Saga Bacardí
06101
TESTAMENTO DE MARIA FRANCISCA DE GERONA Y DE RIGALT, MUJER DE ANTONIO DE CASANOVAS Y ROIG
.

En nom de Deu. Amen. Jo Dña. Maria Francesca Casanovas, y de Gerona, muller de Anton Casanovas y Roig familiar del Sant Ofici de la Inquisició del present Principat de Catalunya, domiciliat en esta ciutat de Barcelona, filla llegitima, y natural de Dn. Joan de Gerona domiciliat en esta ciutat, y de Dña. Francesca de Gerona y de Rigalt conjuges difunts, trobantme en lo llit ab grave indisposició corporal pero ab clar entendiment memoria, y paraula, volent disposar mos bens, ordeno mon testament; De qual elegesch en marmessors, y executors a Eulalia Casanovas, y Roig ma sogra, a dit Anton Casanovas y Roig carissim marit meu, a Antonio, Joan Antonio, y a Francisco de Sales Casanovas y de Gerona, mos fills; Als quals, y a la major part de ells, dono ple poder de cumplir esta mia ultima voluntat, conforme baix roboran escrit.
Primerament vull, que tots los deutes, e injurias a que será obligada lo dia de la mia mort, sian pagats, y esmenados de mos bens ab la brevedat possible, segons millor constará solo la veritat del fet.
Elegesch la sepultura faedora a mon cadaver en la Iglesia, y en la conformitat apareixerá a dits marmessors meus, pagan per ella de mos bens lo que será menester.
Item ordeno, que encontinent de seguit mon obit, o lo mes prest sia posible, per descans de la mia anima, y de mes de ma obligació, me sian fetas delebrar las missas, que disposarán los referits marmessors meus, en la Iglesia, per los Sacerdots, y de la caritat ben vista a ells.
Item deixo, y llego a dit Anton Casanovas, y Roig marit meu y a dits Joan Anton, Francisco de Sales, Ramon y Pau Casanovas y de Gerona, fills meus, y a Maria Francisca, Maria Eulalia, Maria Antonia, Maria Theresa, y Maria Engracia Casanovas y de Gerona fillas mias doncellas dos centas lliuras barcelonesas a cada un de ells, y ellas, En satisfació de la llegitima materna, y altres qualsevols drets, que en mos bens tenir, y pretendrer pugan dits mos fills, y fillas; Las quals, vull los sian donadas quan pengan estat, y no altrament; y al referit Anton Casanovas, y Roig mon marit, per la molta estimació que fas de ell.
Y en tots los demes bens meus mobles, e immobles presents y esdevenidors, drets, y accions, que pugan competirme en qualsevol part per qualsevols titols, o causas, instituesch hereu meu universal a Anton Casanovas, y de Gerona fill meu, si lo dia de mon obit viurá, y hereu meu esser voldrá; Si epero lo dia de mon obit no viurá, o viurá empero a mi hereu no será, perque no voldrá, o no podrá, o hereu meu será, mes morirá quant que quant sens fills llegitims y naturals. En dits casos, y quisicun de ells a dit Anton fill meu, substituesch, y a mi hereu universal fas, e instituesch a dits Joan Anton, Francisco de Sales, Ramon, y Pau Casanovas, y de Gerona fills meus, no tots junts, sino lo un despres del altre, de grau en grau, servat entre ells orde de primogenitura, ab los mateixos pactes, vincles, y condicions, que de dit Anton fill meu, hereu en primer lloch instituit, tinch espressat. Y morint tots los dits fills meus en la forma sobredita al ultim de ells axi morint, substituesch, y herevas mias universals fas, e instituesch a las ditas Maria Francisca, Maria Eulalia, Maria Antonia, Maria Theresa, y Maria Engracia Casanovas, y de Gerona, fillas mias, no totas juntas, sino la una despres de la altra de grau en grau, servat entre ellas orde de primogenitura, ab los mateixos pactes, vincles, y condicions, que de dit Anton fill meu, hereu en primer lloch instituit, tinch dit, y explicat, lo ultim dels quals, o de los quals no tinga a sas libres voluntats: Prevenint, que si tenint lloch la successió de mos bens a favor de algun dels fills, o fillas instituits hereus, se trobará lo tal pre mort, o la tal premorta, havent deixat fills llegitims y naturals; Estos succeescan en mos bens, en lloch de son pare, o mare, conforme hauran succeit a ells, sens voler, com no vull, que esta clausula inflinja vocació, o fideicomis algun a favor de mos nets, si sols que servesca de providencia, per lo cas de prremorir son pare, o mare.
Aquesta es la mia ultima voluntat, ab la qual revoco qualsevols especies de ella, feta per mi fins al present, no obstant qualsevols paraulas derogatorias, y altras continuadas en aquellas, de que degues fer menció expessa, per quant me penedesch, de tot, volent, que lo present testament prevalga a qualsevol altra postera voluntat mia; Y que valga per a testament, o de aquella especie de ultima disposició, que millor de dret puga valer; De la qual seguit mon obit, y no antes, vull, sian entregadas las copias autenticas, que serán demanadas per lo hereu, llegataris, y altres, de qui será interes. Ab la advertencia de haverse de pendrer la rahó del present testament en lo ofici de hipotecas de esta capital dins sis dias seguents als de la mia mort, per los efectes pevinguts en la Real Pragmatica Sancio publicada en ella a disset de Mars mil set cents sexanta y vuit. Y en la declaració subseguent. En testimoni de las quals cosas aixis ho atorgo en la ciutat de Barcleona a set dias del mes de Desembre any del Naixament del Senyor de mil set cents setanta y quatre: Essent presents per testimonis pregats per mi mateixa Fernado Gusi escrivent, y Caietano Fargas jove del comers habitants en esta ciutat.
Per dita Sora. Da. Maria Francisca Casanovas, y de Gerona que per la gravetat de sa malaltia no pot firmar, firmo de sa voluntat Fernando Gusi testimoni.
En poder de mi Joan Prats, y Cabrer notari, que fas fe coneixer a la Sra. testadora, y que per ella ha firmat un dels testimonis.