Saga Bacardí
06062
ESCRITURA DE PAGOS POR EL INGRESO EN ORDEN RELIGIOSA, DE SOR TERESA MARIA ROIG Y GELABERT.


Maria-Theresa Roig y Gelabert viuda de Francesch Roig y Vives argenter, ciutadá de Barcelona, usufructuaria e la meitat de la universal heretat, y bens que foren de dit difunt mon marit, en que instituhí hereu al Dr. en drets Joseph Roig y Gelabert fill comú als dos, y Dr. Joseph Roig y Gebabert en Barcelona domiciliat hereu de dita meitat de heretat, y bens. De nostreg rat y certa ciencia confessam, y regoneixem al Magnifich Miquel Alegre y Roig ciutadá honrat de Barcelona hereu de la altra meitat de la universal heretat y bens de dit difunt Francesch Roig y Vives son avi present. Que en diners comptants realment y de fet en presencia del notari baix firmat y dels testiminis avall escrits nos ha donat y pagat quatra centas quaranta tres lliuras un sou, y sis diners moneda barcelonesa, y son per la meitat de aquellas vuyt centas vuytanta sis lliuras, y tres sous, que havem gastat, y pagat per los gastos de la professió y demes adherents a ella de Sor Theresa Maria Roig y Gelabert filla comuna a dit difunt Francesch Roig y Vives, y a mi dita Maria Theresa Roig y Gelabert, que professá en lo Monastir de Nostra Señora dels Angels, y Peu de la Creu orde de Sant Domingo de la present ciutat a dos de Janer prop passat, com apar del compte del tenor seguent.= Compte del que han pagat la Señora Maria Theresa Roig y Gelabert, y lo Dr. Joseph Roig y Gelabert mare y fill per los gastos de la professió, y demes adherents a ella de Sor Theresa Maria Roig y Gelabert Religiosa del Monastir de Nostra Señora dels Angels, y Peu de la Creu orde de Sant Domingo de la present ciutat, que fou dita professió a dos Janer mil setcents sinquanta nou.
Primo; A disset Juliol mil setcents sinquanta vuyt a la M. Priora de dit Convent a cumpliment de la despesa del any de Noviciat de la sobredita Religiosa, consta de recibo de número hu. Quaranta lliuras........................................................................................................40Ll.
Item: A dinou Noembre mil setcents sinquanta vuyt, a Anton Vert fuster per lo valor de dos calaixeras de noguer, que serveixen per la sobredita Religiosa, consta de recibo número dos, trenta lliuras.............................................................................................................30Ll.
Item: A vint y sinch de dit, a Francesch Fabregas fuster per lo valor de sis cadiras de noger per servey de ita Religiosa, consta derecibo de número tres, sis lliuras...................6Ll.
Item: Dit día Francisco Colom sastre per lo valor de una calxa per lo llit de dita Religiosa, consta de recibo de número quatre, tretse lliuras deu sous.....................................13Ll 10S.
Item: A dotse Desembre mil setcents sinquanta vuyt a Mariano Texidor per lo valor dels cuyros, tatxas, y mans de las sis cadiras de noguer per la elda de dita Religiosa, consta de recibo de número sinch, setse lliuras y set sous.....................................................16Ll 7S.
Item: A vint y tres dit, a Francisco Raurell sastre per diferents robas cosí per la professió de dita Religiosa, consta de compte y recibo de número sis, sis lliuras onse sous......6Ll 11S.
Item: A vint y nou Desembre mil setcents sinquanta vuyt, a Saldoni Pardinas mestre de casas per compondrer la caldera de dita Religiosa, costa de compte, y recibo de número set, sinch lliuras nou sous y set diners...................................................................................5Ll 9S 7D.
Item: A Dotse Janer mil setcents sinquanta nou, a Onofre Trinxet forner per diferents pastas serviren per los tres dias de visitas de la professió de dita Religiosa, consta de compte, y recibo de número vuyt, trenta una lliuas, set sous..........................................................31Ll 7S.
Item: A quinse dit, a las monjas de Obediencia de dit Monastir per cosir los habits, y altras cosas de dita Religiosa, consta de recibo de número nou, nou lliuras setse sous.........................................................................................................................9Ll 16S.
Item. Dit dia a Joan Batista Laberoni per las ayguas compostas se gastaren en los tres dias de visitas consta de compte, y recibo de número deu, sexanta una lliuras setse sous......................................................................................................................61Ll 16S.
Item: A quatre Febrer mil setcents sinquanta nou, al Rnt. Gabriel Terrí procurador de la Capella en lo ofici, y professió de dita Religiosa, consa de recibo de número onse, vint y dos mmiuras vuyt sous................................................................................................22Ll 8S.
