Saga Bacardí
05986
CREACION DE CENSO EN SANT JUST DESVERN, A FAVOR DE JOSE CASTELL DE ANTONIO DE CASANOVAS Y ROIG
.

En nom de Deu. Amen. Anton Casanovas, y Roig ciutadá de Barcelona: Per ben millorar, y en manera alguna no deteriorar de ma espontanea voluntat, y certa ciencia per mi, y mos hereus, y successors estableich, y en emfiutesim concedesch a Joseph Castells fuster de la Vila de St. Feliu de Llobregat bisbat de Barcelona present, y avall acceptant, y a qui son dret, y causa tindrá perpetuament habils empoeró capaces de alienar, tota aquella pessa de terra de vinya plantada nomenada La Olivera Rodona, de tinguda (segons la adestracio feta per Joseph Fatjó canader de la parroquia de St. Just Desvern de dit bisbat) de una mujada, y dos octaus de mujada poch mes, o menos en lo numero catorse de la baix calendada venda designada, ab entradas, y exidas, drets y pertinencias suas universdals, que per los titols baix calendats tinch y posehesch en la parroquia de dita Vila, y partida ditas Lo Padró: Confronta la sobre designada pessa de terra a solixent ab terras de mi dit estabilient, que en lo dia present en poder del infrit notari establiré a Pau Camprubí pages de la expressada Vila: A mitg dia part ab terras de Pere March pages de dita Vila, y part ab terras dels hereus, o successors de D. Anton Juncar en Barcelona domiciliat; A ponent ab terras que lo dia present en poder del infrit notari he establert a Francesch Camprubí pages de la mateixa Vila; Y a tremuntana part ab terras de Pere Armenteras velluter ciutadá de Barcelona, y part ab terras de Joan Casanovas vuy en la ciutat de Girona domiciliat. Y me pertany dita pessa de terra com a hereu universal del Sr. Anton Casanovas difunt butiguer de paños ciutadá de Barcelona mon pare, per est instituhit ab son ultim testament que feu, y firmá en poder de Miquel Cabrer difunt notari publich de numero de Barcelona a set Juliol mil set cents quaranta y hu, y despres de seguir lo obit del testador publicat per Sebastiá Prat notari publich de numero de dita ciutat com a regint las escripturas publicas de dit Cabrer notari a dos Juny mil set cents sexanta, hu. Y a dit mon pare pertanya per titol de venda a ell com a mes donant en lo Encant Publich, y als seus (entre altras cosas) perpeetuament feta, y firmada per Catherina Ros Santacruz, y Llunell muller de Joseph Ros botiguer de la ciutat de Vich, ab altre rebut en poder de Ramon Serra notari publich Real collegiat de numero de Barcelona, a vint y sis Juliol mil set cents quaranta nou. Lo qual establiment fas com millor dir, y entendrer se pot ab los pactes seguents. Primo, que dit adquisidor, o los seus dins lo termini de sinch anys del dia present en avant contadors, hajan de plantar tots los cugats que vuy faltian, en dita pessa de terra, o be tornarla a plantar, de nou, posanthi los ferms, o altres adobs necessaris a us y costum de bon pages; Y si dins dit termini no haran dit adquisidor, o los seus cumplert lo present pacte, o be en lo subsecutiu temps deixarán de pagar una, o mes vegadas deu pensions consecutivas del infrit cens, sia libre a mi, y a mos successors en qualsevol de dits respactive casos, cancellar lo present establiment y per tal cancellació dega retornar a mi, o a mos successors la sobre designada pessa de terra ab totas las milloras, possos, y demes drets, que en ella hauran fet, y tindrán respective dit adquisidor, y los seus, sens haverlos persó de satisfer quantitat alguna: Item que sempre, y en tot cas, que llegitimament constia no pertanyer a mi, ni a mos successors lo domini directe ab tots los drets a ell corresponents, sobre la expressada pessa de terra, lo cens per mi baix imposador sia, y se entenga en nuda percepció ab emperó pera cobrarlo, fadiga pera retenir, y firma pera conservar los drets; Y dit adquisidor, y los seus deuran en est cas, de vuy en avant satisfer al Sr. Alodial perqui constará tenirse dita pessa de terra, los censos, y demes drets dominicals a que aquella estará obligada, y lo lluisme competent per rahó del present contracte, sens danys ni gastos de mi, ni de mos successors ni disminució del referit cens. Item que it adquisidor a sos propris gastos, me haja de donar una copia authentica del present establiment. Item, y finalment, que dit adquisidor, y los seus hajan de millorar la cosa establerta, y per lo cens de ella fer, y prestar a mi y a mos successors tots anys perpetuament en lo dia vint, y quatre del mes de Desembre, nou lliuras