Saga Bacardí
05905
ESCRITURA DE VENTA DE CENSAL HACIA ORIOLA, POR ANTONIO CASANOVAS Y SERRA.


En nom de Deu, Amen. Joseph Cambó Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat de Barcelona, com a procutador de Anton Casanovas botiguer de paños, ciutadá de Barcelona, consta de ma procuta ab acte rebut en poder del notari baix firmat a deu del corrent mes de Febrer. En dit non per expedició de alguns negocis de dit mon principal, de mon grat, y certa ciencia, per dit mon principal, y los seus hereus, y successors vench al Rnt. Dr. D. Felix de Oriola Pbre. Rector de la Parroquial Iglesia de Sant Joan de Horta, Bisbat de Barcelona encaraque absent, y per ell lo notari baix firmat present, y acceptant, comprent en nom, y a obs de dita Rectoria, y ab authoritat, y decret del Illustrissim y Revenrendissim Bisbe de Barcelona, eo de son Illustre y Motr Rnt. Dr. Vicari General y official, y de diners procehits de semblants, que en la caixa de las tres claus de la Sagristia del Convent de Santa Catharina de esta ciudad a vuyt de Octubre mil setcents sinquanta vuyt, ab dos partidas fetas a solta de Felix Campllonch notari publich de número de Barcelona, als Rnt. Rector de dita Parroquial Iglesia de Sant Joan de Horta, foren ditas, y escritas, per los Illustres Administradors de la causa pia fundada per lo Illustre y Molt Rnt. D. Llorens de Junyent difunt Pbre. Y Sagristá major de la Santa Cathedral Iglesia de la ciutat de Tortosa, pagant per Pau Guardiola esparter, ciutadá de Barcelona, so es sinch centas lliuras per lluició y quitació de un censal de semblant preu, y pensió quinse lliuras, que tots anys a dos de Febrer dit Pau Guardiola li feya, y prestava, y las restants doscentas lliuras per lluició, y quitaciód e altre censal de consemblant preu y pensió sis lliuras, que tots anys a setse de Janer dit Pau Guardiola li feya, y prestava, y als successors en dita Rectoria, carta de gracia de redimir mitgensant, vint y una lliura barcelonesa, de pensió de censal annual cobraderas de dit mon principal, y de sos bens del dia present a un any, y aixis despres ttos los anys en lo mateix dia, prometent que dit mon principal aportará a risch, y gastos seus la annua pensió de dit censal franca de tots gastos, y carrechs dins la casa de la propria habitació del Rnt. Rector de dita Parroquial Iglesia de Sant Joan de Horta, o allí ahont est voldrá com sia dins lo Principat de Cathaluña, sens dilació, ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució, y esmena de gastos, y despesas. Lo preu del present censal es setcentas lliuras barcelonesas a rahó de tres per cent. Lo qual preu en cas de lluició del present censal se ha de deposar en la taula dels comuns deposits, o en algun arxiu eclesiastich aprobat de la present ciutat, de ahont no puga eixir sino per altre esmer fahedor en lloch tuto, y segur, en nom, y a obs de dita Rectoria ab semblant authoritat, y decret, lo que dega executarse totas las vefadas se seguirá lluició de dit censal. Y prometo en dit nom a dit comprador, que mon principal li fará valer, y cobrar lo present censal ab sos accessoris, y lo estará de ferma, y legal evicció en tot, y qualsevol cas ab restitució y esmena de danys, y gastos. Y per cumplir las ditas cosas especialment obligo, e hipotheco tota aquella pessa de terra campa de tinguda tres mijadas meons sinquanta dos mil vint sinquns de mujada ab tots sos drets, y pertinencias, que dit mon principal per titol de venda perpetua a ell feta per Lluis Batllori y Pere Batllori pare y fill pagesos de las Corts de Sarriá ab acte rebut en poder de Miquel Cabrer difunt notari publich de número de Barcelona a vint y dos Desembre mil setcents trenta tres, te, y posseheix en la Parroquia de Sant Martí de Provensals, Bisbat y territori de Barcelona, en lo lloch dit Lligalbé, llargament designada, y confrontada en lo precalendat acte de venda. Y prometo com a procutador predit al comprador per causa de la present especial obligacióp, entregarli possessió de la cosa hipothecada, donantli facultat, que de sa propria authoritat se la puga pendrer ab clausula de constitut, y precari, cedintli aixi mateix tots los drets y accions de mon