Saga Bacardí
05947
ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR ENTRE ANRICH, AMETLLER Y MADRE E HIJO ANTONIO DE CASANOVAS Y ROIG.


En nom de Deu, amen. De, y sobre la compañía y cosas avall escritas, per, y entre los Señors Eularia Casanovasy Roig viuda de Anton Casanovas botiguer de paños, ciutadá de Barcelona com a tenutaria, y usufructuaria de la universal heretat, y bens que foren de dit difunt son marit, y Anton Casanovas y Roig ciutadá de Barcelona de dits conjuges fill, com a hereu universal de dit difunt son pare, y Joseph Lleonart comerciant matriculat de la Llotja del mar de la present ciutat com a procurador per estas cosas especial, y expressament constituit, y ordenat per Joan Anrich veler de la ciutat de Manresa Bisbat de Vich, consta de sa procura ab acte rebut en poder del notari baix firmat a cinch de Janer prop passat de una part, y Francisco Ametller botiguer de paños ciutadá de Barcelona de part altra, per y entre ditas parts son estats fets, y firmats los capitols, y pactes seguents.
Primerament; Las ditas parts fan una bona, verdadera, y lleal compañía, eo societat entre ellas duradora per temps de cinch añs, que comesaren a correr lo dia vint y quatra de Desembre del any proxim passat de mil setcents sexanta y hu, y finiran lo dia vint y quatra de Desembre del any mil setcents sexanta y sis, a fi y efete de continiar a tenir oberta la botiga de robas de llana de totas especies, tant de pahis, com estrangeras, qued it difunt Anton Casanovas tenia parada en la vasa sa propria habitació situada en lo carrer dels cambis Vells, devant lo Portal principal de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat. En la qual compañía posan de capital, es a saber dits Señors mare y fill Casanovas en los expressats mons nou mil y tres centas lliuras moneda barcelonesa ab las robas, diners, y utencilis, que constan en lo balans, y estima feta, y firmada a vint y quatra de Desembre prop passat per Salvador Golart y Magí Duró botiguers de paños de la present ciutat com a exprerts elegits, y anomenats, es a saber dit Golart per part de dit Francisco Ametller, y dit Duró per part de dits Señors mare y fill Casanovas, lo qual balans y estima original queda en poder de dit Ametller. Y dit Joseph Lleonart com a procurador de dit Joan Anrich posa de capital en la mateixa compañía, cinch mil lliuras barcelonesas en diners comptants, y en virtut de carta, que ha rebut en son principal de data de quinse de Janer del corrent any, promet, que dit Joan Anrich, de aquí al mes de Juny prop vinent anuadirá mil lliuras mes de capital a dita compañía en diners comptants.
Item: Es pactat, que lo negoci de dita botiga, y compañía dega ferse, y continuarse en la casa propria de dits Señors mare y fill Casanovas, los quals junt ab dit Joseph Lleonart com a prourador de dit Joan Anrich, anomenan per administrador de dita botiga, y compañía a dit Francisco Ametller, lo qual deurá administrarla baix lo nom de Francisco Ametller, & Cia. Havent de habitar en dita casa durant la present compañía, comprant, y venent tant en gros, com a la menuda, fent venir los generos se oferiran per compte de dita compañía baix lo mateix nom de Francisco Ametller & Cia. Y dits Señors Casanovas y Joseph Lleonart com a procurador de dit Joan Anrich li asseñalan del cos, y comúi de la present botiga, & Cia, per lo treball y bon cuidado de la administració quatre centas lliuras barcelonesas lo any, de las quals deurá dit administrador costejar la csua despesa, la del fadrí, aprenent, criada, y salari, o soldada de dita criada.
Item: Que quiscun any dega pagar dit administrador del cos, y comú de la botiga, & Cia. A la Señora Eularia Casanovas doscentas y quaranta lliuras barcelonesas pr lo lloguer de la casa en que está parada dita botiga, comensant lo dia vint y quatre de Desembre mil setcents sexanta y hu, per anticupació la mitja anyada segons estil, y també se dega pagar del cos, y comú de dita botiga lo ganancial, talls, y torxas, que sian imposats y se imposian, per lo Rey a dita botiga a reserva de la imposició persona., y yutencilis posats per lo Rey.
Item: Es pactat, que per lo servey de dita botiga & Cia. Se dega tenir un fadrí y aprenent, y si algun de ells paga alguna quantitat ab diners, o altra cosa a titol de despesa, dega entrar al comú de dita botiga & Cia.
Item: Es pactat, que dit Francisco Ametller administrador dega ger assegurar los generos, que fassa venir, estrangers, y sols puga corre rlo risch per compte de la botiga per lo quantitat de mil lliuras en quiscun vaxell, o embarcació. Y axi mateix puga comprar tant a fiar, com de comptants tot lo que li aparega convenient per ita botiga, podent firmar qualsevol labará, contracte, y carta ab lo nom de Francisco Ametller, & Cia. Sens solament per dependencias de dita botiga & Cia.
