Saga Bacardí
05931
LIQUIDACION DE DEUDA A FAVOR DE JOAN CASTELLS MAYORDOMO DE ANTON CASANOVAS, POR EULARIA CASANOVAS Y ROIG


Joan Castells pages habitant en la parroquia de Santa Maria de Provensals bisbat, y territori de Barcelona, de mon grat, y certa ciencia confesso y regonesch a la Sra. Eularia Casanovas, y Roig viuda de Anton Casanovas botiguer de panyos ciutadá de Barcelona tenutaria, y usufructuaria de la universal heretat, y bens, que foren de dit difunt son marit, encara que absent, y per ella lo notari baix firmat present, y acceptant; Que en diners comptants realment, y de fet a mas voluntats, me ha donat, y pagat dos centas trenta sis lliuras barcelonesas, y son no sols a cumpliment del salari a mi degut com a Majordom de la torre, que dit difunt Anton Casanovas tenia,y possehia en dita parroquia, fins al dia trenta hu de Maig prop passat; peró també a cumpliment de tots comptes per mi tinguts ab dit difunt Anton Casanovas fins al mateix dia, Per lo que, renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a altra qualsevol lley o dret, que sia a mon favor, entestimoni de veritat li firmo la present apoca en Barcelona a vint y tres dias del mes de Agost any del Naixament del Señor de mil set cents sexanta, y hu. Essent presents per testimonis Joan Prats y Cabrer, y Anton Fochs escrivents en Barcelona habitants.
Per lo confitent que diu no saber de escriurer firma de sa voluntat Joseph Anton Fochs altre dels rtestimonis. En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer al confitent, y que per ell a firmat un dels testimonis.