Saga Bacardí
06193
ESCRITURA DE VOTACIÓN DE LA COFRARIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA, ENTRE LOS COFRARES JOSÉ PUJOL Y MORA.


Die VII mensis Juny anno a Nativitate Domoni MDCCXXXX.
En presencia del Rnt. Dr. Joan Carreras Pre. calificador del Sr. Ofici y Rector de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat. del Noble D. Anton de Vilana y Judice en Barcelona domiciliat, del Magnifich Magí Barrera y de Rexidor ciutaá honrat de Barcelona, de Joseph Pujol adroguer y Salvador Negre veler ciutadáns de Barcelona Majorals junt ab Joachim Salle mercader ciutadá de Barcelona difunt, de la Confraria sot invocació de Nostra Señora de Esperança erigida y fundada en dita Parroquial Iglesia y en continuación de la observança te dita Confraria de fer quiscun any extracció de dos dels confrares y confraressas de aquella que han pagat la caitat acostumada, donant a quiscun de dits dos extrets sexanta lliuras Barcelonesas se ha passat a fer publicament en dita sota, eo portal major de aquella la dita extracció per lo corrent any en esta forma es a saber, que posats dins de la urna de plata propria de dita confraria tots los rodolins de dits confrares y confraressas, per un minyo, de poca edat, foren extrets de un en un y publicats seguidament ab lo mateix orde y ab alta veu per lo andador de dita Confraria los rodolins del tenor seguent= nº 661. Margarida Font filla de Maria Font viuda vuy muller de Pere Dagés sastre paga ella mateixa y vol 1740= nº 429. Anton Forcada velluter paga ell mateix y vol, lo qual no pogue concorrer per no haver pagat en lo corrent any la caritat acostumada= nº 2091 Pau Torra licenciado enn folosofia fill de Joseph Torra traginer de Solsona, donaran rahó en lo Hostal del Llopis 1740. De totas las quals cosas dits Señors majorals requiriren a mi Anton Duran y Quatrecasas notari y Escrivá dels negocis de dita Confraria avall escrit, que llevás lo present acte essent presents per testimonis lo Rnt. Dr. Joseph Barrera Pbre. en Barcelona residint, y lo Dr. Ramon Alier notari publich de nº de Barcelona.
Paene me Antonio Duran et Quatracasas notarium.