Saga Bacardí
06019
ESCRITURA DE PAGO DE MEDICAMENTOS A ARBONA, POR ANTONIO DE CASANOVAS Y ROIG.


Maria Arbona en Barclona residint, com a donataria universal dels bens, que foren de Ramon Ribas apothecari collegiat ciutadá de Barcelona, consta de la donació a mi feta per dit Ribas ab acte rebut en poder del Dr. Carlos Carbonell notari publich de número de Barcelona a dinou de Novembre mil setcents sexanta tres. En dit nom, de mon grat y certa ciencia confesso, y regonech a Anton Casanovas y Roig Familiar del Sant Ofici ciutadá de Barcelona, absent, y per ell lo notari baix firmat present, y acceptant. Que en diners comptants realment y de fet a mas voluntats me ha donat, y pagat doscentas lliuras barcelonesas. Y son a bon compte de aquellas quatrecentas lliuras, a que fou ajustat, que dit Casanovas debia satisfer a dit Ramon Ribas a cumpliment de las medicinas presas en la botiga del mateix Ribas, axi per lo difunt Anton Casanovas pare de dit Anton Casanovas y Roig, com per la Señora Eularia Casanovas y Roig sa muller, y per lo mateix Anton Casanovas y Roig, y sas familias, fins al dia trenta hu de Juliol mil setcents sexanta tres. De las quals dos centas lliuras dit Anton Casanovas, y Roig firmá dos vales a dit difunt Ramon Ribas a tretse Abril mil setcents sexanta quatre, a pagar, so es, un de cent lliuras, a primer de Octubre de dit any mil setcents sexanta quatre, y lo altre de semblants cent lliuras a primer de Abril mil setcents sexanta cinch, los quals vales li he restituit. Per lo que, renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a altra qualsevol lley, o dret, que sia a mon favor. En testimoni de veritat li firmo la present apoca en Barcelona a disset dias del mes de Janer, any del Naixement del Senyor de mil setcents sexanta y sis. Essent presents per testimonis Joseph Torrents fuster ciutadá de Barcelona, y Palladi Lavall practicant de cirurgia habitant en la mateixa ciutat.
Per dita Señora Maria Arbona que a dit no saber de escriurer firmo de sa voluntat Palladí Laball testimoni. En poder de Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer a la confitent, y que per ella ha firmat un dels testimonis.