Saga Bacardí
05964
ESCRITURA DE PAGO ATRASADO POR CANTALLOPS, HACIA EULALIA CASANOVAS Y ROIG.

Eulalia Casanovas, y Roig, viuda de Anton Casanovas, botiguer de paños, ciutadá de Barcelona, no sols com a tenutaria por mon dot, creix, y altres drets, y credits de la universal heretat, y bens, que foren de dit difunt mon marit, segons la antigua y aprobada consuetut de Barcelona, y constitució general de Cathaluña. Feta en Perpigniá, ue comensa. Ab aquesta, pero també, sens perjudici de dita tenuta, com a usufructuaria de la mateixa heretat, y bens. Y Anton Casanovas y Roig familiar del Sant Ofici de la Inquisició, ciutadá de barcelona, de dits conjuges fill, com a hereu universal de dit difunt mon pare, per dit difunt Anton Casanovas deixada, e instituit respective ab son ultim testament, que feu, y firmá en poder de Miquel Cabrer difunt notari publich de número de Barcelona a set Juliol mil setcents quaranta hu, En dits respective noms de nostre grat, y certa ciencia confessam, y regoneixem a Joseph Cantallops y Pellisser familiar de dit Sant Ofici, ciutadá de Mataró Bisbat de Barcelona, hereu universal del difunt salvador Cantallops son pare, encaraque absent, y per ell lo notari baix firmat present, y acceptant. Que en diners comptants realment, y de fet en presencia del notari baix firmat, y dels testimonis avall escrits, per mans de tercera persona, nos ha donat, y pagat vint y cinch lliuras barcelonesas, a cumpliment de quaranta nou lliuras, deu sous, y un diner, que dit difunt Salvador Cantallops quedá a deurer a dit difunt Anton Casanovas, per mercaderias prengué de sa botiga a tres de Mars mil setcents vint y cinch. Per lo que en testimoni de veritat, no sols li firmam la present apoca. Perço també, transigint sobre lo dit credit, fem absolució, y remissió a dit Joseph Cantallops, y Pellicer del restant import de dit credit, per los motius deduits y allegats per ell en la causa, que jo dit Anton Casanovas y Roig aportava contra dit Joseph Cantallops, en la audiencia civil del Sant Ofici de la Inquisició de la present ciutat. Prometent, que per rahó de dit credit no li demanarem mes cosa alguna en judici, ni fora de ell, ans be sobre dit credit, eo meliquato de ell nos imposam silenci perpetui. En testimoni de las quals cosas ho firmam en la ciutat de Barcelona a vint y tres dias del mes de Desembre any del Naixament del Señor de mil setcents sexanta y dos. Essent presents per testimonis lo Rnt. Anton Arbós Pbre, resident en la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat, y Joseph Geronés estudiant habitant en Barcelona.
Per dita Señora Eulalia Casanovas y Roig que diu no saber de escriurer firma de sa voluntat Anton Arbos Pbre. Testimoni, Anton Casanovas y Roig, En poder de mi Sebastiá Prats notari que fas fe coneixer als confitents y que per dita Señora Eularia Casanovas y Roig a firmat un dels testimonis.