Item: Per quant dit Francisco Ametller per rahó de la administració de dita botiga deu estar dedicat y emplearse totalment a ella. Per so, es pactat, que durant la present compaía no li sia licit, nio permes persi, ni per medi de altra persona interessarse, ni fer genero algun de negoci separat de dita botiga & Cia. Encara que fos en nom de altre, y sens caudals, a no ser, que sia en beneci de dita botiga & Cia, a fi de que nose devie de la aplicació y administració de ella.
Item: Es pactat, que dit Francisco Ametller no puga fiar, ni tenir mes deutes en la present botiga & Cia, que fins a la quantitat de quatre mil lliuras barcelonesas, no entenenthi los que quedaran assegurats ab prendas, y penuoras equivalents, ab lo apcte, que si finida dita compañía se trobassen deutes, que exedessen de la sobre expresada quantitat, dega lo dit Francisco Ametller administrador aportarsen aquells a compte de son capital, permetentli en tal cas aportarselsne assertits de bons y mediants, sens triarlos en defecte de capital pagarlos, y en cas que per algun motiu en utilitat de la botiga & Cia. Se foeris fiar per mes quantitat de la sobredita dega comunicarho als companys, y precehint son consentiment en escrits puga execuarho.
Item: Es pactat que no sia lici9t, ni permes, a dit administrador manllevar diners, a cambi, ni altres interesos, ni fer fiansa alguna, encaraque sia a utilitat de la botiga, & Cia, sens expers consentiment de dits companys. Y en cas fer lo contrari sia per compte propri de dit adminsitrador.
Item: Es pactat que tota la roba, que qualsevol dels companys pendrá en dita botiga per son us, y servey, y de sa familia, sia notada en lo compte de cada un company respecive, als mateixos preus, que será estimada en la avaluació dels balaosns y cost de la que novament entria, y llegitimanet haja costat posada en la botiga, y cada any deurá dit administrador soldar dits comptes dels companys, y rellevarlos dels beneficis, que Nostre Señor se dignia donar, y de no haverni, degan dits companys pagarla de comptants, per ni disminiur los capitals.
Item: Es pactat, que dit Francisco Ametller deurá tots los anys fer balans segons estil de totas las robas, y demes haverts de la botiga tirant las restas dels llibfres, tant dels debits, com dels demes efectes, peraque se puga saber las ganancias, que ab la ajuda de Deu se haurán fet, en los quals balansos, y recanacio, puga asistir y entrevenir, en tot alló que aparega, qualsevol de dits companys, als quals dega dit administador quiscun any dar una copia de dits balansos en la forma acostumada, comprobants y firmats de sa ma luego que sian acabats, no podent dilatar mes la cloenda de ells, que tres mesos despres de la recanació. Y que los beneficis, que Deu Nostre Señor será servit donar a la present botiga, & Cia. Se degan repartir entre los companys de ella a proporció de sos capitals.
Item: Es pactat que per ningun motiu dit administrador puga aumentar lo preu de las robas, en mes de lo que son estimadas en la formació de la present compañía, ni las que novament entreran del just cost tingan.
Item: Es pactat que en cas que dit Francisco Ametller administrador durant la present compañía estiga desganat (lo que Deu no vulla) o que per qualsevol causa, o rahó fassa ausencia de la present ciutat dega entregar a qualsevol de dits comñanys la clau del calaix ahont sian los diners, a fi de dar curs al negoci de la botiga, y axi mateix los companys se reservan, y volen tenir la facultat de registrar qualsevol llibres, comptes, papers, o notas de dita botiga, que a cad aun de per si li aparegan.
Item: Que en cas que moris (lo que Deu no vulla) algun dels companys antes de ser finida la present compañía, sia continuada per los hereus del difunt, o per aquells, o aquellas personas, a favro de qui entre vius, o en sa ultima voluntat en tot, o en part haurá disposat, sens innovacióm havent dit administrador de regoneixer y atendrer als hereus, o successors en lo matix modo, que estaria reputat son antecessor, si visqués, deventse observar tot lo capitular en la present compañía. Si emperó morís lo administrador quedará finida la present compañía en quant a la part del dit administrador.
Item: Es pactat, que en cas que durant la present compañía, o be finida o al voler finir aquella, se mogués entre dits companys alguna contraversia sobre cosas de la mateixa compañía sobre si se enten de est, o de aquell modo (lo que Deu no permetia) degan totas las dificultats, o direrencias deixars, com se deixan ara per las horas, a dos persoans de negoci, nomenadoras per los companys tenint estos facultat de cridar eun tercer, en cas de no acordar devent estar los companys al que resoldran ditas personas, las apellació a tribunals algun.
Item: Lo modo de la repartició dels avansos, que Deu Nostre Señor se dignaia donar, ha de ser en esta forma, despres de trets los gastos sobredits de despesas, lloguer de casa, y demes a dit Francisco Ametller per lo treball de la administració, y bon cuidado se li asseñala la sisena part de dits beneficis, y lo restant dels avansos (detret dit sisé) se ha de partir entre los companys de dita botiga & Cia. A proporció del capital que qiscun de ells se interessia.
