Saga Bacardí
06251
ESCRITURA DE CODICILO TESTAMENTARIO DE JOSÉ PUJOL Y MORA.


En nom de Deu, sie, amen. Jo Joseph Pujol y Mora adroguer, ciutadá de Barcelona, fill legitim y natural de Mariano Pujol, també adroguer, ciutadá de dita ciutat, y de Maria Pujol y Mora conjuges difunts estant en lo llit detingut de malaltia corporal de la qual temo morir, sa empero per la gracia de Deu, de enteniment y ab ma integra memoria y ferma paraula Sabent que tinch fet mon ultim testament en poder del difunt Joseph Cols notari publich de núero de Barcelona a vint y sinch de Mars mil setcents quaranta nou. Sabent mes avant que a qui de dret es licit y permes testar, es licit antes y despures de son testament codicilar, per esser de ambuatiroa la voluntat dels homens fins al extrem de la vida. Per tant fas los presents meus codicils em y ab los cuals disposo los seguents.
Primo: Deixo y llego a la Veneta Congregació de Nostra Señora de la Bonamort en lo Convent de Santa Catarina de la present ciutat, quinse lliuras moneda barcelonesa per una sola vegada, peraque se apliquian per lo que la mateixa Congregació regoneixerá mes necessari.
Item: Vull y disposo que al Sr. Llorens Pujol Pbre. mon fill li sie donat y pagat lo que lo faltia a cobrar per sos drets paternos fins a la quantitat de tres mil lliuras moneda barcelonesa.
Item. Vull y mano que al comensal Mariano Pujol Pbre. mon fill dirant sa vida natural se li corresponga cada any lo interés a rahó de tres per cent,d e la quantitat que li faltia a cobrar per sos drets paternos fins a la quantitat de tres mil lliuras moneda barcelonesa, seguit empero lo obit de dit mariano fill meu, quedia extinta la dita corresponció, aixi per lo annuo interés, o pensió, com per la proprietat; demanera que sos hereus no pugan pretendrer cosa alguna per lo venider.
Item: Aumento a Francisco, a Gabriel y a Pau Anton Pujol mos fills fins a la quantitat de tres mil lliuras moneda barcelonesa, a cada hu dels tres lo llegat de quatre centas doblas que ab dit mon testament los tinch fet, lo qual aument los fas baix los mateixos vincles, gravamens y condicions que tinch explicat en lo llegat que vull tenir así per repetits y expressats.
Item: Deix y llego a Maria Bertran Pujol, muller de Pau Anton Bertran y Custó, apotecari, y a Gaetana Clará y Pujol, muller de Francisco Clará argenter mas fillas, la quantitat de diner que haguda rahó del quels doni de comptants en lo temps de sos matrimoni faltia per completar la suma de tres mil lliuras que vull tingan ab diner per drets paternos, la qual addició fas baix los mateixos pactes y vincles ab que los doni la demes quantitat. Y vull sie antes de las trenta pessas de vuyt que a cada huna de las dos deixó ab dit mon testament.
Item: Aumento a Maria Madalena Pujol, doncella, filla mia, fins a la quantitat de tres mil lliuras lo llegat de sinch centas doblas que li fiu ab mon precalendat testament; lo qual aument li fas baix los mateixos pactes, vincles, gravamens y condicions que tinch explicat en lo llegat que vull tenir así per repetits, y expresats, a mes del que vull li sien donadas las trenta pessas de vuyt que disposo ab dit mon testament. Totas las altras cosas en it mon testament contengudas lloho, aprobó, ratifico, y confirmo y vull restian en sa força, valor.
E aquesta es la mia ultima voluntad, la qual vull que valga per dret de codicil, e sino valia, o valer no podría per dtet de codicils, vull que valga per aquella especie de ultima voluntat, que millor en dret valer y tenir podrá de la qual lo obit meu seguit, vull ne sien fetas tantas copias, clausulas y trasllats per lo notari avall escrit, quantas demanadas ne serán per las personas que pretendran tenirhi interés.
Fets y foren y firmats los presents meus codicils en la present ciutat de Barcelona vuy que comptam als dotse días del mes de Juliol any de la Nativitat de Nostre Señor Deu Jesuchrist de mil setcens cinquanta y quatre. Se+nyal de mi Joseph Pujol codicilant sobre dit que los presents meus codicils lloho, aprobó y confirmo.
Testimonis cridats y per boca de dit codicillant pregats a la firma dels presents seus codicils son lo Rnt. Jacinto Depera Pbre. en la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech residint y Jo Dr. Felix Payssa en Barcelona residint.
Poster Autem die decima séptima propres mensis et anni, mortuo praefacto Josepho Pujol codicillante, et ejus cadavere Eclesiae Sepulturae tradito, instante, manumissoribus, un suo resto electis, praecedentes sui codicilli fuerunt per me notarium infrus lecti, et publicati intus domos vobis dominu Pujol habbitabat sitas in presenti civitate in platea de la Blanqueria presentis barcinonae, pro testi Magnificus Fancisco Vilademunt V.S. Dore. Domiciliato et Petro Alguer et Sauri aromatorio Barcinonae cive ad haec vocatis.
Paene me Antonio Duran notarium publicum de numero Barcinonae.