Saga Bacardí
06013
ESCRITURA DE ARRIENDO DEL MAS CASANOVAS, ANTIGUO LLUNELL, HACIA CAMPRUBÍ E IGLESIAS POR ANTONIO DE CASANOVAS Y ROIG.


Anton Casanovas y Roig familiar del Sant Ofici de la Inquisició del present Principat de Cathaluña, ciutadá de Barcelona. Per temps de cinch anys, que conensaren a correr lo dia vin tu quatre del corrent mes de Juny, y finiran a vint y tres Jun mil setcents y setanta. De mon grat, y certa ciencia llogo, o arrendo a Pau Camprubí y Joseph Iglesias pagesos de la vila de Sant Feliu de Llobregat, Bisbat de Barcelona, presents y avall acceptants, y als seus, durant dit temps, aquella pessa de terra part campa, y part plantada de arbres fruiters, y de diferents generos de tinguda vint y cinch mojadas, poch mes o menos, de terra campa y fruiterar, junt ab la casa, sinia, y safareix que se troban construits en dita pessa de terra, situada en la Parroquia de Sant Feliu de Llobregat en lo lloch dit "Las Corominas", y al costat de la Riera, que baixa de Santa Creu del Orde, nomenada "Lo Fruiterar de Casanovas, antes de Llunell, y antes Lo Camp del Pou", es a saber a dit Pau Camprubí disset mojadas de terra campa, y fruiterar, y la casa, sinia y safareix, y a dit Joseph Iglasias las restants vint mojadas de terra campa. Reservantme la salvareda arenal, que no venen compresos ab lo present lloguer. Lo qual lloguer, o arrendament fas, com millor dir, y entendrer se pot, ab los pactes seguents.
Primerament: Será de la obligació de dit pau Camprubí a la fi del present arrendament deixar goretadas tres mojadas de la terra a ell llogada, y las restants de rostoll.
Item: Deurá dit Camprubí tenir habitada la casa, y no deteriorarla per sa culpa. Encarregantse ab inventari de tots los trastes, y dels arreos de la Sinia, y deixantho a la fi del presenta rrendament de la mateix amanera ho encontra.
Item: Será d ella obligació de dit Camprubí cultivar la terra a ell llogada, y cuidar dels arbres fruiters, de gabia, y parras en ella plantats espurgantlos, y podantlos a son temps, a us dy costum de bon pagés, com y també dels que se aniram plantant en dita pessa de terra sens que a la fi del rpesent arrendament, puga pretendrer milloras algunas.
Item: No podran dits Camprubí e Iglesias arrendar, ni tallar arbre algun de qualsevol especie sia, sens consentiment de mi dit Casanovas.
Item: Deurá lo referit Camprubí mantenir las rasas, y conservar la tanca de la Riera, y en cas de obrirse algun xxaragall, compondrer lo puesto, conforme antes se trobava.
Item: Me reservo los plansons dels arbres de gabia. Y en cas vulla plantarlos tots, o part de ells vindrá a carrech de dit camptubí plantarlos en los puestos li señalaré. Com també, en cas de comprar jo altres plansons tant de albas, com fruiters, deurá dit Camprubí plantarlos, pagantli jo los jornals empleará per la plantada de dits plansons comprats. Y a mes será de la obligació del expressat Camprubí plantar cad any setanta cinch plansons de arbres fruiters e nlo lloch destinaré, pagantli jo los jornals.
Item: Los plansons, o planter, que actualment se troban en dita pessa de terra, se faran estimar, a fi de que dit Camprubí no puga disminuirlos, y deurá est cuidarne tot lo temps del arrendament, sens rpetendrer millora alguna.
Item: Será de la obligació de dit Camprubí, a mes del lloguer avall escrit, pagar lo Real Catastro, palla, parratge, fusillers, y totas las demes imposicions, y carrechs Reals, y del comú, per lo que corresponga a las cosas, que li arrendo.
Item: Dit Camprubí, a mes del lloguer mencionat, haurá de pagar al Ilustre Señor Abat, y Monastir de Nostra Señora de Montserrat, o a son arrendatari, en quiscun de dits cinch anys, dos quarteras, y vuit quartans de ordi bo, y rebedor, mesura de Barcelona, y quatre sous barcelonesos, per semblants, que reb de cens sobre la dita pessa de terra, cobrant recibo, y entregantlo a mi dit Casanovas.
Item: Será de la obligació de dit Camprubí cuidad de la salsareda, no podent fer anarhi a pasturar bestia alguna, com ni tampoch als arbres sarguers.
