Saga Bacardí
05898
ESCRITURA DE VENTA POR SEÑORIA POR VENTA ENTRE BALDIRIO ROIG Y JOAN PUJOL Y SIÓ.


Francesch Gelabert de la Riera pagés de la Parroquia de Dant Just y Sant Pastor Desvern Bisbat de Barcelona, de mon grat, y certa ciencia firmo per rahó de Senyoria la venda perpetua feta, y firmada per Baldiri Roig pagés de la Parroquia de Sant Joan de Viladecans de dit Bisbat, y Margarida Roig y Gelabert, conjuges, a Joan Pujol y Sió adroguer ciutadá de Barcelona (entre altras cosas) de una pessa de terra campaen que hi havia edificada casa, de tinguda tres quartas, situada en dita Parroquia de Sant Just y Sant Pastor Desvern, anomenada Lo Camps den Roig llargament designda en octau lloch del acte de dita venda, rebut en pdoer de Joan Bautista Plana y Circuns, notari publich Reel Colelgiat de número de Barcelona a vint Abril mil setcents sinquanta sis. La qual pessa de terra se te per mi, y en alou, dicrecta senyoria meus a cens de dosse sous pagadors tots anys en cert termini. Los censos, lluismes, y altres qualsevols drets dominicals, a mi deguts, y no pagats sempre salvos. Per la qual firma, eo per lo lluisme a mi degut per rahó de dita venda confesso haver rebut de dit Pujol en diners comptants realment, y de fet, a mas voluntats dotse lliuras deu sous barcelonesos, feta gracia del restant. La qual firma fas en Barcelona a sis dias del mes e Maig any del naixament del Señor de mil setcents sinquanta vuyt, essent presents per testimonis Joseph Ponsico notari publichy de número de Barcelonam y Joan Prats y Cabrer escrivent habitant en la mateixa ciutat.
Francesch Gelabert. En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer a dit gelabert.