: Un platet, escudelleta, y cullereta per paparotas de plata de la lley dita, de pes junt si sonsas.
Item: Dos blandons sens candeleros de plata de lley de onze diners, de pes vint ysinch onsas, dos argensos.
Item: Disset culleras, y catorse forquillas de plata de deu diners de lley, que pesas sexanta vuyt onsas quatre argensos.
Item Dos candeleros otxavats de plata de deu diners de lley, de pes vint y quatre onsas tretse argensos.
Item: Dos platets, y dos espivilladoras de plata de deu diners de lley, de pes dinou onsas dos argensos.
Item: Una safata mediana de plata, de deu diners de lley, de pes vint y nou onsas dos argensos.
Item: Una cullera per sopa, y forquilla per rostir, de plata de deu diners de lley de pes junt catorse onsas, onse argensos.
Item: Una escupidora de plata de deu diners de lley, de pes quinse onsas set argensos.
Item: Una tassa també de la de plata de la lley dita, tota dorada de pes nou onsas vuyt argensos.
Item: Una safateta de plata de onze diners de lley, de pes deu onsas deu argensos.
Item: Un quadret ab guarnició de plata, ab una estampa retallada y al mitg la coronació de Nostra Señora.
Item: Una capsa de pedra Agatha guarnida de or.
Item: Altra capsa de pedra jaspe guarnida de plata dorada.
Item: Una capsa de plata dorada gravada, y esmaltada de Paris.
Item: Altre capsa de plata dorada gravada y esmaltada de Paris.
Item: Altre capsa de plata dorada gravada de Paris.
Item: Un potet de plata per posar aygua de Reyna de Ungria, una cera de plata, y una joyeta de cristall guarnida de plata dorada.
Los quals mobles, robas, joyas de or y plata promet entregar a dit esdevenidor marit seu lo dia de la boda, y proceheixen part, que dit difunt Francesch Vilar doná a la dita Señora Theresa Vilar y Nadal quant sen aná de la casa sent viuda, part que dita Señora Theresa ha comprat, y fet despres de la mort de dit difunt Francesch Vilar, y part que existeixen de las robas, vestits, y juyas, que li donaren al temps del contracte de son matrimoni ab dit difunt Jaume Vilar. Volent y consentint, que dit esdevenidor seu marit, en virtut de la present constitució dotal demania, cobria, tinga y possehesca tota la dita sua dot, y los fruyts, o quasi de aquella seus propris fassa constant entre dits esdevenidors conjuges lo present matrimoni per los carrechs de aquell suportadors. Lo qual finit, en tot cas, lloch, y temps que restitució de dot tinga lloch, dita Señora Theresa y los seus recobrian aquella del modo, y manera constará haverla rebuda dit esdevenidor marit seu, es a saber las ditas vuyt mil lliuras en diner comptant, y los dits mobles, robas, joyas de or, y pessas de plata en la conformitat se trobaran en lo temps de la restitució. Sens contradicció alguna dee dit esdevenidor marit seu, ni dels seus. La qual constitució dotal fa ab lo pacte, y declaración seguent, es a saber: Que dita Señora Theresa Vilar, y Nadal, se reserva quatre mil lliuras barcelonesas que son lo cumpliment de las dotse mil lliuras que (con está dit) cobrá dels hereus, fiduciaris de dit difunt Francesch Vilar, a efecte de negociarlas per si, o ferlas negociar com li aparega, y utilarse del lucro de ellas, y altrament ferne, y disposarne, a sas liberas voluntats ab tota independencia de dit Señor Francisco Augirot, per no venir compresas ab la present constitució dotal. Y ab dit pacte, y declaración fa la dita constitució dotal ab cessió de tots drets, y accions, constitució de procuradors com en cosa propria, clausula de intima, y ab totas altras clausulas necesarias. Y promet, y jura la present constitució dotal, y totas las cosas sobreditas, tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer, ni venir per alguna causa, o rahó, ab obligació de tots sos bens, ab totas renunciacions necesarias.