principal, per que puga usar de ells en juducu, y fora de ell com millor li convinga substituintlo per est efecte procutador de mon principal com en cosa propria, concedintli també facultat, que en cas de deurerse una, o mes pensions del present censal puga vendrer la cosa hipothecada, y firmar la escriptura de venda ab totas las clausulas que se estilan en los contractes de compra, y venda, ab obligació de tots los bens de mon principal, renuncia de drets, y ab totas las demes clausulas, que se acostuman posar en semblants actes de venda, y del preu resultant satisferse de tot lo que li será degut, y si alguna cosa faltará prometo que mon principal de altres bens fará lo degut cumpliment. Y generalment sens perjudici de dita hipotheca obligo en lo referit nom tots los bens de mon principal mobles, e immobles presents y esdevenidors, renunciant a la lley que diu, que primer se haja de passar per la cosa especialment obligada, que per la general, y a la altre que diu, que quant lo acrehedor pot satisferse de la especial hipotheca no posia ma a altra, y a altre qualsevol dret, o lley, que sia a favor de mon principal, y per pacte a son proprpi for, submetentlo al for del Señor Corregidor de la present ciutat, o de altre qualsevol oficial eclesiastich, o sevular ab facultat de variar de jidici, fent y firmant escriptura de ters, baix pena de ters, en los llibres dels tersos de la curia de dit Señor Corregidor, o de altre qualsevol superior eclesiastich, o secular, per la qual obligo en dit nom la persona, y tots los bens de dit mon principal mobles, e immobles, presents y esdevenidors ab la constitució de procuradors atots los escrivans de dita curia presents, y esdevenidors per firmar dita escriptura de ters, ab las obligacions sobre refedidas per se lo dia present feriat, y ab jurament que en la anima de mon principal fas, y presto. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmo en Barcelona a vint y sis dias del mes de Febrer any del Naixament del Señor de mil setcents sinquanta nou, essent presents per testimonis Joseph Ponsico notari publich de número de Barcelona, y Joan Prats y Cabrer escrivent habitant en la mateixa ciutat.

Item: Dit venedor com a procutador predit firmo apoca al comprador de ditas setcentas lliuras, que son lo preu del precedent censal. Lo modo de la paga de ditas setcentas lliuras es que aquellas dit Snt. Rector las ha de girar a mi com a procurador predit en lo arxiu, de dit Convent de Santa Catharina. Per lo que renunciant a la excepció del preu no ser aixis rebut, y a altre qualsevol dret, y lley que sia a favor de mon principal, en testimonid e veritat firmo la present apoca en Barcelona dia, mes y any sobre dits, essent presents per testimonis los sobre nomenats.
Item: Dit venedor com a procutador predit per ferma, valida y solemne estipulació en virtut del jurament avall escrit roborada, de mon grat, y certa ciencia prometo a dit comprador, que dins lo termini de tres anys del dia present en avant comptadors, o despres sempre que voldrá lo comrador mon principal millorará las obligacions de dit censal, donant nova especial obligació, o dos, o mes fiansas a coneguda de dit comprador, lo que no cumplint vull en dit nom que mon principal caiga en la pena de semblants set centas lliuras, a las horas aplicadoras a la lluició de dit censal, pagadas primerament las pensions, y porratas ques deuran junt ab los gastos. Tot lo que prometo que mon principal cumplirá sens dilació, ni escusa aguna ab lo acostumat salari de procutador, y esmena de danys, y gastos. Y per cumplir las ditas cosas com a procutador predit obligo los mateixos bens de mon principal aixi especial, com generalment sobre obligats ab las mateixas renuncias, submissions, yescriptura de ters, obligació de la persona, y bens de mon principal, constitució de procutador y jurament sobre en dit censal llargament explicadas, que vull tenir assí per repetidas. En testimoni de las quals cosas aixix ho firmo en Barcelona dia, mes y any sobre dits, essent presents per testimonis los sobre nomenats.
Joseph Cambó Pbre. En dit nom, En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer a dit procutador.