Saga Bacardí
06108
ESCRITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES ENTR EMARIA FRANCISCA MARCH Y MATAS Y JOSÉ DE PUJOL Y PUJOL .


En nom de Deu, sia amen. Per rahó del matrimoni, que mitjensant la gracia de Esperit Sant se es concordat, y ajustat, y en fas de Santa Mare Iglesia celebrat per, y entre lo Señor Joseph Pujol y Pujol comerciant, ciutadá de Barcelona, fill llegitim, y natural del Señor Joseph Pujol y Mora adroguer ciutadá de Barcelona defunt, y de la Senyora Cayetana Pujol, y Pujol, viuda de aquell vivint de una part, y la Señora Maria Francisca Pujol y March muller sua filla llegitima y natural del Señor Joseph March mercader ciutadá de Barcelona, y de la Señora Maria March y Matas conjuges vivint de part altra, per, y entre ditas parts son estats fets, firmats, y jurats los capitols, y pactes seguents.
Primerament: Dits Señors Joseph March y Maria March y Matas per lo molt amor y voluntat que aportan a dita Señora Maria Francisca sa filla, y per vavor, y contemplació del present matrimoni, Per totas, es a saber part de heretat y llegtima sua paterna, y materna, y sumplement de aquella, per la part del creix de dita Señora sa mare a ella competent, y estipulat en lo contracte del matrimoni de dits Señors sos pares, y per tots, y qualsevols altres drets a dita Señora Maria Francica pertanyents, y pertanyer debents ara, y en lo esdevenidor en las heretats, y bens de dits Señors sos pares, y del altre de ells, tant per las dits, com per altras qualsevols causas, y rahons, que dir y pensar se pugan. Per donació es a saber, pura, perfeta, simple e irreevocable ,ques diu entre vius, donam, y per titol de donació concedeixen a dita Señora Maria Francica Pujol, y March filla sua com a ben merexent present, y avall acceptant, y als seus, y a qui ella voldrá perpetuament, ab lo pacte emperó, vincle, y condiciò, avall escrits, y no altrament dos mil lliuras barcelonesas y dos calaxeras ab sas robas,ab los vestis y appendices nupcials segons son estat, es a saber dit Señor Joseph March mil y siscentas lliuras, y las calaixeras ab los vestits y appendices nupcials, en atisfació de tots los dits drets paternos, y la dita Señora Maria March las restants quatrecentas lliuras en paga de tots los dits drets maternos. Las quals cosas li prometen donar, pagar y entregar respective lo dia present. Lo que prometen cumplir sens dilació ni escusa alguna, ab restitució de despesas, e ab obligació de tots sos bens mibles, e immobles presents, y esdevenidors ab totas renunciacions necessarias. La qual donació fan ab pacte, vincle, y condició, que si dita Señora Maria Francisca sa filla morirá quant que quant ab fills, idest liberis un, o molts llegitims, y naturals, y de llegitim y carnal matrimoni procreats, en tal cas puga testar, y a sas lbieras voluntats fer de totas las ditas cosas per ells a dita sa filla ab lo present capitol donadas, si emperó morirá sens dits fills, en tal cas puga testar, y a sas liberas voluntats fer de mil lliuras tant solament, y las restants mil lliuras junt ab ditas calaixeras, vestits, y appendices nupcials, en la conformitat, que a las horas se trobaran, tornem y pervingan proporcionalment a ells dits donadors si a las horas viuran, y si no viuran a sos hereus, o successors universals, o a qui ells hauran volgutm disposar, o ordenat de paraula en escrits, o en altra qualsevol manera. Y prometen, y juran la present donació, y totas las cosas sobreditas tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer, ni venir, ni revocarlas per rahó de ingratitut, unopia necessitat, o offensa, ni per altra qualsevol causa, o rahó, renunciant a qualsevol lley, o dret tal recovació permetent y a tot altre, que valer, y ajudar los pogués. Y present dita Señora Maria Francisca Pujol y March acepta la dita donació per dits Señors sos pares a ella sbre feta ab lo pacte, vincle, y condició, modo y forma sobedits als quals expresament concent ab referimeit de grancias quels en fa.
Item: Dita Señora Maria Francisca Pujol y March fent estas cosas ab expres concentiment, y voluntat de dits Señors sos pares, y de altras personas en grau de parentela a ella conjunctas, dona, constitueix, y aporta en dot, per dot, y en nom de dot sua a dit Señor Joseph Pujol y Pujol son marit las ditas dos mil lliuras y dos calaixeras ab los vestits y apencides nupcials, que per dits Señors sos pares ab lo precedent capitol li son estadas donadas, pagar, y etnregar promesas ab lo pacte, vincle, y condició, modo y forma en aquell expressats. La qual contitució dotal fa ab cessió de tots drets, y accions, constitució de procurador com en cosa propria, y ab totas altras clausulas necessarias. Volent, y concentint, que dit son marit en virtut de la present constitució dotal, demania, cobria, tinga, y possehesca tota la dita sua dot, y los fruyts de aquella seus propris fasia tan quant durará lo rpesent matrimoni per los carrechs de aquell suportadors. Lo qual finit y altrament en tot cas, lloch y temps, que restitució de dot, tinga lloch dita Señora Maria Francisca y los seus recobrian salva, y segura la proprietat de dita dot, sens contradicció alguna de dit son marit, ni dels seus. Y promet, y jura la present constitució dotal, y totas las cosas sobreditas tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer, ni venir per alguna causa, o rahó, ab obligació de tots sos bens, ab totas renunciacions necessarias, en virtut del qual jurament per ser menor de vint y sinch anys, manor emperó de vint anys, promet no contravenir, a ditas cosas per rahó de sa menor edat, renunciant al benefici de la menor edat, lesió, decepció, facilitat, e ignorancia, restitució in inegrum, o altre demanant.