sis sous, y sis diners moneda barcelonesa, comensan a pagarme la pensió de dit cens (respecte de possehir aquella dit adquisidor desde ultims del any proxim pasat, baix la expressada del present establiment) en lo dia vint, y quatre del mes de Desembre proxim vinent y axis en los demes anys en consemblant dia. En la qual pessa de terra no puga dit adquisidor, ni los seus proclamar altre Señor, que a mi, y a mos successors; pugan emperó passats los trenta dias de la fadiga, vender, establir, permutar, o altrament alienar las ditas cosas establertas a personas capaces de alienar. Salvant sempre a mi, y a mos successors sobre las mateixas cosas establertas, no solament lo cens impossat, y lo domini directe, sino tambe los lluismes, censos, o foriscopis competents per rahó de qualsevol successio, transportació, o alienació de aquellas fahedoras. La entrada del present establiment es un parell de pollastres bons, y rebedors, que confesso haver rebut de dit adquisidor per real, y efectiva entrega a mas voluntats. Per lo que renunciant a la escepció de dits cens, y entrada no tener aixis convinguts, de la entrada no rebuda, y a altra qualsevol lley, y dret, que sia a mon favor, condono al adquisidor tot lo que podrian mes valer del referit cens, y entrada las cosas sobre establertas, que prometo ferli tenir, y possehir, y estarli de ferma, y legal evicció, y legitima defensa en tot, y qualsevol cas pensat, y no ponsat en qualsevol manera esdevinga tant de dret, com de fet, y de restitució y esmena de tots danys, y gastos, que per lo referit se li seguescan. Y per cumplir las ditas cosas obligo tots mos bens mobles, e immobles, drets, y accions, presents y esdevenidors, renunciant a qualsdevol lley, y dret que afavorir me puga, y a la que prohibeix la general renuncia sens precehir, o subseguirse la especial. Y present jo dit Joseph Castell aprobant las ditas cosas, y acceptant lo precedent esabliment ab los pactes sobre continguts als quals expressament consento de mon grat, y certa ciencia prometo a dit Sr. Anton Casanovas y Roig, y als seus, que cumplirá puntualment los referits pactes, que li pagaré tots anys lo cens sobre impossat en lo termini dalt senyalat, y que observaré tot lo sobre estipulat, y demes que vinga a mon carrech sens dilació y escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució y esmena de tots danys, y gastos. Y per cumplir las ditas cosas especialment obligo, e hipotheco la cosa a mi sobre establerta, eo lo dret emfiteotich en ella a mi competent, y adquiret, y generalment sens perjudici de dita hipotheca obligo tots mos bens mobles, e immobles, drets y accions presents y esdevenidors, renunciant a la lley, que estableix que primer se haja de executar la especial, que la cosa generalment obligada, a la que prescribeix, que quant lo acrehedor pot satisfarse de la hipothaca no ha de executar altra cosa, a altra qualsevol lley, y dret, que afavorir me puga, y a la que prohibeix la general renuncia sens precehir, o subseguirse la especial, y per pacte a mon propri for, y domicili, submetenme al for del Tribunal del Illustre Sor. Corregidor de Barcelona, o de altre qualsevol Superior Secular ahont voldrá convenirme, ab facultat de veriar de judici, fent, y firmant escriptura de ters, baix pena de ters, en los llibres dels tersos de qualsevol de dits Tribunals, per la qual obligo ma persona, y tots mos referits bens. Y per quant lo dia present es Diumenge, y feriat, constituhesch en procuradors meus a tots los escrivans de dits respective Tribunals actuals, y veniders a solas pera firmar dita escriptura de ters ab las obligacions sobre referidas en dia no feriat. Y per major seguretat nosaltres dits estabilient, y adquisidor espontaneament jurem en poder del notari baix firmat, las referidas cosas cumplir, y a ellas no contravenir per causa, ni rahó alguna. En testimoni de las quals cosas ho atorgan en Barcleona a vint y quatre dias del mes de Juliol any del Naixament del Señor de mil set cents sexanta tres. Essent presents per testimonis Pau Camprubí pages, y Joseph Camps mestre de casas de dita Vila de St. Feliu, que han afirmat coneixer al adquisidor, y seer tal son nom, y cognom, y Carlos Giralt sastre ciutadá de Barcelona.
Anton Casanovas y Roig, Per dit Joseph Castells que a dit no saber de escriurer firma de sa voluntat Carlos Giralt. En poder de mi Joseph Ponsico notari que fas fe coneixer al estabilient, y que per lo adquisidor ha firmat un dels testimonis.