Item: Lo dit Señor Francisco Augirot fa y firma carta dotal, y de spoli, a dita Señora Theresa Vilar y Nadal esdevenidora muller sua, de totas las ditas cosas per ella a ell ab lo precedent capitol en dot, per dot, y en nom de dot sua constituidas, y aportadas, las quals li salva, y asegura, assigna, y consigna en y sobre tots, y qualsevols bens seus mobles, e immobles, presents y esdevenidors, prometent aquellas restituir, y tornar en tot cas, lloch, y temps, que restitució de dot tinga lloch, es a saber las ditas vuyt mil lliuras en diner comptant, y los dits mobles, robas, joyas de or y pessas de plata en la conformitat, que a las horas se trobaran, sens dilació, ni escusa alguna, ab restitució de despesas, e ab obligació de tots, y qualsevols bens seus mobles e immobles, presents, y esdevenidors ab totas renunciacions necesarias. Y promet, y jura la present carta dotal, y de espoli, y totas las cosas sobre ditas tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer ni venir per alguna causa, o rahó ab ogligació de tots sos bens ab totas renunciacions necesarias.
Item: Lo dit Señor Francisco Augirot per favor, y contemplació del present matrimoni. De sa mera, libera, y espontanea voluntat. Per donació es a saber pura, perfeta, simple, e irrevocable, ques diu entre vius. Dona y per titol de donació concedeix en aument de dot a dita Señora Theresa Vilar y Nadal esdevenidora muller sua present, y avall acceptant, y als seus, y a qui ella voldrá perpetuament, ab lo pacte emperó, vincle, y condició avall escrits, dos mil y vuyt centas lliuras barcelonesas. Las quals li salva, y asegura, assigna y consigna en y sobre tots, y qualsevols bens seus mobles, e immobles presents, y esdevenidors. Prometent que en tot cas de restitució de dot, dit donador o los seus donaran, y pagaran a dita Señora Theresa, y als seus las ditas dos mil y vuyt centas lliuras sens dilació, ni escusa alguna ab restitució de despesas, per lo que obliga, a dita Señora Theresa, y als seus tots, y qualsevols bens seus mobles, e immobles, presents y esdevenidors ab totas renunciacions necesarias. La qual donació fa ab pacte, vincle, y condició, que si dita Señora Theresa morirá quant que quant ab fills, ides liberis, un o molts del present matrimoni procreats, en tal cas dega dita Señora disposar de totas las ditas dos mil y vuyt centas lliuras entre dits fills, dexantho tot, a un, o dividintho ab parts iguals, o desiguals entre ells, si y conforme li apareixerá, y ab los pactes, vincles, y condicions, que posar los voldrá. Si emperó morirá sens dits fills, en tal cas puga disposar, y a sas liberas voluntats fer de mil y quatrecentas lliuras tantsolament. Y las restants mil y quatrecentas lliurs tornian, y pervingan a dit donador, si a las horas viurá, y si no viurá a son hereu o successor universal, o a qui el haurá volgut, disposat o ordenat de paraula, en escrits, o en altra qualsevol manera. Y promet y jura la present donació tenir per ferma, y agradable, y no revocarla per rahó de ingratitut, inopia, necessitat, o ofensa, ni per altra qualsevol causa, o rahó, renunciant a qualsevol lley o dret, tal revocació permetent y a tot altre que valer, y ajudar li pogues. Y la dita Señora Theresa Vilár y Nadal, donataria predita present, acepta la dita donació per dit Señor Francisco Augirot a ella feta, ab lo pacte, vincle, y condició sobredits, a que expressament consent, ab referiment de gracias que lin fa.
Finalment volent las ditas parts, que de dits capitols, y qualsevol de aquells ne sian fetas per lo notari avall escrit tantas copias quantas demanadas ne serán per aquells, que hi pretendran tenir interes.
Et ideo not dictae partes laudantes, et aprobantes praedicta pacta seu capitula, et onmia et singula in illis et qualibet eorum constatta, convenimus, et promittimus ad invicem ea attendere, complere, et observare, prout in ipsis, et eorum quolibet declaratur, et sub eidem obligationibus, renuntiationibus, et clausulis in ipsis respective quibus refertur, expressis. Actum ut supra.
Testes sunt Joannes Baptista Marsal clericus, et Romnus Riba negotiator Barcinone degentes.
Paenes me Sebastianum Prats notarium.