Saga Bacardí
06010
ESCRITURA DE TESTAMENTO DE MARIA TERESA CASANOVAS Y ROIG.


En nom de Deu. Amen Jo Maria Theresa Figueras y Casanovas, muller de Joseph Figueras botiguer de telas, ciutadá de Barcelona, filla llegitima y natural de Anton Casanovas botiguer de panys, ciutadá de dita ciutat difunt, y de la Señora Eulalia Casanovas y Roig, viuda de ell, vivint. Estant ab salut de cos, y enteniment, memoria, y paraula. Volent disposar de mos bens. Ordeno mon derrer testament, ultima voluntat mia. Del qual elegesch en marmessors, y executors a dit Joseph Figueras carissim marit meu a la expressada Señora Eulalia Casanovas y Roig ma mare, a la Señora Raimunda Figueras, y Verdaguer viuda de Francisco Figueras botiguer de telas ciutadá de Barcelona, sogra mia, a Vicens Figueras y Casanovas mon fill, a Theresa y Maria Raimunda Figueras y Casanovas doncellas, fillas mias. Y al Rnt. Dr. Domingo Rojas Prebere Beneficiat de la Santa Iglesia Cathedral de esta ciutat. Als quals, y a la major part de ells dono ple poder de cumplir esta mia disposició testamentaria, conforme trovarán ordenat.
Primerament: Vull, que tots los deutes, e injurias a que seré obligat lo dia de mono bit, sian pagats y esmenadas de mos bens ab la brevedat posible conforme millor constarán per llegitimas probas considerada sola la veritat del fet.
Elegesch la sepultura fahedora a mon cadáver (que bull sia vestit ab lo habit de Nostra Senyora dels Dolors) en la Iglesia del Convent del Serafich Pare Sant Francesch de esta ciutat, en lo vas de casa Figueras construit en la Capella de Sant Bonaventura. Y en cas de haverhi reparo, que sen fassa un de nou, o sen prenga altre cerca lo dit.La qual sepultura ordeno me sia feta de Nostra Senyora ab sis cavas y dotse atxas, y ab acompanyament de las Rnts. Comunitats de la Iglesia Parroquial, y de dit Convent de Sant Francesch. Celebrantse un sol ofici en dita Parroquial, y los necessaris en Sant Francesch. A fentse absoltas en ma casa la vigilia del enterro per ditas dos Rnts. Comunitats.
Item: Disposo, que luego de seguida la mia mort, o lo mes prest se puga per descans de la mia anoma, me sian fetas celebrar setcentas missas resadas ab una absolta a la fi, y de caritat sis sous quiscuna, so es, cent en la Iglasia Parroquial de Santa Maria del Mar. Cen en la dita de Sant Francesch. Cent en la del Convent de Nostra Senyora del Bon Succes. Cinquanta en la del Collegi de Sant Sever. Cinqunta en la de Sant Sebastiá de P.P. Clergues Menors. Cinquanta en la del Monastir de Nostra Senyora de la Mercé. Cinquanta en la del Convent de Santa Madrona de P.P. Capitxins. Totas de esta ciutat. Vint y cinch en la Iglesia Parroquial de Sant Joan Despí, Bisbat de Barcelona. Y las restants cent setanta y cinch a la disposició de dits marmessors meus.
Item: Deixo, al Hospital General de Santa Creu de esta ciutat, y als de Nostra Senyora de Misericirdia, dels Infants orfans, y de Sant Llatser de la mateixa, vint lliuras barcelonesas, so es, cinch lliuras a quiscun dels quatre, per subvenció de ells y per una vegada tantsolament.
Item: Llego al Baci de Pobres Vergonyants de dita Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar, dos lliuras y deu sous, per una sola vegada. En lloch de la caritat estilada fer en la Porta lo dia del enterro.
Item: Deixo a Maria Anna Figueras doncella criada de ma casa, per lo be que ha servit en ella, vint y cinch lliuras per una vegada solament, a mes de lo que alcance per sa soldada.
