Saga Bacardí
05992
CREACION DE CENSO EN SANT FELIU DEL LLOBREGAT, A FAVOR DE JUAN PALET, POR ANTONIO CASANOVAS Y ROIG
.

En nom de Deu. Amen. Anton Casanovas y Roig ciutadá de Barcelona, per ben millorar, y en manera alguna no deteriorar, de ma espontanea voluntat, y certa ciencia, per mi y mos hereus, y successors establesch, o en emfiteosim concedesch a Joan Palet mestre de casas de la Vila de St. Feliu de Llobregat bisbat de Barcelona preent, y avall acceptant, y a qui son dret, y causa tindrá perpetuament, habil emperó, y capaces de alienar tota aquella pessa de terra de tinguda (segons la adestració feta per Joseph Fetjó canador de la parroquia de St. Just Desvern de dit bisbat) tres mujadas, y sis vuyrtens de mujada poch mes, o menos, que es part y de pertinencias de aquella pessa de terra part herma, y part de viña, y ab alguns arbres de oliveras plantada, de tinguda sinch mujadas, y sis octaus de mujada poch mes, o menos, en lo numero vint y sinch de la baix calendada venda designada, ab entradas, y exidas, drets, y pertinencias seus universals, que per los titols baix calendats tinch, y posehesch en la parroquia de Sta. Creu del orde de dit bisbat. Confronta la sobre designada pessa de terra establerta, a solixent ab terras de Pere Tintorer fuster de dita Vila, que lo dia present ab altre acte en poder del infrit notari li he establert; y a tremuntana ab terras de Jaume Pahissa de la Riera, Y me pertany tota la dita pessa de terra part de la qual ab lo present establesch, coma hereu universal del difunt Anton Casanovas botiguer de panyos ciutada de Barcelona mon pare per est instituhit ab son ultim testament que feu, y firmá en poder de Miquel Cabrer notari publich de numero de dita ciutat a set Juliol mil set cents quaranta hu, y despres de seguit lo obit del testador, publicat per Sebastiá Prats notari publich de numero de la mateixa ciutat com a regint las escripturas publicas de dit Cabrer notari, a dos Juny mil set cents sexanta hu. Y a dit mon pare pertanya per titol de venda a ell com a mes donant en Lo Encant Publich, y als seus (entre altra cosas) perpetuament feta, y firmada per Catharina Ros, Santacruz, y Llunell muller de Joseph Ros botiguer de la ciutat de Vich, ab acte rebut en poder de Ramon Serra notari publich real collegiat de numero de Barcelona a vint y sis Juliol mil set cents quaranta nou. Lo qual establiment fas com millor dir, y entendrer se pot, ab los pactes segusnts. Primo. Que dit adquisidor, o los seus dins lo termini de sinch anys del dia present en avant comptadors haja de plantar de viña dita pessa de terra posanthi los fems, o abres necessaris a us, y costum de bon pages, y si dins dit termini no hauran dit adquisidor, o los seus cumplert lo present pacte, o be en lo subsecutiu temps deixaran de pagar una, o mes vegadas deu pensions consecutivas del infrit cens, en qualsevol de dits respective casos sia libre a mi, y a mos successors cancelar lo present establiment, y per tal cancellació dega retornar a mi, y a mos successors la sobre designada pessa de terra, ab totas las milloras, possessio, y demes drets, que en ella hauran fet, y tindran respective dit adquisidor, y los seus,sens haverlos persó de satisfer quantitat alguna. Item, que sempre, y en tot cas, que llegitimament costia no pertanyer a mi , ni a mos successors lo domini directe ab tots los drets a ell corresponent sobre la expressada pessa de terra establerta, lo cens per mi baix imposador, sia, y se entenga en nuda percepció, ab empera pera cobrarlo, fadiga pera retenir, y firma pera conservar los drets, y dit adquisidor, y los seus, deuran en est cas de vuy en avant satisfer al alodial peraque constará tenirse dita pessa de terra, los censos, y demes drets dominicals a que aquella estará obligada, y lo lluisme competent per rahó del present contracte, sens danys, ni gastos de mi ni de mos successors, ni diminució del infrit cens. Item, que dit adquisidor, a sos propris gastos me haja de donar una copia authentica del present establiment. Item, y finalment, que dit adquisidor, y los seus hajan de millorar la cosa establerta, y per lo cens de ella fer, y prestar a mi, y