Saga Bacardí
06125
ESCRITURA DE CODICILOS DE EULALIA ROIG Y ROVIRA.


En nom de Deu. Amen. Jo Eulalia Casanovas i Roig, viuda de Anton Casanovas botiguer de panyos, i familiar del Sant Ofici de la Inquisició de aquest Principat de Catalunya, ciutadá de Barcelona, filla llegitima, i natural de Francesch Roig y Vives argenter ciutadá de aquesta ciutat, i de Eulalia Roig y Rovira primera muller sua, difuncts. Trobantme ab alguna indisposició corporal, pero ab clar enteniment, memoria, u paraula. Sabent que qui pot testar, igualment pot codicilar antes, i despues de son testament. Perço tenintlo entregat clos al notari baix firmat en non de Febrer mil setcents setanta i sinch. Ordeno mos ultims codicils, ab los quals disposo en la forma seguent.
Primerament; a mes dels marmessors que tinch elegits ab lo citat mon postrer testament, eñegesch ab los presents en altre de dits marmessors, al Magnifich Miquel Alegre y Roig, ciutadá honrat de Barcelona mon nebot, peraque junt ab los demés nomenats en lo referit mon testament, o la major part de ells, pose en execució lo que tinch disposat en aquell, donantli a est fi igual facultat que als demés.
Item: Llego a Maria Vives donsella, i a Joseph Carreras, los dos de ma familia, i servei, vint y vuit lliuras barcelonesas, es a saber, catorse lliuras a cada un dels dos, per una vegada solament, a mes de la soldada, que acrediten en lo dia de mon obit.
Item: Reduesch a doscentas lliuras los lelgats de trescentas, que en lo citat mon testament fiu a Francesch Casanovas y Roig ciutadá de esta ciutat mon fill, i a Theresa Figueras, i Casanovas filla mia, muller de Joseph Figueras comerciant ciutadá de aquesta ciutat. Revocant a esta la deixa de dos candeleros de plata, que li fiu en lo propri testament. De modo que dits Francesch y Theresa solament podrán percivir de ma heretat doscentas lliuras cada un dels dos. I a mes Francesch lo demés li lleguí en lo testament.
Item: A mes del llegat, que en lo referit testament meu fiu a Eulalia Velada i Casanovas, muller de Joseph Anton Velada comerciant matriculat ciutadá de Barcelona ma filla, li deixo per una sola vegada sinquanta lliuras barcelonesas.
Y confirmant totas las demes cosas comrpesas en lo referit mon testament, vull que la present disposició mia valga per codicils en lo millor modo que de dret tinga lloch, sens donarsen copia fins despres de mon obit. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a divuit dias del mes de Maig, any del Naixement del Senyor mil setcents vuitanta i dos. Essent presents per testimonis pregats per mi mateixa lo Dr. Joseph Pocorull i Miquel Saura i de Ferer escrivents habitants en aquesta ciutat.
Eularia Casanovas y Roig viuda, En poder de mi Joan Prats y Cabrer notari, qui dono fe coneixer a la codicillant.