Saga Bacardí
06094
ESCRITURA DE RENUNCIA DE HERENCIA DE TERESA PUJOL, POR SU SOBRINO JOSÉ DE PUJOL Y PUJOL.


Sia a tothom manifest, com lo Magnifich Señor Joseph Pujol y Pujol ciutadá horat de la present ciutat de Barcelona, en ella domiciliat. Havent tingut positiva noticia, que la difuncta Señora Theresa Mascaró y Pujol viuda de Francisco Mascaró adroguer que fou de esta ciutat, tia sua ab lo ultim y valido testament, que feu, y otorgá en poder de Joan Brossa notari publich real collegiat de número de Barcelona als vint y set de Febrer del any mil setcents quaranta y nou, lo instituhí hereu seu universal, y luego de enterat del contengut de dit testament, y dels codicils, que despues feu en poder del notari avall escrit als vint de Juliol del corrent any, y al instant, que per dit, y avall escrit notari foren aquells llegits, fou son animo renunciar dita heencia, com sorament he produir, en atenció, que la herencia de dita testadora, no li es util, si que molt perjudicial respecte los carrechs, y llegats, a que la volque subportar. Per tant volent fer formal declaració (com ja la feu) de animo, ab thenor del present, se abste de la dita herencia, y aquella repudia, y renuncia, volent que fase transit a qui de mes toquia, declarant, que no vol ser hereu de dita Señor Theresa Mascaró sa tia, y que no vol la dita heretat. En testimoni de las quals cosas fa la present escriptura en la ciutat de Barcelona present jo dit, y avall escrit notari quam requiri llevás lo present vuy que contam als vint y tres dias del mes de Nohembre del any mil setcents y setanta. Essent presents per testimonis Ramon Badia, y Ramon Cazamor escribents en esta ciutat habitants, per est fi cridats. Y lo dit Señor requirent, al qual jo lo infrascrit notari fas fe coneixer, ho firmá de sa ma.
Joseph Pujol y Pujol, Ante mi Manuel Baramon notari.