Item: Es pactat, que la paert, y proció de beneficis, que quiscun any especará a dit Francisco Ametller administrador (detret lo que dega a la botiga del vestir y demes gastos per son us, y despesa, segons lo compte per menor en deurá portar en lo recort, o borrador, o en altre llibre de la botiga) dega deixarho en dita botiga per capital, en atenció de no poderho emplear en altre negoci, sino en la present botiga & Cia. Com queda pactat.
Item: Es pactat, que tots los llibres, y papers ab que se hará aportat la administració de la present botiga, & Cia. Deuran estar en lac asa de la botiga actual de Casanovas tant durant la compañía, com en cas de divisió entre los compañys o finalisació de comptes.
Item: Es pactat entre dits companys no poderse admetrer altre company durant la present companya, a no ser que los dos dits comnanys Casanovas y Anrich i convingan, pero si será libre a dits companys, en qualsevol temps durant la present companya, y a promer del any posarhi major partida ab diners per aument de son capital.
Item: Que si finida la present compañía voldran dividirse los companys, sia en esta forma, primerament, y antes de totas las cosas del cos, y millors efectes del comú de dita botiga, & Cia. Se deurán pagar tots los acrehedors, a que dita botiga & Cia. Dega y será obligada, despues los restants efectes ss deuran repartir a proporció respecte los capitals,que constará a tenir en aquella ocasió quiscun dels companys, advertiut, que en quant a las robas se trobian, sed euran fer las porcións assorridas, y proporcionadas ab la major igualtat, que será possible, sens que se haja de capular, o dividir una mateixa pessa, tros, pedas, o escapuló entre los companys, y persó per lo major acert, y diferencia podria haverhi, se cridaran dos botiguers, perque estos entreviugan en la dita repartició, sens que ningun dels companys puga ontradirhi, y en quant als deutes se trobaran, deuran dividirse a proporció assortits, fentse tres colimnas de bens, mediants, y dolents, repartintlos entre los companys de la present companya, segons sos capitals, y per extracció, com se estila, sens fer dos parts de una mateixa deute, sino que fos en quant als deutes dolents y perduts.
Item: Es pactat, que de aquellas dos mil cinch centas quaranta set lliuras dotse sous y quatra diners, que importan los deutes, que van notats en lo balans se ha fet per la formació de la present compañis y de compte de dits Señors mare y fill Casanovas, que no sels han admés per capital en la present compañía deurá dit Francisco Ametller administrador solament lo cobro y de lo que vaja cobrant no haurá aportat un credit a la present botiga, y a la fi de cada any la partida haja cotrat, deura acomentarla per capital a dits Señors mare y foll Casanovas en los subseguents balansos. E las ditas cosas y cada una de ellas prometen las ditas parts en los noms sobre expressats reciprocament atendrer y cumplir, tenir y servar sens dilació, ni escusa alguna ab restitució de despesas. Per lo que dits Señors mare y fill Casanovas en los noms sobredits obligan tots los bens de dita tenuta, us de fruit, y herencia, dit Joseph Lleonart com a procurador de dits Joan Anrich obliga tots los bens de dit son principal (y no los propris per tractar negoci ageno) y dit Francisco Ametller obliga tots sos bens, mobles, e immobles presents y esdevenidors, ab totas renuiciacions necessarias degudas, y pertanyents.
Item: Dit Francisco Ametller administrador predit firma apoca a dits Señors mare y fill casanovas en los noms sobre expressats de nou mil y trescentas lliuras, y a dit Joan Ametller cinch mil lliuras barcelonesas, y son per semblants, que antecedentment han posat de capital en la present compañía. Las quals nou mil lliuras y trescentas lliuras confesasn haver rebut e dits Señors mare y fill Casanovas ab las robas, diners, y utencilis, que estan individuats, y estimats a dita quantitat en lo balans mencionat en lo primer capitol de la present compañía, las quals robas, diners, y utencilis confesa haver rebut per real y efectiva entrega a sas voluntats. Y las cinch mil lliuras las reb de diot Joan Anrich en diners comptants realment y def et en presencia del notari vall firmat y dels testimonis avall escrits per mans de dit Joseph Lleonart, pagant de diners de dit Anrich, que per est efecte li estragá. Per lo que renunciant a la excepció de la cosa no entregada, y no rebuda, y a altra qualsevol lley, o dret, que sia a son favor, los firma la present apoca. En testimoni de las quals cosas aixi ho firman las ditas parts en la ciutat de Barcelona a vuyt dias del mes de Mars any del naixement del Señor de mil setcents sexanta y dos, essent presents per testimonis Felix Prats jove del comers y Francisco Sborevila estudiant theologia moral en Barcelona habitants.
Eularia Casanovas y Roig. Anton Casanovas y Roig, Joseph Lleonart, Francisco Ametller, En poder de mi Sebastiá Prats. notari que fas fe coneixer a ditas parts.