Saga Bacardí
06028
ESCRITURA DE REDENCION DE CENSAL DE SOLER HACIA ANTONIO DE CASANOVAS Y ROIG.


Sie a tots notori, que jo Anton Casanovas y Roig, familiar del Sant Ofici, ciutadá de Barcelona. De ma libera voluntat confesso y en veritat regonesch a Joan Soler Lustor ciutadá de Barcelona encara que ausent y lo notari avall escrit per ell present y estipulant. Que de cumpliment a totas mas voluntats, me ha donat y pagat la quantitat de noucentas vuytanta quatre lliuras moneda barcelonesa. Y son per lluisme y quitació de aquell censal de preu semblant quantitat, y pencio vint y nou lliuras deu sous y sinch diners, que per dit Joan Soler fou a mi y als meus carta de gracia redemit mitgensant, venut y originalment creat ab acte (com se assereix) rebut en poder del D. Joseph Ponsico notari publich de número de dita present ciutat als vint días del corrent mes y any, com de la porrata de la present corrent de dit censal, fins lo dit present discorreguda no estiga jo plenament de dit Soler content y satisfet. Y axi renunciant a la excepció del diner no comptants y no pagat de la cosa no ser axi, no consistir en veritat, y a la general del dret. En testimoni de veritat no sols firmo la present apoca a dit Joan Soler, sino també cumplir y bastants absolució y difinició del referit censal imposant ab la present sobre ell a mi y als meus, silenci perpetuo ab pacte firmissim de mes no demanar y ab solemne estipulació roborant en ma y poder del notari avall escrit cancellant y anullant lo sobrecalendat acte de caució de dit censal y usar ab totas las obligacions en ell contengudas, de manera que estas no pugan mes aprofitar a mi, ni als meus ni respecte dañar a dit Soler no als seus. En testimoni de lo qual aixi ho firmo en la present ciutat de Barcelona als vint y nou días del mes de Janer del any de la Nativitat del Señor de mil setcents seixanta y vuyt. Essent presents per testimonis Marcel Xarmart estudiant en misions y Sagismont Vila major pertiner en Barcelona habitants.
Anton Casanovas y Roig, Apud me Josephum Antonium Cassani notarium publicum de numero de Barcinonae, qui fidem praevea nom in actum confitentem esse a me cagnitum manuque sia propria jubscripsise praedicta.