Item: A set dit, al Señor Joseph Lleonart, per dos trossos de llinets de Mallorca per dita Religiosa, consta de compte, y recibo de número dotse, quaranta sinch lliuras deu sous, y tres diners.....................................................................................................................45Ll 2S 3D.
Item: A onse dit, a Joseph Avinyó llibreter per un Joch de Breviaris, y altres llibreto per dita Religiosa, consta de compte, y recibo de número tretse, trenta dos lliuras set sous.........................................................................................................................32Ll 7S.
Item: A setse dit, a Pere Canet botiguer per un compte de robas per servey de dita Religgiosa, consta de compte, y recibo de número catorse,t reta quatre lliuras catorse sous.........................................................................................................................34Ll 14S.
Item: Dit dia Joan Pujol adroguer per sis lliuas de sucre esponjat per lo refresch de las Religiosas dels Angels, en los dias de visitas de la professió de Sor. Theresa, consta de recibo de número quinse, dos lliuras dos sous........................................................................2Ll 2S.
Item: Dit dia Joan Creuet botiguer per un compte de robas per servey de dita Religiosa, consta del compte, y recibo de número setse, tretse lliuras setse sous.............................13Ll 16S.
Item: Dit dia, a Pau Orrí per un apessa de escot, y altras cosas per servey de dita Religiosa, consta del compte, y recibo de número disset, quaranta una lliuas quatre sous y un diner......................................................................................................................41Ll 4S 1D.
Item: Dit dia als Señors Canals & Golart, per cinch canas dos palms bayeta verda per cortinas per la celda de dita Religiosa, consta de recibo de nùmero divuyt, dotse lliuras dotse sous.......................................................................................................................12Ll 12S.
Item: Dit dia, a Joseph Figueras botiguer per diferents robas presas en sa botiga per dita Religiosa, consta de compte, y recibo de número dinou cent setanta nou lliuras divuyt sous, y nou diners..........................................................................................................179Ll 18S 9D.
Item: Dit dia al Señor Miquel Valldejulí candeler per la cera del dia de la professió, y per las visitas en casa, consta de compte, y recibo de número vint, vint y set lliuras dotse sous........................................................................................................................27Ll 12S.
Item: Per quaranta quatre lliuras de xocolate que gastá dita Religiosa per son us en lo any de noviciat, a rahó onse sous y deu diners la lliura, vint y sis lliuras vuyt doners...26Ll 8D.
Item Per trenta tres lliuras de xocolate de gastaren en los tres dias de visitas, so es dotse lliuras en lo Convent, y vint y una lliuras en casa, a rahó onse sous y deu diners la lliura, dinou lliuras deu sous y sis diners......................................................................................19Ll 10S 6D.
Item: Al mestre de Capella de la Seu per lo terball de compondrer los villancicos per lo dia de la professió, deu lliuras de xocolate a rahó onse sous y deu diners la lliura, sinch lliuras divuyt sous y quatre diners...................................................................................................5Ll 18S 4D.
Item: A tres Mars pagat a Aloy Mas argenter per una cullera, y forquilla de plata per dita Religiosa, vuyt lliuras dinou sous y quatre diners....................................................8Ll 19S 4D.
Item: A sis Mars mil setcents sinquanta nou, a Joseph Viladomat pintor per dos quadros perd ita Religiosa, lo un de Nostra Señora del Roser, y lo altre de Santa Theresa, junt ab las guarnicions, consta de recibo de número vint y hu, trenta vuyt lliuras..................38Ll.
Item: Per dos lliuras de fil de seró per mitjas, una lliura y deu sous......................1Ll 10S.
Item: Per catorse canas de filampua per una mosquitera a rahó nou sous la cana, sis lliuras sis sous...........................................................................................................................6Ll 6S.
Item: Per quatre lliuras de fil per mitjas a rahó quinse sous la lliura, tres lliuras........................................................................................................................3Ll.
Item: Per tres casas de tela per mocadors a rahó tretse reals la cana, tres lliuras divuyt sous...........................................................................................................................3Ll 18S.
Item: Per sinch dotsenas de botons per camisas, deu sous................................................10S.
Item: Per fil per cosir, una lliura dos sous y sis diners.................................................1Ll 2S 6D.
Item: Per una pessa de veta de lli, deu sous, per mans de cosir diferents cosas, quatre lliuras dinou sous, per ports de las dos caixas de casa del fuster a casa, quinse sous, y per lo serrell de una vanova, una lliura deu sous, son junt set lliuras catorse sous...............................7Ll 14S.
Item: Per cosir camisas, y llansols, sis lliuras............................................................6Ll.
Item: Per mans de dotse parells de mitjas, quatre lliuras deu sous.............................4Ll 10S.