Item: Tot lo temps se aportará a barcelona fruita pera vendrer, deurá dit Camprubí aportar a la casa de mi dit Casanovas tres cistells regulars de la millor, cada semmana, comprenenthi del hjibern, una carrega de fruita de la millor qualitat. Y ab dits pactes, y no sens ells, prometo a dits camprubí e Iglesias, que durant dit temps, no los trauré de dita pessa de terra per rahó de major, menor, ni consemblant llibuer así escrit, ni per altra qualsevol causa o rahó. Lo lloguer per tot lo dit temps es mil vuitcentas setanta y cinch lliuras lo any, pagadoras cada any ab dos iguals pagas, comensant a fer la primera paga lo dia vint y quatre de Desembre del corrent any, la segona lo dia vint y tres de Juny mil setcents sexanta sis, y aixis despues consecutivament en los restants quatre anys, en consemblants dias, o terminis. Del qual lloguer deurá pagar dit Camprubí doscentas cinquanta cinch lliuras annuals, y dit Iglesias las restants cent y vint lliuras cada any en los sobredits plassos, per lo corresponent a las cosas, que ab lo present arrendo a cada un dels dos. Y del mateix lloguer, en virtut de consigna, que ab lo present fas, deurá lo referit Camprubí pagar a la Señora Eularia Casanovas y Roig ma mare cada any sexanta quatre lliuras y deu sous lo dia quinse de Agost, comensant a ferli la primera paga en semblant dia de mil setcents sexanta sis, y aixis despres consecutivament cada any e lo mateix dia, cedint a dit Camprubí a compte de las pagas que deu fer de son lloguer. Y a dita ma mare cedirán en part de aquellas cinch centas sexanta lliuras annuals, que se ha reservat ab lo acte de conveni entre los dos firmats en poder del notari avall escrit a set maig mil setcents sexanta tres. Y prometo lo rpesent lloguer per lo dit temps ferlos valer, y tenir y estarlos de eviccio, y de restitució y esmena de danys, gastos, y despesas. Y per cumplir las ditas cosas obligo tots mos bens mobles, e immobles, presents y esdevenidors, ab totas renunciacions necesarias. Y presents dits Pau Camprubí y Joseph Iglesias acceptan cada un per nostre interes lo dit llogier, y consigna respective, ab los pactes sobre expressats, als quals, per lo que conerneix a cada un dels dos expressament consentim. Y prometem a dit Señor Anton Casanovas y Roig, que cumplirem los dits pactes, en lo que a cada un dels dos pertañen, que durant dit temps cultivarem la dita terra a us, y costum de bon pagés, que a la fi de dit temps li deixarem vacua, y despedida, no teteriorada per nostra culpa. Y que pagarem lo dit lloguer, es a saber, jo dit Joseph Iglesias a dit Señor Anton Casanovas, y jo dit Pau Camprubí a dita Señora Eularia Casanovas la quantitat consignada, y lo restant de dit lloguer al referit Señor Anton Casanovas en los plassos sobre expressats. Tot lo que prometem cumlir sens dilació, ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, restitució, y esmena de danys, gastos, y despesas. Y per cumplir las ditas cosas obligam tots nostres bens mobles, e immobles, presents y esdevenidors, renunciant a qualsevol lley, o dret, que sia a nostre favor, y per pacte a nostre propri form, submetent a nosaltres, y a nostres bens al for del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, o de altre qualsevol superior secular solament, ab facultat de variar de judici, fent, yf irmant escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor, o de altre qualsevol superior secular, com está dit, per la qual obligam nostras personas, y tots nostres bens mobles, e immobles, presents y esdevenodirs. Ab la acostumada constitució de procuradors a tots los escrivans de dita curia presents, y esdevenidors per firmar dita escriptura de ters ab las obligacions sobre referidas, per esser lo dia present feriat per la festa de Sant Pere y Sant Pau Apostols. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmam las ditas parts en la ciutat de Barcelona a vint y nou dias del mes de Juny, any del Naixament del Señor de mil setcents sexanta y cinch. Essent rpesents per testimonis Joan Prats y cabrer notari publich de número de Barcelona, y Anton Sanmartí escrivent habitant en la mateixa ciutat.
Anton Casanovs y Roig, Joseph Iglesias, Per dit Pau Camprubí, que diu no saber de escriurer firmo de sa voluntat Anton Sanmartí testimoni, En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer a ditas parts, y que per dit Pau Camprubí ha firmat un dels testimonis.