Item: Llego a ditas Teresa, y Maria Raimunda Figueras y Casanovas, doncellas, mas fillas, en satisfacció de sal legitima materna y demes drets, que pugan pretendrer en mos bens, cinch centas y sexanta lliuras, y la meitat de la roba mia, tant blanca, com de vestir, a quiscuna de las dos. Y mes a dita Theresa dos parells de arrecadas de or ab rubins, y diamants. Y a Maria Raimunda un parell de arrecadas també de or ab esmaraldas, y diamans, totas de mon us. Ab pacte, que morint ab fills llegitims, y naturals, un, o mes pugan librement disposar de totas las cosas llegadas. Y morint sens algún de dits fills, solament pugan testar cada una de ellas de doscentas y vuitanta lliuras, y las restants doscentas y vuitanta, junt ab las robas y arrecadas, en lo modo, que existirán, retornen a mon hereu, o successor. Declarant, que si faltant jo, ditas fillas mias, o la altra de ellas, fossen ha casadas, havent rebut de mi alguna porció de toba solament. Lo present llegat quede nullo, en esta part de la roba, y joias. Y solament subsistesca en quant a las cinch centas, y sexanta lliuras, o la part de ellas, que no hajan cobrat.
Item: Deixo al nomenat Joseph Figueras carissim marit meu usufructuari de la mia universal heretat, y bens, durant sa vida, y mantenintse viudo de mi, comprenent en dit usdefruit tota la plenitut de ell; podent disposar de sos abansos a sas voluntats, sens haver de prestar caució alguna. Si sols ab la obligació de pagar los mals, y carrechs annuals de ma heretat, y de mantener en tot lo necessari als fills comuns als dos, que deisxaré.
Y en tots los demes bens meus mobles, e immobles presents y esdevenidors, drets, y accions que pugan competirme en qualsevol part per qualsevols titols, o causas (sens preejudici del usdefruit de dit mon marit) instituesch hereu meu universal a dit Vicens Figueras y Casanovas fill meu. Y morint est sens fills llegitims y naturals, o ab tals, que ningún de ells arribe a edat de testar, puga disposar sobre mos bens de cinch centas y sexanta lliuras. Y en lo restant de ma heretat substituesch, y herevas mias fas a ditas Theresa y Maria Raimunda Figueras y Casanovas, doncellas villas mias, per iguals parts, a sas libres voluntats. Pero si dit Vicens mon fill voldrá esser eclesiastich, y necessitará de totas los dits bens meus pera arribar a tal estat, puga valersen, y emplearlos per est efecte. Prevenint, que, si morint dit Joseph Figueras mon carissim espos, no tingués aquell bastant de sos bens pera fererli sepultura, y celebrarelu missas iguals a las que jo disposo per mi ab lo present. Mon hereu, o herevas sobreditas sian obligats, a ferho de sos bens.
Aquesta es la mia ultima voluntat, ab la qual revoco qualsevols especues de ella fetas, per mi fins al present, no obstant qualsevols paraulas derogatorias, y altras coninuadas en aquellas, de que degués fer menció expressa, per quant me penedesch de tots, vonelt, que lo present meu testament prevalga a qualsevol altra postrera vluntat, en lo millor modo, que de dret tinga lloch. Del qual fins despres de mono bit no vull sia entregada copia auguna. Quedant advertida per lo notari baix firmat, haverse de pendrer la rahó de ell, dins sis días seguents a la mia mort, en lo ofici de hipotecas de esta capital, per los efectes expressats en la Real Pragmatica sanció publicada aquí a disset Mars mil setcents sexanta vuit. Y en la declaración subseguent. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a deu días del mes de Abril, any del Naixament del Senyor de mil setcents setanta y cinch. Essent presents per testimonis pregats per mi mateixa Sebastiá Prats notari publich de número de esta ciutat, y Fernando Gusi escrivent habitant en ella.
Maria Theresa Figueras y Casanovas, En poder de mi Joan Prats y Cabrer notari, que fas fe coneixer a la testadora.