Saga Bacardí
06090
PAGO DE DIFERENTES CUENTAS POR LA CONSTRUCCION DE UNA CASA DE LOS LAPEYRA CASANOVAS HACIA DESPRAT, CURT REMS
.

Francisco Desprat, y de Sabarrona, comerciant, Francisco Curt y Lletjós calcinayre ciutadans de Barcelona y Joseph Rems rajoler ciutadá de la mateixa ciutat: De nostra espontanea voluntat y certa ciencia confessam, y regonexem al rnt. Dor. Miquel Verdaguer Pbre. en la parroquial Iglesia de Sta. Maria del Mar de la present ciutat beneficiat present. Que per Dn. Joan Lapeyra en Barcelona domiciliat, y Da. Narcisa Lapeyra y Casanovas conjuges del preu de la venda per dits conjuges Lapeyra a dit Rnt. Dor. Verdaguer com a laica, y privada persona perpetuament feta, y firmada de dos parts de cens llargament designats en lo acte de dita venda rebut en poder de Anton Duran difunt notari publich de numero de Barcelona a catorse Febrer proxim passat, y en virtut de facultat ab dit acte concedida: En lo modo avall escrit, y mediant la infra cessió, nos ha donat, y pagat tres centas quaranta quatre lliuras, deu sous, y sis diners moneda barcelonesa, es a saber a mi dit Francico Desprat dos centas vint y quantre lliuras, nou sous que son la resta de las set centas vint y tres lliuras sis diners que dit Dn. Joan me estava devent per las rahons expressadas en lo compte del tenor seguent, compte de la fusta del Panades, y de Tortosa, que jo Francisco Desprat he venut al Sor. Dn. Joan Lapeyra per las obras he fet en la casa que posseheix en lo carrer dels Mercaders de la present ciutat, y es com segueix.
Fusta del Panades:
Primo a nou Janer mil set cents sexanta sis ha pres vint
y un quadrat de vint y vuyt palres a quinse rals quiscun...................31Ll 10s
Item quatre Abril ha pres quatre dotsenas doblas de llata
de la terra a trenta sis rals dotsena..............................................14Ll 2s
Item a vuit ha pres setse quadrats de vint y vuyt palms
quinse rals quincun..................................................................24Ll
Item deu dit ha pres catorse bigas bonas de Sta. Catarina
a trenta rals.............................................................................42Ll
Item a quatre dit a pres vint y dos quadrats los nou a
quinse rals quiscun, y los tretse a vint rals.....................................39Ll 10S
Item a dinou Maig ha pres sexanta nou quadrats a
sis pesetas quiscuna.................................................................175Ll9s
Item dit dia ha pres vint y sinch quadrats de vint y quatre
a vint y sis palms a sinch pesetas y mitja.......................................51Ll 11S
Fusta de Tortosa
Item a hu Setembre ha pres quatre fustes de trenta dos palms
a quaranta quantre rals quiscun..................................................17Ll 12s
Item a tres dit ha pres tres fustas de trenta dos palms a
quaranta quatre rals.................................................................13Ll 4S
Item a divuyt Desembre ha pres vint y nou fustes de
trenta palms a trenta dos palms a quaranta quatre rals.................127Ll 12s
1767 Item a deu Janer mil set cents sexanta set ha pres vint
fustas de trenta tres palms a quaranta quatre rals........................88Ll
Item onse Febrer ha pres una Sarrera de trenta hun
palms llarch un palm y mitg gruix, y dos palms alt,
per divuyt lliuras.....................................................................48Ll
Item a disset dit ha pres divuyt fustes de trenta dos palms
a quaranta quatre rals quiscun...................................................72Ll 4s
Item a vint y set Abril ha pres una dotsena de pati de vuyt
lliuras deu sous.........................................................................8Ll 10s
Item a dotse Maig altra dotsena ditas a dit preu.............................8Ll 10S
Item per altre fusta de vint y vuyt palms, quatre lliuras
quatre sous, y tres diners............................................................4Ll 4s 3d

723Ll 4s 6d

A mi dit Francisco Curt y Lletjós quinse lliuras dotse sousa y set diners a compte de quaranta sinch lliuras, onse sous y vuyt diners que son resta de las cinquanta lliuras vuyt sous, y nou diners que dit Dn. Joan Lapeyra me estava devent per lo que se expressa en lo compte del tenor seguent= Compte de la Calt, que jo Francisco Curt y Lletjós calcinaire en lo any mil set cents sexanta set he venut al Sor. Dn. Joan Lapeyra, per las obras ha fet en las casas que posseheix en lo carrer del Mercaders de la present ciutat y es com se segueix:
Primo per dos cents quintars cals a quatre sous
y sis diners lo quintar.................................................................48Ll
Item per vint y nou quintars guix pres a la botiga a tres
sous, y nou diners quintar.............................................................5Ll 8s 9d

50Ll 8s 9d
Y a mi dit Joseph Rems las restants cent quatre lliuras disset sous, y dos diners a compte de tres centas sinch lliuras setse sous, y nou diners, que son resta de las tres centas trenta vuyt lliuras vuyt sous, que dit Dn. Joan Lapeyra me estava devent per las rahons explicadas en lo compte que es del tenor seguent= Compte dels mahons, y rajolas, que jo Joseph Rems rajoler he venut al Sor. Dn. Joan Lapeyra, y aportat desde quinse Setembre mil set cents sexanta set, en las casas de dit Sor. per las obras fetas en ellas situadas en lo carrer dels Mercaders de la present ciutat, y es com segueix.
Primo per vint y set mil sinch cents mahons a set lliuras
deu sous lo miller.....................................................................206Ll 5s
Item per vint y nou mil tres centas setanta tajolas,
a quatre lliuras deu sous lo miller...............................................132Ll 3s

338Ll 8s

Lo modo de la paga de ditas tres centas trenta quatre lliuras deu sous y sis diners, es que cada hu de nosaltres reb sa dita respective quantitat de dit Sor. Miquel Verdeguer, ab diner comptant en presencia del notari, y testimonis avall escrits. Per lo que no sols atorguam esta apoca, sino tambe en cumpliment del convingut sens empero evicció alguna de nostres bens cedim a dit Dor. Miquel Verdaguer Pbre. tots nostres drets, y accions, en virtut dels quals puga defensar la calendada venda contra qualsevols acrehedors de dits conjuges Lapeyra, constituhintlos perso nostre procurador com en cosa propria. Y ho atorguam en Barcelona als tres dias del mes de Juny any de la Nativitat del Sor. de mil set cents setanta; Essent presents per testimonis Pau Cot argenter ciutadá de Barcelona, y Francisco Ferrán estant en ella resident. Y dits atorgants (quals jo lo notari infrit fas fe conech) se han sotaescrit dits Desprat, y Curt, y per dit Rems que diu no saber escriurer firma de sa voluntat un dels testimonis.
Francisco Desprat y Sabassona, Francisco Curt y Lletjós, en poder de mi Joseph Ponsico notario.