a mos successors tots anys perpetuament en lo dia vint y quatre del mes de Desembre divuyt lliuras, y quince sous moneda barcelonesa, comensant a pagarme la pensió de dit cens en lo dia vint y quatre del mes de Desembre del any proxim vinent de mil set cents sexanta quatre, y aixis en los demes anys en consemblant dia. En la qual pessa de terra no pugan dit adquisidor ni los seus proclamar altre Señor que a mi, y a mos successors, pugan emperó passats los trenta dias de la fadiga, vendrer, establir, permutar a personas capaces de alienar, salvant sempre a mi, y mos successors sobre las mateixas cosas establertas, no solament lo cens sobre imposat, y lo domino directe, firma, fadiga de trenta dias, y altre qualsevol dret, sino tambe los lluismes, tersos, o foriscopis competents per rahó de qualsevol successió, transportació, y alienació de aquellas fahedoras. La entrada del present establiment es un parell de pollastres bons, y rebedors, que confesso haver rebut del adquisidor pèr real, y efectiva entrega a mas voluntats. Per lo que renunciant a la excepció de dits cens, y entrada no ser axis convinguts, de la entrada no rebuda, y altra qualsevol lley y dret que sia a mon favor, condono al adquisidor tot lo quie podrian mes valer del referit cens, y entrada las cosas sobre establertas, que prometo ferli tenir, y possehir, y estarli de ferma, y legal evicció, y legitima defensa en tot, y qualsevol cas pensat, y no pensat en qualsevol manera esdevinga tant de dret, com de fet, y de restitució, y esmena de tots danys, y gastos, que per lo referit se li seguescan. Y per cumplir las ditas cosas obligo tots mos bens, mobles, e immobles, drets, y accions, presents y esdevenideras, renuncianrt a qualsevol lley, y dret que afavorie me puga, y a la que prohibeix la general renuncia sens precehir, o subseguirse la especial. Y present jo dit Joan Palet aprobant las ditas cosas, y acceptant lo precedent establiment, ab los pactes sobre continguts als quals expressament consento, de mon grat, y certa ciencia prometo a dit Sor. Anton Casanovas, y Roig, y als seus que cumpliré los referits pactes, que li pagaré tot anys lo cens sobre imposat, en lo termini dalt senyalat, y que observaré tot lo sobre estipulat, y demes que vinga a mon carrech sens dilació, ni excusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució y esmena de tots danys, y gastos. Y per cumplir las ditas cosas especialment obligo, e hipotheco la cosa a mi sobre establerta, eo lo dret emfiteotich en ella a mi competent, y adquirit, y generalment , sens perjudici de dita hipotheca obligo tot mos bens moble, e immobles, drets, y accions, presents y esdeveniders, renunciant a la lley que estalbeix que quant lo acrehedor pot satisferse de la hipotheca no ha de executar altra cosa, a altra qualsevol lley, y dret que afavorir me puga, y a la que prohibeix la general renuncia sens precehir, o subseguirse la especial, y per pacte a mon propri for, y domicili submetenme al for del Tribunal del Illustre Sor. Corregidor de Barcleona, o de altre qualsevol Superior Secular ahont voldrá convenirme ad facultat de variar de judici fent, y firmant escriptura de ters, bais pena de ters en los llibres del tersos de qualsevol de dits Tribunals per lo qual obligo ma persona, y tots mos referits bens. Y per cuant lo dia present es feriat constituhesch en procuradors meus a tos los escrivans de dits respetcive Tribunals actuals, y veniders a solas per firmar dita escriptura de ters ab las obligacions sobre referidas en dia no feriat. Y per major seguretat nosaltres dits estabilient, y adquisidor espontaneament juram en poder del infrit notari baix firmat, las referidas cosas cumplir, y a ellas no contravenir per cqausa, ni rahó alguna. En testimoni de las quals cosas ho atorgarem en Barcelona a vint y un dias del mes de Agost del any del Naixament del Señor de mil set cents sexanta tres. Essent presents per testimonis Joseph Calvet pages de la parroquia de St. Martí de Provensals territori de Barcelona, y Llorens Tintorer fuster de dita Vila, de St. Feliu .
Joan Palet, En poder de mi Joseph Ponsico notari que fas fe coneixer als atorgants.