Saga Bacardí
05917
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE PAGO DE MAYNAR A ANTONIO DE CASANOVAS Y SERRA.


Joan Manyer pagés de la vila del Catllar Camp de Tarragona, com a hereu univrsal de Mayner difunt botiguer de telas ciutadá de Barcelona mon germá, per ell instituit ab son ultim testament, que feu, y firmá en poder del notari baix firmat a vint y tres de maig prop passat. En dit nom de mon grat, y certa ciencia confesso, y regonesch a Anton Casanovas botiguer de panyos ciutadá de Barcelona, encaraque absent, y per ell lo notai baix firmat present, y acceptant. Que en diners comptants realment, y de fet a mas voluntats me ha donat, y pagat trescentas pessas de vuyt de cent vint y vuyt quartos cada una, y son per lo import de una lletra de cambi de igual quantitat donada per Felix Almerá de Cádiz a trenta de Abril prop passat a quinse dias vista a carrech de dit Anton Casanovas, y a la ordee de Anton Baldrich y Janer de Valls, per lo qual fou endosada a disset de Maig prop passat a la ordre de dit Francisco Manyer y fou acceptada per dit Casanovas a dinou de dit mes de Maig. Per lo que, renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a altre qualsevol dret, o lley, que sia a mon favor, en testimoni de veritat li firma la present apoca en Barcelona a deu dias del mes de Juny any del Naixement del Senyor de mil setcents y sexanta, essent presents per testimonis Joan Campderros jove botiguer de telas, y Joseph Anton Foch escrivent en Barcelona habitants.
Per dit Joan Mañer que diu no saber de escriurer firmo de sa voluntat Joan Campderros testimoni. En poder de mi Sebastiá Prats notari que fas fe coneixer al confitent, y que per ell ha firmat un dels testimonis.