Saga Bacardí
05966
ESCRITURA DE CRACION DE CENSO ENFITEUTA HACIA SALA, POR MARIA ANTONIA ALEGRE Y GIBERT.

En nom de Deu, amen. Maria Antonia Alegre y Gibert muller del Magnifich Agustí Gibert y Xurrich ciutadá honrat de Barcelona. Per millorar, y no en manera alguna deteriorar. De mon grat, y certa ciencia, per mi, y per mos hereus, y successors. Establesch, y en emfiteosim concedesch a Joseph Sala y Vibó vidrier ciutadá de Barcelona, present, y avall acceptant, y als seus perpetuament, habils emperó, y capaces de alienar. Un tros de terra, que conté de ample, es a saber, a la part del camí Real, cent sexanta y un palms, y a la part del Rech cent quaranta nou palms, poch mes o menos, y de llarch desdel camí Real del Clot fins al Rech Condal. Lo qual tros de terra es part, y de pertinencias de aquella pessa de terra campa, y (segon se narra en los actes antichs) ab aygua, per regar (encaraque ara no se rega) de tinguda set quartas, y mitja, poch mes o menos, que per los titols avall escrits tinch, y possehesch en lo territori de Barcelona sota los milins del Clot, prop la casa nomenada del Clot, en lo lloch antiguament dit "Lo Mas de las Banyas". Se té la dita pessa de terra per lo benefici del Sant Sepulcre fundat en la Capella de la mateixa invocació de la Seu de Barcelona en señoria mitjana amortisada, a cens de quaranta sous, y sis diners, pagadors tots anys en la festa de Sant Joan de Juny. Qui ho te (junt ab altras cosas) per lo primer benefici Canonical del Sant Sepulcre fundat en ditas Capellas, y Seu vuy per autoritat Apostolica unit a la casa de la Caritat de la mateixa Seu, y en domini, y alou de dit benefici, a cens de quatre sous, y sis diners, pagadors tots anys en la festa de Sant Miquel de Setembre. Lo qual cens lo obtentor de dit benefici deu pagar a dit primer benefici del Sant Sepulcre, sens dany, ni despesas del possessor de dita pessa de terra A mes del qual cens se fan, y prestan al referit primer benefici del Sant Sepulcre quaranta dos suos per decima acensada, que rebia, tant sobre dita pessa de terra, com sobre altras dos pessas deterra a ella contiguas, que jo allí possehesch. Y confronta dita pessa de terra a solixent ab las parets del hort de ditac asa del Clot, que possehia . Geroni Vila: a mitgdia ab lo camí Real nomenat del Clot; a ponent ab altre honor meu, que solament se te per dit primer benefici del Sant Sepulcre; y a tremontana ab lo Rech Condal. Y lo dit tros de terra, que ab lo present establech, confrona a solixent en honor de Sadurnó Budel carder ciutadá de Barcelona; a mitgdia ab lo Camí Real nomenat del Clot; a ponent ab altre honor meu, mediant una regadora; y a tremontana ab lo Rech Condal. Y me pertany la dita pessa de terra, com a hereva universal del difunt Miquel Alegre comerciant, ciutadá de Barcelona mon pare, per ell instituida ab son ultim testament, que feu, y firmá en poder de Miquel Cabrer difunt notari publich de número de Barcelona a cinch Juny mil setcents trenta sis. Y a dit mon pare pertaía per titol de venda perpetua a ell feta de dita, y altras pessa de terra per Da. Maria de Graell, y Anglasell, viuda de D. Joseph de Graell, Castelló y Paragle, y D. Narcís de Graell Anglasell, Castello y Paragle, mare y fill, ab acte rebutn en poder de dit Miquel Cabrer notari a divuyt Octubre mil setcents trenta quatre, firmat per rahó de señoria. Lo qual establiment fas, com millor dir, y entendrer se pot, ab los pactes, y condicions seguents.
Primo: Que dit adquisidor haja de millorar lo dit tros de terra, y no deterioradlo, edificant en ell casa dins lo termini de dos anys del dia present en avalt comptadors, fent per dita casa bons fonaments, y parets de pedra, y cals fins al primer piso, y pujant lo demes de mahons, o com millor li aparega, fent en dita casa alomenos un sostre, y que per la conscruccío de dita casa haja de expendir alomenos la quantitat de mil y cinch centas lliuras barcelonesas, de las quals dega constar per apocas, o altres llegitims documents, y que no puga restituir a mi, ni als meus lo dit tros de terra, que primer no haja edificat, en ell la dita casa, y gastat per ella las ditas mil y cinch centas lliuras, o pagadas estas, o la quantitat, que faltará a gastar, a mi, o als meus per pena, y en nom de pena, en la qual dega incidir lo adquisidor en tot cas de contrafacció.
Item. Que dit adquisidor dega donar camí a la vora de la regadora per anar del cami Real de Clot al dit Rech condal, en la conformitat sed ega donar segons lley, y costum. Y que a la vora de dit rech Condatl dega deixar sens sembrar aquells palms de terra, que segons lley, y costum se deuhen deixar, y que no puga fer paret en dit districte, que deu deixar sens sembrar.
Item: Que dit adquisidor, y los seus degan pagar la catastro, y demes carrechs reals corresponents al tros de terra, que li establech.
