Saga Bacardí
05984
CREACION DE CENSO EN SANT FELIU DE LLOBREGAT, A FAVOR DE FRANCISCO CAMPRUBÍ POR ANTONIO CASANOVAS Y ROIG
.

En nom de Deu. Amen. Anton Casanovas y Roig ciutada de Barcelona: Per ben millorar, y en manera alguna no deteriorar, de ma espontanea voluntat, y certa ciencia per mi, y mos hereus, y successors establesch, en emfiteusim concedesch a Francisco Camprubí pages de la Vila de St. Feliu de Llobregat bisbat de Barcelona present, y avall acceptant, y a qui son dret, y causa tindrá perpetuament habils emperó, y capaces de alienar, tota aquella pessa de terra de vinya plantada dita Las Nogueras, de tinguda (segons la adestració feta per joseph Fetjó canador de la parroquia de St. Just Desvern de dit bisbat) de una mujada, y dos octaus de nujada poch mes, o menos en lo numero dotse de la baix calendada venda designada ab entradas, y exidas, drets, y pertinencias suas universals, per los titols bais calendats tinch, y posehesch en dita parroquia de St. Feliu de Llobregat, y partida nomenada Lo Lladró. Confronta la designada pessa de terra a solixent ab terras de mi dit establient ditas La Viña de las Oliveras: A mitg dia part ab terras dels hereus, o successors de Dn. Anton Juncar qual en Barcelona domiciliat, part ab terras del Dr. En meedicina Joseph Civit en dita Vila populat, part ab terras de Francesch Llovera pages de la mateixa Vila, y part ab terras dels hereus, o successors de la Casa, o Quadra de Palau vuy lo Sr. Marques de Gironella: A ponent ab terras de Miquel Llovera pages de dita Vila de St. Feliu madiants un caminet; y part ab terras de mi dit estabilient mediant dit cami. Y me pertany dita pessa de terra com a hereu universal del Sr. Anton Casanovas botiguer de panyos ciutadá de Barcelona mon pare per est instituhit ab son ultim testament que feu, y firmá en poder de Miquel Cabré difunt notari publich de numero de dita ciutat a set Juliol mil set cents quaranta y hu, y despres de seguir son obit del testador publicat per Sebastiá Prats notari publich de numero de la mateixa ciutat com a regint las escripturas publicas a dit Cabré notari, a dos Juny mil set cents sexanta, y hu. Y a dit mon pare pertanya per titol de venda a ell com a mes donant en lo Encant Publich, y als seus (entre altras cosas) perpetuament feta, y firmada per Catharina Ros, Santacruz, y Llunell muller de Joseph Ros botiguer de la ciutat de Vich, ab acte rebut en poder de Ramon Serra notari publich Real collegiat de numero de Barcelona, a vint y sis Juliol mil set cents quaranta nou. Lo qual establiment fas com millor dir, y entendrer se pot, ab los pactes seguents. Primo, que dit adquisidor, o los seus dins lo termini de sinch añs del dia present en avant comptadors hajan de plantar tots los colgats faltian al present en dita pessa de terra, o be tornarla a plantar de nou, posanthi los fems, o altres adops necessaris a us, y costum de bon pages; y si dins dit termini no hauran dit adquisidor, o los seus complert lo present pacte, o be en lo subsecutiu temps deixaran de pagar una, o mes vegadas a mi, y a mos successors deu pencions consecutivas del infrit cens, sia libre a mi, y a mos successors en qualsevol de dits rspectives casos cancellar lo present establiment, y per tal cancellació dega retornar a mi, o a mos successors la sobre designada pessa de terra ab totas las milloras, possessió, y demes drets que en ella hauran fet, y tindran respecte dit adquisidor , y los seus, per haver per so de satisfer quantitat alguna. Item, que sempre, y en tot cas, que legitimament constia no pertenyer a mi, ni a mos successors lo domini derecte ab tots los drets a ell corresponents sobre la expressada pessa de terra, lo cens per mi baix impossador se entenga en nuda percepció ab empara pera cobrarlo, fadiga pera retenir, y firma pera conservar los drets, y dit adquisidor, y los seus deuran en est cas, de vuy en avant satisfer al Señor alodial peraque constara tenirse dita pessa de terra, los censos, y demes drets dominicals a que aquella estará obligada, y lo lluisme competent per rahó de lo present contracte, sens dany, ni gastos me hajá de donar una copia authentica del present establiment. Item, y finalment, que dit adquisidor, y los seus hajan de millorar la cosa establerta, y per lo cens de ella fer y prestar a mi, y a mos successors tots anys perpetuament en lo dia vint, y quatre del mes de Desembre nou lliuras set sous, y sis diners moneda barcelonesa, comensant a pagarme la pensió de