Saga Bacardí
05993
ESCRITURA DE PAGO HACIA SANPERE, POR MIGUEL ALEGRE Y ROIG.


Lo Dr. Jaume Sanpere y Mas Pbre. Rector de la Parroquial Iglesia de Santa Maria de Martorellas Bisbat de Barcelona, com a hereu universal del difunt Aloy Mas argenter, ciutadá de Barcelona, mon oncle, per ell instituit ab son ultim testament, que feu y atorgá en poder del notari baix firmat a tretse de Abril mil setcents y sexanta. En dit nom, de mon grat, y certa ciencia confessa y regonesch al Magnifich Miquel Alegre y Roig ciutadá honrat de Barcelona com a hereu de la meitat de la universal heretat y bens que foren del difunt Francesch Roig y Vives argenter, ciutadá de dita ciutat son avi, encaraque, absent, y per ell lo notari baix firmat present y acceptant: Que en diners comptants realment, y de fet a mas voluntats me ha donat, y pagat vint y cinch lliuras barcelonesas, Y son a cumpliment del que dit Señor Miquel Alegre y Roig de-a dit difunt Aloy Mas mon oncle fins al dia deu del corrent mes de Octubre en que mori, per rahó de la meitat tocant a pagar a dit Señor Alegre de aquellas cent cinquanta lliuras, annuals, que dit difunt Francesch Roig y Vives ab son ultim testament, que feu , y firmá en poder del notari baix firnat a vint de Abril mil setcents quaranta vuyt, disposá haverli de donar sos hereus, durant la vida natural de dit mon oncle. Per lo que renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a altra qualsevol lley, o dret, que era a mon favor, en testimoni de veritat li firmo la present apoca. Y per quant dit mon oncle me tenia comunicat que los hereus de dit difunt Francesch Roig y Vives li devian satisfer lo treball, que per ells havia pres per instruirlos dels bens, y credits de la universal heretat, y bens del referit difunt Francesch Roig y Vives en los tres anys immediats al de la mort de est, del que está cerciorat lo Señor D. Joseph Roig y Gelabert lo vol cobrar dit mon oncle per satisfer lo que ell están devent. Y encaraque jo com hereu predit podría pretendrer la cobranza de la meitat de dit import, del referit Señor Alegre, per aplicarla al mateix fi, que desitjava mon oncle. No obstant, agrahit dels beneficis, que dit difunt Francesch Roig y Vives feu a dit mon oncle, fas condonació, y remissió gratuita a dit Señor Alegre de la meitat del que puga importar dit treball, que ell me deuria satisfer, ab promesa de no demanarli cosa alguna per rahó de dita meitat a ell tocant. En testimoni de las quals cosas axis ho firmo en la ciutat de Barcelona a vint y vuyt días del mes de Octubre any del Naixement del Señor de mil setcents sexanta tres. Essent presents per testimonis Joan Prats y Cabrer notari publich de número de Barcelona, y Mariano Parelles escrivent habitant en la mateixa ciutat.
D. Jaume Sanpere Pbre. En poder de mi Sebastia Prats notari, que fas fe coneixer al confitent.