Item: Que en lo cas de derribarse la casa, que edificará en dit tros de terra, per causa de algun siti, o per altre qualsevol motiu, degan dit adquisidor, o los seus redificarla dins lo termini de tres anys, del dia que será derribada en avant comptadors.
Item: Que dit adquisidor, ni los seus no pugan establir a altra persona alguna lo dit tros de terra en tot, ni en part, ni la casa, que en ell edifican, ni reservarse sobre ditas cosas cens algun ab señoria, ni en nuda percepció.
Item: Que dit adquisidor, a sos gastos dega entregarme una copia authentica del present acte e establiment.
Item: Que dit adquisidor per lo cens de dit tros de terra, y de totas las milloras, que ell, y los seus hi faran, dega donar, pagar, fer, y prestar a mi, y als meus quinse lliuras y cinch sous barcelonesas annuals, pagadoras en la festa de Nadal, comensant a ferme la priemra paga en la festa de Nadal proxim vinent, y aixi despres consecutivament cada any en consemblant dia, termini. En dit emperó tros de terra no pugan dit adquisidor, ni los seus proclamar altres Senyors, sino tantsolament a mi, y als meus, y als dits dos beneficis del Sant Sepulcre. Pugan emperó dot adquisidor, y los seus pssats los trenta dias de la fadiga de cada un de dits tres senyors, vendrer, permutar, o altrament alienar (no emperó establir) las ditas cosas a personas capaces de alienar. Salvantme, y retenintme sobre ditas cosas lo cens, que sobre he imposat, ab lo domini mituá, y demes drets a mi corresponents. Y salvats també, tant sobre las ditas cosas, com sobre lo referit mon cens, los censos, y demes drets dominicals dels demes Señores per ditas cosas pagar competent, corresponent a la clausula del quint. Ña entrada del rpesent establiment es cent cinquanta lliuras barcelonesas, las quals rebo del adquisidor en diners comptants realment, y de fet en presencia del notari baix firmat, y dels testimonis avall escrits. Per lo que, renunciant a la excepció del cancer, y entrada no esser axis convintuts, a la lley, que afavoreix als enganyats a mes de mitjas, o a altra qualsevol lley, o dret, que sia a mon favor. Dono y remeto al adquisidor tot lo que mes podrian valer las ditas cosas del cens y entrada predits. Y prometo lo dit tros de terra ferli valer, tenir, y possehir, y estarli de ferma y legal evicció en tot, y qualsevol cas pensat, o impensat, en qualsevol manera esdevinga, tant de dret, con de fet, y de restitució, y esmena de danys, gastos, y despesas. Y per cumplir las ditas cosas, obligo tots mos bens mobles, e immobles, presents y esdevenidors, nreunciant a qualsevol lley, o dret, que afavorirme puga. Y jo dit Joseph Sala y Vivé adquisidor predit present, lloant, y aprobant las ditas cosas, y acceptant lo rpesent establiment ab los pactes, y condicions sobreditas, a las quals espressament consento. De mon grat y certa ciencia, prometo a dita Señora Maria Antonia Alegre, y Gibert, y als seus, que cumpliré los pactes sobre continuats,. Si y conforme estan expressats. Que pagaré lo dit cens tots anys en lo termini sobredit, comensant a fer la primera paga en la festa de Nadal proxim vinent, y aixis despres consecutivament tots anys en consemblant dia, o termini, y observaré tot lo demes, a que estiga obligat en virtut del rpesent establiment, tot lo que prometo cumplir sens dilació, ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador dins Barcelona deu sous, y fora vint suos barcelonesos, ab restitució, y esmena de danys, gastos, y despesas. Y per cumplir las ditas cosas, especialment obligo, e hipotheco lo dit tros de terra sobre establert, eo tot lo dret emfiteotich, y util domini, que en ell me competeixch. Y generalment, sens perjudici de dita especial hipotheca, obligo tots mos bens mobles e immobles, presents y esdevenidors, renunciant a la lley, que diu que primer se haja de passar per la cosa especialment obligada, que per la general , y a la altra, que diu, que quant lo acrehedor pot satisferse de la especial hipotheca, no pose ma a altre, y a qualsevol altra lley, o dret, que afavorirme puga. Y per pacte a mon propri for, submetentme al for del Señor Corregidor de la present ciutat, o de altre qualsevol superior secular solament, ab facultat de variar de judici, fent y firmant escriptura, de ters baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Señor Corregidor, o de altre qualsevol superior secular solament, per la qual obligo ma persona, y tots mos bens rpedits mobles e immobles, presents y esdevenidors. Prometent, y jurant las ditas parts, no sols que contra lo sobre referit no farem, ni vindrem en temps algun, sino també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors dominicals, ni de sos drets. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmam las ditas parts en la ciutat de Barcelona a vint y tres dias del mes de Febrer any del Naixement del Señor de mil setcents sexanta y tres. Essent presents per testimonis Ramon Bacó jove del comers y Bonaventura Grau de la familia d edita Señora estabilient en barcelona habitants.
Maria Antonio Alegra y Gibert, Joseph Sala y Vibo, En poder de mi Sebastiá Prats notari que fas fe coneixer a ditas parts.