dit cens (respecte de possehir aquella dit adquisidor desde ultims del any proxim passat baix la esperqansa del present establiment) en lo dia vint y quatre del mes de Deasmbre proxim vinent, y axis en los demes anys en consemblant dia. En la qual pessa de terra no pugan dit adquisidor, ni los seus proclamar altre Señor que a mi, y a mos successors; pugan emperó passatws los trenta dias de fadiga vendrer, establir, permutar, o altrament alienar las ditas cosas establertas a personas capaces de alienar. Salvant sempre sobre las mateixas cosas establertas, no solament lo cens sobre imposat, y lo domini directe, firma, fadiga de trenta dias, y altres qualsevol dret a mi, y a mos successors pertanyents, sino tambe los lluismes, tersos, o foriscapis competents per rahó de qualsevol successio, transportació, y alienació de aquellas fahedoras. La entrada del present establiment es un parell de pollastres bons y rebedors, que confesso haver rebut de dit adquisidor per real, y efectiva entrega a mas voluntats. Per lo que renunciant a la escepció de dit cens, y entrada no ser aixis convingudas, de la entrada no rebuda, y a altre qualsevol lley, y dret, que sia a mon favor, condono al adquisidor tot lo que podrian mes valer del referit cens, y entrada las cosas establertas que prometo ferli tenir, y possehir, y estarli de fermas, y legal evicció, y legitima defensa en tot y qualsevol cas pensat, y no pensat en qualsevol manera esdevinga, tant de dret, com de fet, y de restitució, y esmena de tots danys, y gastos, que per lo referit se li seguescan. Y per cumplir las ditas cosas obligo tots mos bens mobes, e immobles, drets, y accions pesents, y esdevenidors, renunciant a qualsevol lley, y dret, que afavorir me puga , y a la que prohibeix la general renuncia sens precehir, o subseguirse la especial. Y present jo dit Francisco Camprubí aprobant las ditas cosas, y accions lo precedent establiment ab los pactes sobre continguts als quals expressament consento, de mon grat, y certa ciencia prometo a dit Sr. Anton Casanovas y Roig, y als seus, que cumpliré puntualment los referits pactes, que li pagaré tots anys lo cens sobre imposat en lo termini dalt señalat, y que observsaré tot lo sobre estipulat, y demes que vinga a mon carrech, sens dilació ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, y ab rstitució y esmena de tots danys y gastos. Y per cumplir las ditas cosas especialment obligo, e hipotheco la cosa a mi sobre establerta, eo lo dret emfiteotich en ella a mi competents, y adquirit y generalment sens prejudici de dita hipotheca obligo tots mos bens mobles, e immobles, drets y accions presents, y esdevenidors, renunciant a la lley que estableix que primer se haja de executar la especial que la cosa generalment obligada, a la que prescribeix, que quant lo acrehedor pot satisferse de la hipotheca, no ha de executar altra cosa, a altre qualsevol lley, y dret, que afavorir me puga, y a la que prohibeix la general renuncia sent precehix, o subseguirse la especial, y per pacte a mon propri for, y domicili submetenme al for del Tribunal del Illustre Sor. Corregidor de Barcelona, o de altre qualsevol, Superior Secular ahont voldrá convenirme ab facultat de variqar de judici, fent, y firmant escriptura de ters baix pena de ters en los llibres dels tersos de qualsevol de dits Tribunals , per lo qual obligo ma persona, y tots mos referits bens. Y per quant lo dia present es Diumenge, y feriat, constituhesch en procuradors meu a tots los escrivans de dits respective Tribunals actuals y veniders a solas pera firmar dita escriptura de ters ab las obligacions sobre referidas en dia no feriat. Y per major seguretat nosaltres dits estabilient y adquisidor espontaneament juram en poder del notari baix firmat, las referidas cosas cumplir, y a ellas no contravenir per causa, ni rahó algunas. En testimoni de las quals cosas ho atorgan en Barcelona a vint y quatre dias del mes de Juliol del any del Naixament del Señor de mil set cents sexanta tres. Essent presents per testimonis Joseph Canyes mestre de casas, y Pau Camprubí pages de dita Vila, que han afirmat coneixan al atorgant adquisidor, y ser tal son nom y cognom, y Carlos Giralt sastre ciutadá de Barcelona.
Anton Casanovas y Roig, Per dit Francisco Camprubí que a dit no saber de escriurer firma de sa boluntat Carlos Giralt. En poder de mi Joseph Ponsico notari, que fas fe coneixer al estailient, y que per lo adquisidor ha firmat un dels testimonis.