Saga Bacardí
05893
ESCRITURA DE PODERES HACIA CUYÁS, POR JOSÉ FIGUERAS.


Sia a tots notori, com Joseph Figueras botiguer de telas, ciutadá de Barcelona. Attenent que ab acte rebut en poder de Joseph Font y Vidal notari infrit entre parts de Joaquim Cuyás notari causidich ciutadá de la present ciutat, com a procutador del referit Joseph Figueras de una, y los acrehedors quirografiris del mateix Joseph Figueras de part altre, sobre los interessos y pretencions en aquella expressats. Y com lo referit son procutador, quant als mencionats acrehedors, que el dit Joseph Figueras lloharia, y aprrobaria aquella, y tots los pactes y declaracions en ella expressats. Perço. De son grat, y espontanea voluntat lloha approba, ratifica y confirma, y en quant menester sia firla la sobredita y mencionada concordia, y totas las cosas en ella expressadas, ab lo mateix modo, y forma que per lo expressat son procutador fou firmada. Prometent pagar los quaranta y sinch per cent promesos pagar ab lo capitol primer de la dita concodria, ab los mateixox pactes, obligacions renunciacions, escriptura de ters, oblibació de la persona y bens seus, si y com mes llargament en aquella se expressa, del tthenor de la qual está plenament cerciorat per lectura a ell feta per lo notari avall escrit en presencia dels testimonis infrascrits. Y promet y jura corporalment y solemne a Nostre Señor Deu Jesuchrist, y a sos Sants quatre Evangelis en ma y poder del notari avall escrit, que contra aquella, y las cosas en ella contengudas no fará, ni vindrá per qualsevol causa, o rahó, baix obligació de tots sos bens mobles, e immobles, habuts y per haver renunciant a qualsevol dret, y lley que valer y ajudar li puga. En testimoni de las quals cosas firma la present escriptura, vuy que contam als onse dias del mes de Febrer, any de la Nativitat del Señor de mil setcents sinquanta vuyt, Joseph Roig Pbre. En la present ciutat residint, y Joseph Vive escrivent en la mateixa ciutat habitant per estas cosas cridats.
Joseph Figueras, Present jo Ramon Font y Alier notari publich y altre dels escrivans jurats de la curia real ordinaria de la present ciutat, com a substitut, y per indisposició de Joseph Font y Vidal, notari publich mon pare, que fas fe comeixer dit firmant, qui ha firmat de ma propria.