Item: Dit Señor Joseph Pujol y Pujol fa, y firma carta dotal, y de espoli a dita Señora Maria Francesca Pujol y March muller sua, de las ditas dos mil lliuras, y dos calaixeras ab sos vestits, y appendices nupcials, per erlla, a ell ab lo precedent capitol, en dot per dot, y en nom de dot sua constituhidas, y aportadas. De y per las quals li fa de creix, aument, o donació per noces, dos mil lliuras barcelonesas. La qual dot, y creix li salva, assegura, assigna, y consigna en y sobre tots sos bens mobles, e ommobles, presents y esdevenidors, prometent que dita dot, y creix restituhirá y pagará a dita muller sua, y als seus sempre y en tot cas, que tinga lloch la restitució de dot y solució de creix, sens dilació, ni escusa alguna, ab restitució de despesas. Y per cumplir las ditas cosas, obliga a dita muller sua, y als seus tots sos bens mobles, e immobles, presents y esdevenidors ab totas renunciacions necessarias. Volent, y concentint, que dita muller sua haja, rebia, tinga y possehesca tota la dita sua dot, y creix tot lo temps de la vida sua natural, ab marit, y sens marit, ab infant y sens infants, sens contacicció alguna, de ell ni dels seus. Al dia emperó del obit de dita muller sua, los sseus hauran la dita sua dot en lo modo y forma, que li pertany. Lo dit emperó creix tornia al infant, o infants del present matrimoni procreadors, als quals en cas de existencia de aquells, y ara per las horas ell dit donador los en fa donació pura, perfeta, simple e irrevocable, ques diu entre vius en ma, y poder del notai dels presents capitols, com a publica persona per dits infants rebent, acceptant, y estipulant, e si tals infant, o infants no sobreviuran, a las horas y en dit cas, lo dit creix torni, y pervinga a ell dit donador si a las horas viurá y sino viurça a son hereu, o successor universal, o a qui ell hauirá volgut disposat, o ordenat de paraula, en escrits, o en altra qualsevol manera. Y promet, y jura la present carta dotal, y de espoli, y totas las cosas sobreditas tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer ni venir, ni revocarlas per rahó de ingratitut, inopia, necessitat, o ofensa, ni per altra qualsevol causa, o rahó, renunciant a qualsevol lleyo o dret, talr evocació permetent, y a tot altre, que valer y ajudar lo pogués.
Item: Dita Señora Maria Francisca Pujol y March tenintse per contenta, pagada y satisfeta de tots los drets paternos, y maternos ab las ditas dos mil lliuras y dos calaixeras ab sos vestits, y appendices nupcials per dits sos pares ab lo primer dels precedents capitols a elle donadas,f ent emperó las cosas avall escritas de voluntat, y concentiment de dit son marit avall concentint, de grat y certa ciencia sua per ella, y los seus en assó successors, renuncia, cedeix, trasfereix, y transporta, absol, difineix, y remet a dits Señor Joseph March y Maria March y Matas sos pares presents y als seus y a qui ells voldran perpetuament, tota part de heretat y llegitima sua paterna, y materna, y suplement de aquellas, la part del creix de dita Señora sa mare, y tots y qualsevols altres drets a ella pertañents, y pertanyer devent ara, y en lo esdevenidor en las heretats, y bens de dits Señors sos pares, y del altre de ells, tant per las ditas, com per altras qualsevols causas, y rahons, qued ir, y pensar se pugan. Salvas emperó y retés vers si tots vincles, substitucions, fideicomissos, successions ab intestat, o ab testament, e mes si dits Señors sos pares donar, y deixarli voldran, las quals cosas ella puga demanar, cobra, y haber, venint lo cas, la present renuncia, y difinició en res no obstant. Las quals renuncia, cessió, translació y transportació, absolució, difinició, y remissió fa ab cessió de tots drets, y accions, constitució de procuradors com en cosa propria, clausula de intima, y ab totas altras clausulas y renunciacions necessarias, y ab jurament llargament. En virtut del qual jurament per ser menor de vint y sinch anys, major emperó de vint anys, promet no contravenir a ditas cosas per rhaó de sa menor edat, renunciant al benefici de la menor edat, lesió, deceptió, facilitat, e ignorancia, restitució in integrum, o altre demanant. Y present dit Señor Joseph Pujol y Pujol concent a las preditas cosas per dita sa muller sobre fetas com a fetas de son concentiment, y voluntat. Y dits Señors Joseph March y Maria March y Matas, pares de dita Señora Maria Francisca present acceptan las preditas cosas en quant es a saber saben a dinació.
Finalment volen las ditas parts, que dels presents capitols sian donadas per lo notari avall escrit las copias autenticas, que demanadas en seran per itas parts, y altres, que en ells se interessian. Per lo que las ditas parts lloant, y aprobant los sobredits capitols, y totas las cosas en ells contngudas, prometen la una part, a la altra aquellas cumplir, y obcervar, com en los mateixos capitols, y en cada un de ells se conté, y baix las mateixas obligacions, renuncias, y clausulas en aquells expressada, als quals se fa relació. En testimoni de las quals cosas ho firmam las ditas parts en Barcelona a onse dias del mes de Mars any del Naixement del Señor de mil setcents sinquanta set, essent presents per testimonis Miquel Medir Clergue, y Joan Prats y Cabrer escrivent en Barcelona habitants.
Joseph March, Maria March y Matas, Joseph Pujol y Pujol, Maria Francisca Pujol y March, En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer a ditas parts.