Saga Bacardí
06276
ESCRITURA DE RATIFICACIÓN DE LA HECHA EL DIA ANTES AL CARPINTERO FABREGAS, POR LLORENS PUJOL Y PUJOL.


Mariano Fabrgas fuster de la vila de Sant Vicens dels Horts, Bisbat de Barcelona, mediant lo jurament avall escrit. De son grat y certa sciencia frma apoca al Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, present, de la quantitat de doscentas quinse lliuras, dos sous y vuyt diners moneda barcelonesa, que son per las obras, mans y materials tocants a son ofici de fuster y al de manyá per ell empleadas per las obras fetas en la casa de la heretat que dit Dr. Llorens Pujol com a layca persona, te y posseheix en la Parroquia de Sant Esteve de Cervelló de dit Bisbat, animenada "Lo Mas Sala" coma par especificadament en lo compte per ell format que es del tenor seguent.
Compte de las obras que Mariano Fabregas fuster de Sant Vicents dels Horts, ha fet en la casa de la heretat que lo Señor Dr. Llorens Pujol Pbre. posseheix en la Paroquia de Cervelló.
Primo: Per mil claus dinal y mitg a vuyt sous y sis diners lo cent......................
Item: Per un pany y clau per portas de cambra.............................................
Item: Per los ferros del trull......................................................................
Item: Per vuyt quadrats a catorce sous quiscun.............................................
Item: Per alters vuyt cuadrats a quinse sous quiscun....................................
Item: Per trenta set quadrats a vint sous quiscun..........................................
Item: Per una jasena...............................................................................
Item: Per cent notanta claus dinal y mitg a vuyt sous y tres diners lo cent.........
Item: Per cent dobles................................................................................
Item: Per trenta dos frontisas a set sous y dos diners quatre sous.......................
Item: Per quatre golfos..............................................................................
Item: Per dos golfos de cambra de nou sous y sis diners.................................
Item: Per set panys per la porta a quinse sous.............................................
Item: Per fer adobar dos panys..................................................................
Item: Per dos folgos per la porta de la estble................................................
Item: Per dos llevas depen.........................................................................
Item: Per sinquanta marraixons.................................................................
Item: Per quatre sornets de caxa..................................................................
Item: Per tres claus de calavern.........................................................................4S.
Item: Per dos ferros per endix dels panys.............................................................3S.
Item: Per mil setcents claus de diferents qualutats a dos sous y quatre diners lo cent.........................................................................................................1Ll 19S 8D.
Item: Per onse dotsenas y mitja de posts a dos lliuras dos sous dotsena............29Ll 18S.
Item: Per setse dotsenas de matas a una lliura divuyt sous dotsena...................30Ll 8S.
Item: Per una dotsena de cabirons...............................................................2Ll 12S.
Item: Per lo preu fet de fuster de tota la sobredita feina..................................56Ll.

215Ll 2S 8D.

Lo modo de la paga de las sobreditas doscentas quinse lliuras dos sous y vuyt diners es que confessa tenirlas rebudas de comptants en presencia del notari y testimonis avll escrits. Y aixi en testimoni de estas cosas no sols firma la present apoca, si també cancella y anulla ab la present la que firmá lo dia de ahir en poder del notari avall escrit de part de las mateixas obras. Volent que aquella no puga aprofitar ni danyar a una ni altre de las parts. Y no menos afirma y jura en ma y poder del notari avall escrit que las ditas obras son verdaderas, y necesarias per la comoda habitació de dita casa, y que en ellas ha empleat la expressada quantitat. La qual fonch feta en Barcelona als vuyt días del mes de Desembre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents sinquanta y sinch. Essent presents y cridats per testimonis Francisco Gorins y Joachim Claris escrivents en Barcelona habitants.
Mariano Fabregas, En poder de mi Felix Campllonch notari, que dono fe coneixer a dit Fabregas, y ho firmá de sa ma.