Item: Per fil per cosir los habits, una lliura dos sous..................................................1Ll 2S.
Item: Per los vals, y la escumilla, sinch lliuras sinch sous..........................................5Ll 5S.
Item: Per tres dotsenas botons, divuyt sous.....................................................................18S.
Item: Per trenta canas de drap de casa a rahó de catorse sous cana, vint y una lliuras..........................................................................................................................21Ll.
Item: Per dos parells de mitjas de estam boanch, una lliura disset sous y sis diners...........................................................................................................................1Ll 17S 6D.
Item: Per dos mocadors de seda, una lliura setse sous..............................................1Ll 16S.
Item: Per dos cortinas de estiu deu sous, per portar la cera del dua de la professió, set sous y sis diners, y per un coxinet de cosir, una lliura deu sous, son junt dos lliuras set sous y sis diners..........................................................................................................................2Ll 7S 6D.
Item: Per cosir llansols, camisas, y altras cosas, sinch lliuras tres sous..................5Ll 3S.
Item: Per quatre toballolas petitas, quatre lliuras....................................................4Ll.
Item: Per quatre tovallolas grans, sis lliuras............................................................6Ll.
Item: Per sis axugamans, una lliura quatre sous......................................................1Ll 4S.
Item: Per dotse tovallons, quatre lliuras quatre sous................................................4Ll 4S.
Item: Per dos estovallas, tres lliuras vuuyt sous........................................................3Ll 8S.
Item: Per una cana set palms tafetá, per sereneros a rahó de vfint reals la cana, tres lliuras quinse sous..................................................................................................................3Ll 15S.
Item: Per guarnir lo Sant Christo, y fer la peanya dos lliuras sinch sous...............2Ll 5S.
Item: Per copiar los villansicos per donar a la imprempta, fer los bitllets, per quatre mans de paper igualat, y altres gasterts menuts, vuyt lliuras, sinch sous...............................8Ll 5S.
Item: Per sinch jornals, y mitg de sastre a rahó deu sous lo jornal, duas lliuras quins sous............................................................................................................................2Ll 15S.
Item: Per remendar algunas portas de la celda de dita Religiosa, tretse sous.............13S.
Item: Per unas xinellas, y una escalfeta, una lliura deu sous, per nou dotsenas y vuyt botons de torsal, divnou sous, altres gastets menuts, deu sous, son junt duas lliuras dinou sous............................................................................................................................2Ll 19S.
Item: Als Religiosos del Collegi de Sant Agustí per la caritat del ofoco celebraren lo dia de la professió, d euna missa baixa se celebrá en aquell intermedi, quatre lliuras sis sous...........................................................................................................................4Ll 6S.
Al cotxero de la fontana per lo lloguer dels cotxes dels tres dias, que foren lo primer dia dos per tot lo dia, y los dos dias seguents un al matí y dos a la tarde, per uns criat per los tres dias a rahó set sous y sis diners per dia, y per estrenas als cotxeros, quinse sous, que junt importa setse lliuras disset sous y sis diners..........................................................................16Ll 17S 6D.
Item: Per setse pollas de india se enviaren a las Monjas per lo dia de la professió a rahó de vint y un sous u nou diners quiscuna, disset lliuras vuyt sous y sis diners..............17Ll 8S 6D.
Item: Per altra copia de bitllets per los recados, dos lliuras setse sous...................2Ll 16S.

886Ll 3S

La qual meitat dels referits gastos de professió y adherents a ella correspon a pagar a dit Magnifich Miquel Alegre y Roig, com a cohereu predit, perchaver dit difunt Francesch Roig y Vives ab son ultim testament que feu y firmá en poder del notari baix firmat a vint de Abril mil setcents quaranta vuyt. Disposat que en cas qued ita filla sua fos Religiosa, lo dot (del que ja ha satisfet per meitat, segons consta de apoca en poder del ntoari baix firmat, a trenta hu Desembre prop passat), gasto de son ingres, y professió, segons consuetut del Convent, ahont professaria, fos pagat del cos, y comú de la sua universal heretat, y bens. Per lo que en testimoni de veritat li firmam la present apoca en Barcelona a vuyt dias del mes de Agost any del Naixament del Señor de mil setcents sinquanta nou, essent presents per testimonis Manuel Morer jove argenter, y Martí Casanovas estudiant filosofia en Barcelona habitants.
Per dita Senyora Maria Theresa Roig que diu no saber de escriurer, firmo de sa voluntat Martí Casanovas testimoni, Dr. Joseph Roig y Gelabert En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer als confitents, y que per dita Señora Maria Theresa Roig y Gelabert ha firmat un dels testimonis.