Saga Bacardí
06277
ESCRITURA DE PODERES OTORGADOS POR AUDET, HACIA LLORENS PUJOL Y PUJOL.


Lo Rnt. Dr. Llorens Pujol y Pujol Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, com a procurador del Rnt. Dr. Francisco Audet y Riber Pbre. en la Parroquial Iglesia de Santa Maria e la vila de Moyá, Bisbat de Vich, residint com a obtenint lo personat, o personal Benefici baix invocació de Sant Joseph y Sant Ignasi, en la Capella del Palau Episcopal de Barcelona fundat com de sa procutaa consta ab acte rebut en pdoer de Francisco Pujol y Ferrer notari publich de dita vila de Moyá a nou del Corrent mes de Febrer y de la collació de dit personat a favor de dit son principal feta, y de la possessió per son procurador, presa apar ab dos actes rebuts en la curia del Vicariat Ecclesiastich de Barcelon a tretse Abril mil setcents trenta vuyt. En dit nom firma apoca al Rnt. Joseph Gelabert Pbro. domer de la Parroquial Iglesia de Sant Esteve de la Garriga Bisbat de Barcelona absent, y lo notari avall escrit com a publica persona present, y estipulant de doscentas lliuras barcelonesas, y son per lluició y quitament de semblants doscentas lliuras en preu y sis lliuras en penció, y a bon compte de la lluició de aquell censal de preu doscentas quaranta tres lliuras quinse sous, y penció set lliuras sis sous, y tres diners. Que tots anys a sinch de Abril Anton Puigsasllosas pages de la Parroquia de Santa Maria de Fulgarrolas Bisbat de Vich a dit son principal com a obtenint dit personat per los tituls avall calendats fa, y presta com de las pencions y porrata respecte de la sobredita quantitat lluida deguda, fins lo dia de la avall calendada partida du son principal ne estiga satisfet uy especta lo dit censal a dit son principal com a obtenint dit personat y al dit personat en forsa de insolutumdació, y cessió formada per dit Joseph Gelabert per aument de dot del sobredit personat per ell fundat ab acte rebut en dita curia a vint y sis Febrer mil setcents quaranta vuyt, coma par de dit augment ab acte rebut en dita curia a tretse Abril del prop dit any, y al dit Joseph Gelabert espectava en forsa de venda, y original creació en son favor coma laica persona firmada per dit Anton Puigsasllosas ab acte rebut en poder de Feliu Sayrol notari public de dita ciutat de Vich a sinch Abril mil setcents quaranta vuyt. Lo modo de la paga de ditas doscentas lliudas es que aquellas a vint Nohembre mil setcents sinquanta sinch per dit Joseph Gelabert foren ditas, y escritas al obtenint dit personat en lo deposit del arxiu de la Parroquial Iglesia de Sant Juist y Sant pastor de esta ciutat ab partida feta a solta del notari avall escrit la qual ab lo present lloha en dit nom approba, y acepta. Y axi renunciant a qualsevol lley, dret, o excepció, que puga afavorir a dit son principal no sols firma la present apoca sino també fa diffinició, y absolució de dita part de censal lluida ab pacte firmissim que dit son principal enquant a aquella no demanará cosa alguna mes imposantli sobre aquella silenci perpetuo cancellant lo dit acte de censal, y sas obligacions en quant a dita part lluida demanera que en lo venider no puga aprofitar a dit son principal ni dañar als obligats en aquell. Y axi ho firma en la present ciutat de Barcelona als vint y sis de Febrer de mil setcents sinquanta sis. Essent presents per testimonis lo Rnt Dr. Joseph Bisbal Pbre, Beneficiat de la Parroquial Iglesia dels Sants Just y Pastor de la present ciutat, y Daniel Duimenjó escrivent en Barcelona residint.
Dr. Llorens Pujol Pbre, procutador predit, En mon poder Daniel Troch notari que fas fe conech a dit Sr. Pujol y que ho firmá de sa ma propria.