Saga Bacardí
06016
ESCRITURA DE PODERES HACIA GRAU, POR MARIA ANTONIA ALEGRE Y GIBERT.


Maria Antonia Alegra y Gibert mujjer del Magnifich Agustí Gibert y Xurrich, ciutadá honrat de Barcelona. Fent estas cosas en rpesencia, de voluntat, y consentiment de dit mon marit. De mon grat y certa ciencia, constituesch, y ordeno en procurador meu cert, y especial, y per las cosas avall escritas general, auxuque la especialitat ni derogue a la generalitat, ni al contrari a Bonaventura Grau de ma familia, present. Peraque per mi, y en mon nom puga demanar, y cobrar qualsevols quantitats de diner, y credits pensions de censis, y censals, y altras rendas, bens, y drets, que se me degan en qualsevols noms, y per qualsevols causas, y rahins. Y del que cobrará, firmar qualsevols apocas, cessions, cancellacions, y demes resguarts necessaris. Y generalment acerca del referit puga executar tot lo que jo personalment podria fer. Prometent tenir per ferm, y agradable tot lo que dit mon procurador acerca del referit obrará y no revvocarho en temps algun, baix la obligació de tots mos bens, ab totas renuncias de dret necessarias. Y present jo dit Agustí Gibert, y Xurich consento a las preditas cosas per dita muller mia sobre fetas, com a fetas en ma presencia, y de mon consentiment, y voluntat. En testimoni de la quals cosas axis ho firmam en la ciutat de Barcelona a trenta dias del mes de Juny, any del Naixement del Senyor de mil setcents sexanta y cinch. Essent presents per testimonis lo Rnt. Dr. Salvador Masmitjá Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat, y Joseph Calvet pagés de la Parroquia de Sant Martí de Provensals territori de barcelona.
Maria Antonia Alegra y Gibert, Agustí Gibert y Xurrich, En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer als atorgants.