Saga Bacardí
05949
ESCRITURA DE PAGO DE DEUDA A GUARDANS, POR EULALIA CASANOVAS Y ROIG.


Rafael Guardans, parayre, ciutadá de Barcelona de mon grat, y certa ciencia confesso, y regoneschy a la Señora Eularia Casanovas y Roig viuda de Anton Casanovas botiguer de paños, ciutadá de Barcelona, tenutaria y usufructuaria de la universal heretat y bens, que foren de dit difunt son marit, encaraque absent, y per ella lo notari baix firmat present, y acceptant. Que en diners comptants realment, y de fet a mas voluntats me ha donat, y pagat tres centas noranta sis lliuras, tretse sous, y deu diners moneda barcelonesa, y son per semblants, que dit difunt Anton Casanovas lo dia de son obit, me estava devent, es a saber, cent nou lliuras, tretse sius, y set diners de resta del valor de roba me havia comprat a dinou Noembre mil setcents cinquanta nou.= Cent sexanta tres lliuras, cinch sous, y tres diners per valor de roba me havia comprat a set Febrer mil setcents sexanta.= Y las restants cent vint y tres lliuras, quinse sous, per valor en roba me havia comprat en catorse Noembre de dit any mil setcents sexanta. Per lo que, renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a altra qualsevol lley, o dret, que sia a mon favor, en testimoni de veritat li firmo la present apoca en Barcelona a nou dias del mes de Mars any del Naixament del Señor de mil setcents sexanta y dos. Essent presents per testimonis Joan Prats y Cabrer aprobat per notari publich de número de Barcelona y Jaume Figueras escrivent en Barcelona habitants.
Rafael Guardans, En poder de mi Sebastia Prats notari que fas fe coneixer al confitent.